Zvanična internet prezentacija Opštine Vladičin Han  |  Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove i poslove organa opštine Verzija za štampu
Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove i poslove organa opštine
Rukovodilac organizacione jedniceBora Milosavljević
Kontakt telefon017/390-517
E-mailbora.milosavljevic@vladicinhan.org.rs


Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove i poslove organa opštine Opštinske uprave opštine Vladičin Han zaduženo je za obavljanje sledećih poslova:

Vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na: poslove u vezi sa ličnim stanjima građana, vođenje matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i knjige državljana, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu, rešavanje o promeni ličnog imena, naknadni upisi i ispravke u matičnim knjigama, prijave i obavljanje venčanja, prijave smrti lica i drugo; poslove u vezi sa vođenjem Jedinstvenog biračkog spiska (upisi, brisanje, izmene, dopune i ispravke) po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka do zaključenja biračkog spiska, kao i druge poslove utvrđene Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku; stručne administrativne  poslove za izbore i referendume; pružanje pravne pomoći građanima–organizovanje službe pravne pomoći građanima za potrebe ostvarivanja njihovih prava, obaveza i pravnih interesa; vođenje registra stambenih zgrada; izdavanje uverenja i potvrda (o kojima vode službenu evidenciju, kada su takva uverenja i potvrde neophodne za dokazivanje određenih činjenica, u skladu sa zakonom); overe potpisa, rukopisa i prepisa dokumenata; organizaciju uprave, poslovi unapređivanja organizacije rada i modernizaciju Opštinske uprave, praćenje ažurnosti njenog rada; poslovi upravljanja ljudskim resursima–planiranje ljudskih resursa, sistematizovanje radnih mesta, priprema opisa poslova, prikupljanje i analiza podataka neophodnih za upravljanje ljudskim resursima, socijalna i zdravstvena zaštita zaposlenih i saradnju s drugim organima, stručni poslovi u postupku zapošljavanja i izbora kandidata, priprema predloga Kadrovskog plana, organizacija stručnog usavršavanja službenika, procena efekata sprovedenih obuka, analiza potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, priprema predloga godišnjeg Programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja, analiza rezultata i praćenje efekta ocenjivanja službenika, vođenje kadrovske evidencije i personalnog dosijea zaposlenih, kao i ostali poslovi od značaja za karijerni razvoj službenika, definisanje radnih odnosa i posredovanje u kolektivnom pregovaranju, motivacija zaposlenih, kreiranje povoljnih uslova za rad i obezbeđivanje neophodne opreme, radni odnosi zaposlenih u Opštinskoj upravi; kancelarijsko poslovanje–prijem i razvrstavanje pošte, otpremanje pošte, evidentiranje predmeta, arhiviranje i čuvanje dokumenta i drugo; saradnju sa organizacijama civilnog društva; poslovi učeničkog i studentskog standarda, poslovi boračko invalidske zaštite.

Obavljanje izvornih i poverenih poslova iz oblasti dečije zaštite; utvrđivanje prava na dečiji dodatak, roditeljski dodatak, naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta; poslove utvrđivanja prava na jednokratnu novčanu nadoknadu za novorođeno dete; obavljanje poslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije.

Poslovi planiranja razvoja održavanja i funkcionisanja računarsko-komunikacione infrastrukture u Opštinskoj upravi; razvoj informacionih tehnologija Opštine održavanje i ažuriranje zvaničnog veb sajta Opštine, praćenje funkcionisanja hardvera i softvera; programiranje softverskih aplikacija; instalaciju, konfiguraciju i održavanje servera; organizovanje i uspostavljanje internet i internet komunikacija; poslove na uspostavljanju e-uprave; poslove prikupljanja i upravljanja geoprostornim podacima (Geografski Informacioni sistem – GIS); druge poslove, u skladu sa zakonom.

Poslovi prosvetne inspekcije–nadzor u osnovnim, srednjim, specijalizovanim školama, obrazovnim i vaspitnim ustanovama (predškolskim), ispunjenost uslova za obavljanje obrazovno-vaspitne delatnosti, pripremljenost škola i ustanova za školsku godinu, odnosno planski period, sprovođenje postupka verifikacije za proširenje delatnosti i uvođenje novih obrazovnih profila, nadzor nad radom  i postupanjem ustanova, kontrolu ostvarivanja zaštite prava deteta, učenika, roditelja i zaposlenih od zlostavljanja, zanemarivanja, diskriminacije stranačkog organizovanja i delovanja i drugo.

Poslovi fizičkog obezbeđivanja objekta, pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe organa opštine i zaposlene u Opštinskoj upravi.

Poslovi ostvarivanje opšteg interesa i potrebe građana u oblasti sporta, sprovođenje postupaka i procedura kandidovanja programa i projekta, realizaciju školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, organizaciju sportskih priredbi, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti i utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja i drugo.

