Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Skupštinski saziv 2020-2023, str. 2 Verzija za štampu
12Osamnaesta sednica Skupštine, 23.12.2022. godineVreme početka sednice:Sreda, 23. decembar 2022. godine u 13,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za osamnaestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordOdluka o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Statuta opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordRešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2023. godinu za Javno preduzeće za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u opštini Vladičin Han

WordRešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ u Džepu

WordRešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2023. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Javnog Preduzeća „JP za komunalno uređenje Vladičin Han“

WordRešenje o obrazovanju Saveta za mlade

WordRešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća „JP za komunalno uređenje Vladičin Han“

WordRešenje o prestanku mandata članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Vladičin Han“

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordZaključak - Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2023. godinu
Sedamnaesta sednica Skupštine, 14.11.2022. godineVreme početka sednice:Sreda, 14. novembar 2022. godine u 13,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za sedamnaestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Vladičin Han za 2022. godinu (R E B A L A N S   2)

WordRešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja

WordStambena strategija opštine Vladičin Han 2022-2029. (PREDLOG)

WordZaključak - Stambena strategija opštine Vladičin Han
Šesnaesta sednica Skupštine, 26.09.2022. godineVreme početka sednice:Ponedeljak, 26. septembar 2022. godine u 11,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za šesnaestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o broju dece u vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Vladičin Han

WordOdluka o Sprovođenju javnog konkursa  za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordJavni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han, Vladičin Han

WordOdluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine I zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o pristupanju promeni Statuta Opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na cenovnik proizvoda i usluga JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za zdravlje Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

WordRešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata predsednika i članova Saveta za zdravlje Opštine Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Posebnog programa korišćenja sredstava budžeta Opštine Vladičin Han za 2022.godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Godišnjeg programa poslovanja JP za komunalno uređenje Vladičin Han za 2022. godinu

WordZaključak - ruralni razvoj poljoprivrede

WordZaključak - saglasnost na Izmenu i dopunu Program rada Ustanove Sportski centar “Kunjak“ Vladičin Han
Petnaesta sednica Skupštine, 30.06.2022. godineVreme početka sednice:Četvrtak, 30. jun 2022. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za petnaestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2022. godinu (R E B A L A N S   1)

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Vladičin Han

WordOdluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni cenovnika usluga Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova  Nadzornog odbora Javnog preduzeća  za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ U Džepu

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o prestanku funkcije direktora Ustanove Sportski Centar „Kunjak“ Vladičino Han

WordRešenje o imenovanju direktora Ustanove Sportski Centar „Kunjak“ Vladičino Han

WordZaključak Izveštaja o poslovanju za JP Vodovod

WordZaključak - Prva izmena Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordZaključak - Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordZaključak - Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han za 2021. godinu

WordZaključak - Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han za 2022. godinu- izmena 1

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2022. godini – izmena 1 JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem finansijskom  izveštaju za 2021. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP“Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak - Operativni plan za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordZaključak - Plan rada Opštinskog Štaba za vanredne situacije  Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordZaključak - Godišnji izveštaj o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Vladičin Han za 2021. godinu
Četrnaesta sednica Skupštine, 19.04.2022. godineVreme početka sednice:Utorak, 19. april 2022. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za četrnaestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluku o davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluku o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju  opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora Predškolske ustanove „PČELICA“ Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti  na upotrebu imena Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordZAKLJUČAK
Trinaesta sednica Skupštine, 10.02.2022. godineVreme početka sednice:Četvrtak, 10. februar 2022. godine u 17,30 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za trinaestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluku o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han, ulica Cara Dušana

WordOdluku o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han, krak ulice Jovana Jovanovića Zmaja

WordOdluku o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han, krak ulice Jovana Jovanovića Zmaja sa okretnicom

WordOdluku o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han, ulica Živojina Mišića

WordOdluku o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han, deo ulice Save Kovačevića

WordOdluku o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han, ulica Ive Andrića

WordOdluku o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han, novoprojektovana I ulica u naselju Polom

WordOdluku o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han, novoprojektovana II ulica u naselju Polom

WordOdluku o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluku o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju Vodovod Vladičin Han

WordOdluku o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine i zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluku o razrešenju članova i zamenika članova Izborne komisije opštine Vladičin Han i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije Opštine Vladičin Han

WordOdluku o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han, Vladičin Han

WordRešenje

WordRešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog programa korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Godišnjeg programa poslovanja JP za komunalno uređenje Vladičin Han za 2022. godinu

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak


Dvanaesta sednica Skupštine, 26.12.2021. godineVreme početka sednice:Nedelja, 26. decembar 2021. godine u 13,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za dvanaestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordJavni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak o usvajanju kadrovskog plana Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordKadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordZaključak o usvajanju kadrovskog plana Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordKadrovski plan Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordOdluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog Holding kompanije pamučni kombinat „YUMCO“ A.D. Vranje

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordOdluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju putem izgradnje

WordOdluka o usvajanju prve izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Vladi Republike Srbije da prenese pravo javne svojine Opštine Vladičin Han na kp.br. 332/2 KO Vladičin Han u javnu svojinu Republike Srbije

WordZaključak

WordProgram otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine vladičin han za 2022. godinu

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova  Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje  i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članovaškolskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ u Džepu

WordRešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima  nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima  nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje

WordPrve izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2022. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2022. godini JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han


Jedanaesta sednica Skupštine, 07.11.2021. godineVreme početka sednice:Nedelja, 07. novembar 2021. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za jedanaestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju Vodovod Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2021. godini - izmena 2 za Javno preduzeće za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han


