Zvanična internet prezentacija Opštine Vladičin Han  |  Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća u 2020. god. Verzija za štampuUtorak, 30. decembar 2020.


img

U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16), članom 7. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2021. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“ 39/20), člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja, broj 4/19), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-216/28/17-III od 11.12.2017. godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III od 11.12.2017. godine, člana 1. i 2. Odluke o maksimalno dozvoljenom iznosu po programu za pojedine oblasti od opšteg interesa u oblasti sporta, broj 06-118/2/20-III od 29.12.2020.godine, člana 12. i 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 7. i 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 30.12.2020. godine, raspisuje


J A V N I P O Z I V


ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
MS WordCeo tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Obrasci:

Utorak, 29. decembar 2020.


img

Na osnovu 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 –dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja, broj 4/19), člana 7. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2021. godinu („Sl. glasnik Grada Vranja 39/20), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-216/28/17-III od 11.12.2017.godine, tačke 1. Plana raspisivanja javnih konkursa za podsticanje projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja građana na teritoriji Opštine Vladičin Han koji se finansiraju/sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2021. godinu, broj 06-118/1/2020-III od 29.12.2020. godine, člana 12. i 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 7. i 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20),Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 29.12.2020. godine, donelo je


ODLUKU


o maksimalno dozvoljenom iznosu po programu za pojedine oblasti od opšteg interesa u oblasti sporta
MS WordCeo tekst Odluke možete preuzeti ovde.

Utorak, 29. decembar 2020.


img

Na osnovu člana 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2018), člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja, broj 4/19), člana 12. i 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), člana 7. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 09/2019) i Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 39/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 29.12.2020. godine donelo je


PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA ZA PODSTICANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
MS WordCeo tekst Plana možete preuzeti ovde.

Utorak, 22. decembar 2020.


img

Na osnovu člana 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2018), člana 7. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 09/2019) i Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 39/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 21.12.2020. godine donelo je


PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA


ZA PODSTICANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
MS WordCeo tekst Plana raspisivanja javnih konkursa možete preuzeti ovde.

Sreda, 02. decembar 2020.


img

Na osnovu člana. 29. Odluke o javnim raspravama, (Službeni glasnik grada Vranja br. 13/19), sačinjava se sledeći


IZVEŠTAJ


O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BORAVIŠNIM TAKSAMA
MS WordCeo tekst Izveštaja možete preuzeti ovde.

Sreda, 02. decembar 2020.


img

Na osnovu člana. 29. Odluke o javnim raspravama, (Službeni glasnik grada Vranja br. 13/19), sačinjava se sledeći


IZVEŠTAJ


O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
MS WordCeo tekst Izveštaja možete preuzeti ovde.

Četvrtak, 26. novembar 2020.


img

Na osnovu člana 6. stav 5., 6. i 7. i člana 7a Zakona o porezima na imovinu (Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019), člana70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 26 .11.2020. godine, donelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst Odluke možete preuzeti ovde.

Utorak, 10. novembar 2020.


img

Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han upućuje


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI


O NACRTU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.MS WordCeo tekst programa javne rasprave možete preuzeti ovde.MS WordNacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama možete preuzeti ovde.
Utorak, 10. novembar 2020.


img

Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han upućuje


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI


O NACRTU ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.MS WordCeo tekst programa javne rasprave možete preuzeti ovde.MS WordNacrt odluke o boravišnoj taksi možete preuzeti ovde.
Sreda, 21. oktobar 2020.


img

Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 19.10.2020. godine upućuje


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI


O NACRTU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.MS WordCeo tekst programa javne rasprave možete preuzeti ovde.MS WordNacrt odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2021. godinu možete preuzeti ovde.
MS Word[Edit 10.11.2020.] Izveštaj o održanoj javnoj raspravi možete preuzeti ovde.

Sreda, 21. oktobar 2020.


img

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja”, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 19.10.2020 godine, donelo je


PRAVILNIK


O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA I SLUŽBENIH BROJEVA
MS WordCeo tekst pravilnika možete preuzeti ovde.Sreda, 21. oktobar 2020.


img

Na osnovu člana 16. do 19. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS“, broj 43/2011, 123/2014 i 88/2019), Odluke o raspodeli mandata i utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine Opštine Vladičin Han, broj 013-61/2/2020 od 29.06.2020. godine Izborne komisije Opštine Vladičin Han, člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj 19.10.2020.godine donelo je


O D L U K U


O UTVRĐIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA U 2020. GODINI NAKON ODRŽAVANJA REDOVNIH IZBORA – NOVI SAZIV
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.Ponedeljak, 28. septembar 2020.


img

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), člana 12. Pravilnika o sprovođenju mera i aktivnosti podrške privredi i poljoprivredi kroz ekonomsko osnaživanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kroz otvaranje agrobiznis centra za razvoj voćarstva i povrtarstva na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06/42/1- III od 04.06.2020. godine, po dostavljenom obaveštenju Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-012-00-0260/20-11 od 04.09.2020. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 25.09.2020. godine, donelo je:


ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE


o izboru projekta za dodelu bespovratnih sredstava za sprovođenje mera i aktivnosti podrške privredi i poljoprivredi kroz ekonomsko osnaženje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u cilju podsticanja nataliteta, kroz otvaranje agrobiznis centra za razvoj voćarstva i povrtarstva na teritoriji opštine Vladičin Han
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.Četvrtak, 24. septembar 2020.


img

U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) , Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 30/2019, 31/2020), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-216/28/17-III od 11.12.2017.godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III od 11.12.2017.godine, Odlukom Opštinskog veća broj 06-162/1/18- III od 14.11.2018. godine, člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja", br. 09/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana23.09.2020. godine, raspisuje


J A V N I P O Z I V


ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


Obrasci:

Utorak, 8. septembar 2020.


img

Na osnovu, člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), razmatrajući plan isporuke vode iz izvorišta „Suva Morava“ JP Vodovod Vladičin Han, broj 352-16/20-III od 03.09.2020. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 07.09.2020. godine, donelo je:


NAREDBU


O RACIONALNOJ POTROŠNJI VODE
MS WordCeo tekst naredbe možete preuzeti ovde.Utorak, 8. septembar 2020.


img

Na osnovu člana 173. stav.1. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/16, 113/2017 i 95/2018) a u vezi člana 178. Stav 1. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/16, 113/2017 i 95/2018 ), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han(„Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja broj 9/2019), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 07.09.2020. godine, donelo je:


R E Š E NJ E


O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.Utorak, 8. septembar 2020.


img

Na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr. Zakon i 47/2018), člana 73. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Han („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 9/2019), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 07.09.2020.godine, donelo je


POSLOVNIK


OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst poslovnika možete preuzeti ovde.Petak, 14. avgust 2020.


img

Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han upućuje


JAVNI POZIV


ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU (R E B A L A N S 1)
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.MS WordCeo tekst programa javne rasprave možete preuzeti ovde.Adobe readerNacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2020. godinu (R E B A L A N S 1) možete preuzeti ovde.
MS Word[Edit 14.09.2020.] Izveštaj o održanoj javnoj raspravi možete preuzeti ovde.

Ponedeljak, 10. avgust 2020.


img

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), člana 12. Pravilnika o sprovođenju mera i aktivnosti podrške privredi i poljoprivredi kroz ekonomsko osnaživanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kroz otvaranje agrobiznis centra za razvoj voćarstva i povrtarstva na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06/42/1- III od 04.06.2020. godine, razmatrajući konačni predlog Odluke o izboru projekta koji će se sufinansirati iz budžeta Opštine Vladičin Han broj 06-47/59-III od 03.08.2020.godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 10.08.2020. godine, donelo je:


ODLUKU


o izboru projekta za dodelu bespovratnih sredstava za sprovođenje mera i aktivnosti podrške privredi i poljoprivredi kroz ekonomsko osnaženje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u cilju podsticanja nataliteta, kroz otvaranje agrobiznis centra za razvoj voćarstva i povrtarstva na teritoriji opštine Vladičin Han
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.Petak, 12. jun 2020.


img

Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15,12/16-autentično tumačenje), člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“,broj:16/16 i 8/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja", br. 09/2019) člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“, broj:40/13), Opštinsko veće opštine Vladičin Han na sednici održanoj 09.06.2020.godine, donelo je


R E Š E NJ E


O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2020. GODINU
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.Utorak, 9. jun 2020.


img

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 5/2020), članom 4. Ugovora o sufninansiranju mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2020. godini, 063 Broj: 401-00-136/55/-2020-01, od 02.03.2020. godine, mere Aktiviranje lokalne samouprave – Podrška privredi i poljoprivredi kroz ekonomsko osnaživanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i pokretanje porodičnog biznisa što bi za cilj imalo i podsticanje nataliteta kroz otvaranje Agrobiznis centra za razvoj voćarstva i povrtarstva, i na osnovu člana 8. Pravilnika o sprovođenju mera i aktivnosti podrške privredi i poljoprivredi kroz ekonomsko osnaživanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kroz otvaranje Agrobiznis centra za razvoj voćarstva i povrtarstva na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06-42/1/20-III, od 04.06.2020. godine, na predlog Komisije za sprovođenje javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za sprovođenje mera i aktivnosti podrške privredi i poljoprivredi kroz ekonomsko osnaživanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u cilju podsticanja nataliteta, kroz otvaranje Agrobiznis centra za razvoj voćarstva i povrtarstva na teritoriji opštine Vladičin Han, Opštinsko Veće opštine Vladičin Han, dana: 09.06.2020. godine, raspisuje:


JAVNI POZIV


ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI PODRŠKE PRIVREDI I POLJOPRIVREDI KROZ EKONOMSKO OSNAŽIVANJE PORODIČNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, U CILJU PODSTICANJA NATALITETA, KROZ OTVARANJE AGROBIZNIS CENTRA ZA RAZVOJ VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.Obrasci:


