Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća u 2023. god. Verzija za štampu
Strana:12Utorak, 31. oktobar 2023.


img


Na osnovu člana 18. i 28. Odluke o javnim raspravama, (Službeni glasnik grada Vranja br. 13/19), sačinjava se sledeći:IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU (REBALANS 2)MS WordCeo tekst izveštaja možete pogledati ovde.

Petak, 27. oktobar 2023.


img


Na osnovu člana 4. i člana 8. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019), Uredbe o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti  (de minimis) pomoći(„Službeni glasnik RS“ broj 23/2021), člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019 i 28/2022), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja", br. 9/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 31/20), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 26.10.2023. godine, donelo je:ODLUKU O USLOVIMA ZA DODELU SREDSTAVA PO OSNOVU „De minimis“  DRŽAVNE POMOĆI PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA REFUNDIRANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME u 2023. godiniMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


MS WordObrazac prijave možete pogledati ovde.


MS WordUputstvo u vezi sa prijavom za dodelu sredstava  „De minimis“ državne pomoći možete pogledati ovde.


Petak, 15. septembar 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik  Grada Vranja„ broj 4/19 i 28/22 ), 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), razmatrajući dopis JP Vodovod, broj 352-6/23-III od 14.09.2023 godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 14.09.2023. godine, donelo je:NAREDBU O RACIONALNOJ POTROŠNJI VODEMS WordCeo tekst možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 4. septembar 2023.


img


Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014- dr. zakon, 101/2016-dr. zakon, 47/2018 i 111/2021- dr. zakon), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj  40/21), Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22), odeljka 2. ARANŽMANI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM, tačka 2.1.4 Jedinice lokalne samouprave Priručnika za projektne operacije i bespovratna sredstva, Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, koji sprovodi opština Vladičin Han broj 401-386/2023-II od 20.07.2023. godine, člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19 i 28/22“) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 31/2020“) Opštinsko veće opštine Vladičin Han  na sednici održanoj dana  30.08.2023. godine, donelo jePRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U OKVIRU PROJEKTA „ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE U SRBIJI“MS WordCeo tekst pravilnika možete pogledati ovde.

Utorak, 11. jul 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019 i 28/22), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 10.07.2023. godine, daje sledeće:O B A V E Š T E NJ EMS WordCeo tekst obaveštenja možete pogledati ovde.

Petak, 09. jun 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19 i 28/22), člana 2. Odluke o pristupanju izradi idejnog rešenja simbola Opštine Vladičin Han (“Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 5/2023), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 09/19),  člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.05.2023. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA NAJBOLJEG IDEJNOG REŠENJA SIMBOLA OPŠTINE VLADIČIN HAN


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 05. jun 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog  Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške deci u 2023. godini, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.05.2023. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU ZA IZBOR PROJEKATA NA JAVNI KONKURS U OBLASTI PODRŠKE DECI U 2023. GODINI


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 05. jun 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog  Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške osobama sa invaliditetom 2023 godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.05.2023. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU ZA IZBOR PROJEKATA NA JAVNI KONKURS U OBLASTI PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM U 2023. GODINI


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 05. jun 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačnu listu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han, po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2023. godinu broj 06-18/1/23-III od 08.02. 2023. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.05.2023. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA  IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Sreda, 31. maj 2023.


img


U skladu sa članom  114., 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) u daljem tekstu zakon, članom 7. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2023. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“ 28/22), člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja, broj 4/19 i 28/22), Pravilnika o odobravanju i  finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-28/1/22-III od 07.04.2022. godine, Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-75/2/22-III od 09.09.2022. godine, Druge izmene Pravilnika o izmeni  dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han, broj 06-30/18/23-III od 24.03.2023. godine, člana 12. i 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 7. i 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20), rešenja Ministarstva sporta broj:66-00-00078/2023-01 od 14.02.2023. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.05.2023. godine, raspisujeJAVNI POZIV


ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU


MS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.MS WordObrazac 3 možete pogledati ovde.

MS WordObrazac 6 možete pogledati ovde.

MS WordObrazac 8 možete pogledati ovde.

MS WordObrazac 10 možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 22. maj 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019 i 28/22), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 22.05.2023. godine, daje sledeće:O B A V E Š T E NJ E


MS WordCeo tekst obaveštenja možete pogledati ovde.

Utorak, 18. april 2023.


img


Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15,12/16-autentično tumačenje), člana 24.  Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“,broj:16/16,8/17,6/23), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja", broj 09/2019) člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han  („Službeni glasnik  grada Vranja“, broj 31/20), Opštinsko veće opštine Vladičin Han  na sednici održanoj 12.04.2023.godine, donelo jeR E Š E NJ E


O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2023. GODINU


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 3. april 2023.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana  19., 20. i 21. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016, 8/2017 i 6/2023“), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19 i 28/22), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 09/19),  člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020) i člana 10. Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Vladičin Han radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 24.03.2023. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PODNETIH NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA  U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI  OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2023. GODINU


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.
Strana:12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.442