Poslovi planiranja i nabavke opreme i materijala, održavanje opreme, korišćenje i održavanje telefonske centrale, korišćenje voznog parka i njegovo održavanje, umnožavanje materijala.

Pružanje usluga i dostavljanja informacija fizičkim i pravnim licima u ostvarivanju svojih prava pred organima opštine; pružanje stručne pomoći strankama prilikom popunjavanja obrazaca i sastavljanja podnesaka i neposredni prijem podnesaka od stranaka za ostvarivanje prava pred organima opštine; razvrstavanje predmeta po sadržini materije i po organima opštine; evidentiranje predmeta u osnovne evidencije sistemom kartoteke, združivanje akata i dostavljanje predmeta i akata organima opštine; prijem primedaba, predloga i sugestija građana.

Stručne savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća.

Pripreme akata i pruža svu potrebnu pomoć predsedniku Skupštine i Predsedniku opštine, pri predlaganju načina rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine i Opštinsko veće; pripreme akata koje Predsednik opštine donosi ili predlaže Opštinskom veću i Skupštine opštine, priprema i obrađuje materijale za rad Predsednika opštine i materijale za njegovo učestvovanje u radu Opštinskog veća i Skupštine opštine, stara se o saradnji Predsednika opštine sa Skupštinom opštine, državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Vladičin Han, organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Skupštine i Predsednik opštine; obavlja poslove u vezi sa pripremom, organizovanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine, Opštinskog veća i radnih tela; izrađuje nacrte odluka, rešenja i ostalih akata koje su u nadležnosti Opštinskog veća i Predsednika opštine; priprema propise i druge akte u oblasti lokalne samouprave i drugim oblastima koje nisu u delokrugu drugih odseka, praćenje njihovog sprovođenja, vođenje evidencije i zapisnika o održanim sednicama i druge poslove iz ove oblasti, postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano; obavlja stručne i administrativne poslove po podnetim zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata koje donosi Skupština opštine, Opštinsko veće, Predsednik opštine; prati aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza, koordinira aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada, vrši prijem stranaka koji se neposredno obraćaju predsedniku Skupštine opštine i Predsedniku opštine, vrši protokolarne poslove povodom prijema domaćih i stranih predstavnika gradova, kulturnih sportskih i drugih predstavnika, povodom dodeljivanja javnih priznanja i druge protokolarne poslove koje odredi predsednik Skupštine opštine i Predsedniku opštine.

Pružanje stručne pomoći odbornicima i odborničkim grupama i stara se o blagovremenom pribavljanju odgovora na odbornička pitanja, poslove u vezi izbora imenovanja i postavljenja kada o tome odlučuje Skupština, izrada Statuta opštine, Poslovnika o radu Skupštine kao i propisa o naknadama troškova i izgubljene zarade odbornicima i članovima radnih tela Skupštine i Opštinskog veća, stručne poslove vezane za dodeljivanje priznanja koja ustanovljava Opština, poslovi informisanja rada Skupštine, Opštinskog veća, njihovih radnih tela i Predsednika opštine; obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, stara se o obradi i čuvanju svih izvornih akata o radu organa opštine, obavlja preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno-tehničke poslove za organe opštine.

Obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz ovih oblasti po nalogu predsednika Skupštine opštine, Predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave.

U okviru Odeljenja za vršenje određenih poslova iz nadležnosti Opštinske uprave a radi stvaranja uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i radi građana određuju se matična područja i to:

  1. Matično područje Vladičin Han, koje čine naseljena mesta: Vladičin Han, Kunovo, Donje Jabukovo, Polom, Gornje Jabukovo, Prekodolce, Žitorađe, Koznica, Kalimance, Balinovce, Suva Morava, Kukavica, Kržince, Repince, Jagnjilo, Brestovo, Srneći Dol, Kostomlatica, Solačka Sena, Jastrebac, Zebince, Letovište, Rdovo i Urvič;
  2. Matično područje Lepenica, koje čine naseljena mesta: Lepenica, Bačvište, Kacapun, Gramađe, Dekutince, Vrbovo, Bogoševo, Beliševo, Ravna Reka, Jovac , Belanovce, Priboj, Mazarać, Ostrovica i Stubal;
  3. Matično područje Džep, koje čine naseljena mesta: Džep, Repište, Tegovište, Mrtvica, Garinje, Kopitarce, Ružić, Manjak, Dupljane, LJutež, Manajle i Lebet;

Sedišta matičnih područja su:

  1. Sedište matičnog područja Vladičin Han je u Vladičinom Hanu;
  2. Sedište matičnog područja Lepenica je u Lepenici;
  3. Sedište matičnog područja Džep je u Džepu;
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.778.322