Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća - 2016 Verzija za štampu
Strana:12Sreda, 23. novembar 2016.


img


Na osnovu člana 6. st. 5. do 7. i člana 7a Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US, 47/2013, 68//2014-dr. zakon), člana 36. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 47/2013), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 22.11.2016. godine, donelo jeODLUKU

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HANMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Sreda, 16. novembar 2016.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 08.11.2016. godine, donelo je:PLAN UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANJA U POSTUPKU PRIPREME I DONOŠENJA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2017. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Utorak, 01. novembar 2016.


img


Na osnovu Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“ broj 51/2009), člana 95. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („službeni glasnik RS“ broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 26.10.2016. godine, donelo je:ODLUKU O USLOVIMA ZA DODELU SREDSTAVA PO OSNOVU „De minimis“ DRŽAVNE POMOĆI PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA REFUNDIRANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME u 2016. godiniMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


MS WordUputstvo – dodatne informacije u vezi sa prijavom za dodelu sredstava „De minimis“ državne pomoći preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima možete pogledati ovde.


MS WordObrasce možete preuzeti ovde.

Četvrtak, 27. oktobar 2016.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/13), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), člana 19. Pravilnka o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta Opštine Vladičin Han, broj 06-82/2/2016-01 od 12.08.2016. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 26.10.2016. godine donelo je


R E Š E NJ E

O DOPUNI REŠENJA O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA PROGRAME IZ OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINASIRAJU IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HANMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Sreda, 12. oktobar 2016.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritorije Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 12/2014), razmatrajući predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa /projekta udruženja građana koja se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Opštine Vladičin Han broj 401-206/17/2016-01 od 28.09.2016. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 30.09.2016. godine, donelo je:O D L U K UČlan 1.

ODOBRAVAJU SE sredstva iz budžeta Opštine Vladičin Han, Udruženju „Veles – Vladičin Han“, s.Polom., Vladičin Han, za realizaciju projekta „Hor Vladičin Han“ u iznosu od 200.000,00 dinara.


Član 2.

Ovlašćuje se predsednik Opštine Vladičin Han da potpiše ugovor o finansiranju projekta iz člana 1. ove Odluke.


Član 3.

Poziva se podnosilac odobrenog projekta da u roku od osam dana od dana prijema ove Odluke zaključi ugovor o finansiranju.


Član 4.

Korisnik odobrenih sredstava dužan je da Odeljenju za privredu i finansije Opštinske uprave Opštine Vladičin Han dostavi završni narativni i finansijski izveštaj najkasnije do 01.03.2017. godine.


Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Član 6.

Odluku dostaviti: Podnosiocu odobrenog projekta, predsedniku Komisiji, Odeljenju za privredu i finansije Opštine Vladičin Han i arhivi.OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE VLADIČIN HAN

BROJ: 06-95/17/2016-01


P R E D S E D N I K,

Goran Mladenović

Ponedeljak, 03. oktobar 2016.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/13), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), člana 19. Pravilnka o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta Opštine Vladičin Han, broj 06-82/2/2016-01 od 12.08.2016. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 30.09.2016. godine donelo je


R E Š E NJ E

O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA PROGRAME IZ OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINASIRAJU IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HANMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.627