Deseta sednica Skupštine, 10.10.2021. godineVreme početka sednice:Nedelja, 10. oktobar 2021. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za desetu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova na kp.br. 1263/1 u KO Žitorađe

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova na kp.br. 3751/16 u KO Prekodolce

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova na na objektu br. 1 na kp.br. 334/2 u KO Vladičin Han

WordOdluka o izradi prve Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordRešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju saveta za privredu i saobraćaj Skupštine opštine Vladičin Han


Deveta sednica Skupštine, 03.10.2021. godineVreme početka sednice:Nedelja, 3. oktobar 2021. godine u 13,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za devetu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordMišljenje

WordOdluka o usvajanju Prostornog plana opštine Vladičin Han

WordProstorni plan opštine Vladičin Han - sadržaj

WordProstorni plan opštine Vladičin Han - tekstualni deo

Prostorni plan opštine Vladičin Han - tekstualni i grafički deo


Osma sednica Skupštine, 25.07.2021. godineVreme početka sednice:Nedelja, 25. jul 2021. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za osmu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordRešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o imenovanju energetskog menadžera opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke O BUDžETU Opštine Vladičin Han za 2021. godinu(Rebalans 1)

WordOdluka o oslobađanju plaćanja naknade za korišćenje površina javne namene

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2021. godini - izmena 1-  JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak


Sedma sednica Skupštine, 27.06.2021. godineVreme početka sednice:Nedelja, 27. jun 2021. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za sedmu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišđenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2020. godinu

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP“Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak


Šesta sednica Skupštine, 23.05.2021. godineVreme početka sednice:Nedelja, 23. maj 2021. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za šestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o usvajanju Plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordTekstualni deo Plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordRešenje

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za mandatno-imunitetska i administartivna pitanja i izbor i imenovanje Skupštine opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak


Peta sednica Skupštine, 11.04.2021. godineVreme početka sednice:Nedelja, 11. april 2021. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za petu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

WordPoziv i predlog dnevnog reda za petu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han koja je trebala da se održi 21.03.2021. u 10,00 časova

WordObaveštenje o odlaganju sednice koja je trebala da se održi 21.03.2021. u 10,00 časova

Usvojena akta:WordOdluka o određivanju naziva ulica i trgova na području opštine Vladičin Han

WordOdluka o angažovanju nezavisne – komercijalne  revizije za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2020. godinu

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT D.O.O. Beograd

WordOdluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju

WordOdluka o predlogu Republičkoj DIREKCIJI ZA IMOVINU Republike Srbije za uspostavljanje prava stvarne službenosti u korist opštine Vladičin Han na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije

WordOdluka o vodovodu i kanalizaciji

WordOdluka

WordOdluka o održavanju ulica i puteva

WordSrednjoročni plan opštine Vladičin Han za period 2021-2023

WordRešenje

WordRešenje

WordRešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove «Pčelica» Vladičin Han

WordRešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak


Četvrta sednica Skupštine, 27.12.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 27. decembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za četvrtu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o davanju objekta na korišćenje Predškolskoj  ustanovi „PČELICA“  Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine opštine Vladičin Han

WordProgram otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2021. godini JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak Program otuđenja

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2021. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak Centar za kulturne delatnosti

WordZaključak Centar za socijalni rad

WordZaključak Komunalno

WordZaključak JP Vodovod

WordZaključak Kunjak

WordZaključak Pčelica


Treća sednica Skupštine, 06.12.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 06. decembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:BIOSKOPSKA SALA CENTRA ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN , Nikole Tesle broj 2


WordPoziv i predlog dnevnog reda za treću sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

WordObaveštenje možete preuzeti ovde

Usvojena akta:WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu opštine Vladičin Han

WordOdluka o boravišnoj taksi

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o pijacama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordOdluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene

WordOdluka o obrazovanju komisije za planove opštine Vladičin Han

WordOdluka o održavanju čistoće na površinama javne namene i opštem komunalnom uređenju opštine Vladičin Han

WordOdluka o održavanju javnih zelenih površina

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o radnom vremenu objekata u ugostiteljstvu, trgovini, zanatstvu i drugim delatnostima na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju plana detaljne regulacije zanatskog centra u Vladičinom Hanu

WordPravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama

WordPravilnik o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

WordOdluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu FULL PROTECT D.O.O. Beograd

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja

WordRešenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja, davanja u zakup, pribavljanja i razmene građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju Komisije za planove opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Pčelica“ Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“  u Vladičinom Hanu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Godišnjeg programa poslovanja JP za komunalno uređenje Vladičin Han za 2020. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog  programa  korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za  2020.godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja  preduzeća za 2020.godinu (Izmena 1) JP «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2020. godini (izmena br.1) JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordPlan detaljne regulacije zanatskog centra u Vladičinom Hanu

WordKadrovski plan Opštinske uprave opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordKadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva opštine Vladičin Han za 2021. godinu

Druga sednica Skupštine, 13.09.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 13. septembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za drugu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju  druge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han(KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

WordDruge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han

WordOdluka o davanju saglasnosti

WordRešenje

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala „Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han“  Vladičin Han

WordZaključak

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordRešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova  Nadzornog odbora Javnog preduzeća  za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora USC „Kunjak“  Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenja o obrazovanju Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora USC „kunjak" Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o izmeni Odluke o izradi plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2020. godinu (R E B A L A N S   1)

Konstitutivna sednica Skupštine, 23.08.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 23. avgust 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednice Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.689