MS WordIzjava o korišćenju podsticaja


MS WordIzjava o raspoloživosti postojeće mehanizacije u vlasništvu nosioca/člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva


MS WordKriterijumi za bodovanje


MS WordObrazac biznis plana sa izjavom


MS WordObrazac prijave na javni poziv


MS WordPrilog 1 - Lista prihvatljivih investicija


Četvrtak, 4. jun 2020.


img

Na osnovu člana 4. Ugovora o sufninansiranju mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2020. godini, 063 Broj: 401-00-136/55/-2020-01, od 02.03.2020. godine, člana 30. Odluke o opštinskom veću opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“, br. 4/19), člana 51. Poslovnika opštinskog veća opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“, br. 40/13), Protokola o saradnji Fondacije "Nije svejedno" i opštine Vladičin Han, Opštinsko veće opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 04.06.2020.godine, donelo je:


P R A V I L N I K


O SPROVOĐENJU MERA I AKTIVNOSTI PODRŠKE PRIVREDI I POLJOPRIVREDI KROZ EKONOMSKO OSNAŽIVANJE PORODIČNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, KROZ OTVARANJE AGROBIZNIS CENTRA ZA RAZVOJ VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst pravilnika možete preuzeti ovde.Obrasci:


MS WordIzjava o korišćenju podsticaja


MS WordIzjava o raspoloživosti postojeće mehanizacije u vlasništvu nosioca/člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva


MS WordKriterijumi za bodovanje


MS WordObrazac biznis plana sa izjavom


MS WordObrazac prijave na javni poziv


MS WordPrilog 1 - Lista prihvatljivih investicija


Utorak, 26. maj 2020.


img

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekata/programa u oblasti podrška deci i porodicama sa decom koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2020. godinu po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u oblasti podrška deci i porodicama sa decom koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2020. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 21.05.2020. godine, donelo je:


ODLUKU


O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U OBLASTI PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Utorak, 26. maj 2020.


img

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekata/ koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u oblasti podrške materijalno ugroženim osobama koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2020. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 21.05.2020. godine, donelo je:


ODLUKU


O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PODRŠKE MATERIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Petak, 20. mart 2020.


img

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 19. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017“), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.03.2020. godine, donelo je:


R E Š E NJ E


O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2020. GODINI
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 20. februar 2020.


img

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2020. godinu po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2020. godinu od 30.12.2019. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.02.2020. godine, donelo je:


ODLUKU


O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Sreda, 19. februar 2020.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik „Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), po predlogu Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han ,Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.02.2020.godine raspisujeJAVNI KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PODRŠKE DECI I PORODICAMA SA DECOM KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINUMS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


MS WordPrilog 2 - Obrazac prijave na javni konkurs možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 2 - obrazac za pisanje predloga projekta možete preuzeti ovde.


ExcelPrilog 4 - obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 5 - narativni prikaz budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 6 - izjava o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava možete preuzeti ovde.

Sreda, 19. februar 2020.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik „Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), na osnovu člana 10 Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), po predlogu Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.02.2020.godine raspisujeJAVNI KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATAOD JAVNOG INTERESAU OBLASTI PODRŠKE MATERIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HANZA 2020. GODINUMS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


MS WordPrilog 2 - Obrazac prijave na javni konkurs možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 2 - obrazac za pisanje predloga projekta možete preuzeti ovde.


ExcelPrilog 4 - obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 5 - narativni prikaz budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 6 - izjava o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava možete preuzeti ovde.

Utorak, 28. januar 2020.


img

Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 28.01.2020 godine upućujeJAVNI POZIV


ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠE ORGANI OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordNacrt odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrše organi Opštine Vladičin Han možete preuzeti ovde.


Utorak, 28. januar 2020.


img

Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 28.01.2020 godine upućujeJAVNI POZIV


ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordNacrt odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara Opštine Vladičin Han možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 27. januar 2020.


img


Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), člana 4. razdeo 5, Program 13 – Razvoj kulture, Programska aktivnost 1201-0004: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, funkcija 830 – Usluge emitovanja i štampanja, ekonomska klasifikacija 454 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, pozicija 118. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2020. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 30/2019), člana 3. i člana 4. Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han(„Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), godine Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 22.01.2020. godine, raspisisuje:JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA OPŠTEM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINIMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


Obrasci:


Ponedeljak, 27. januar 2020.


img


Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 83/2014 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), člana 4. razdeo 5, Program 13 – Razvoj kulture, Programska aktivnost 1201-0004: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, funkcija 830 – Usluge emitovanja i štampanja, ekonomska klasifikacija 454 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, pozicija 118. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2020. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 30/2019),člana 3. i člana 4. Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), godine Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 22.01.2020. godine donelo je:O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINIMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Petak, 17. januar 2020.


img


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) članom 4. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Vranja“ 30/19), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-216/28/17-III, Odluke o maksimalno utvrđenom iznosu za finansiranje programa u oblasti sporta za 2020. godinu, broj 06-191/1/19-III od 30.12.2019. godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III, člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja", br. 9/19) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.01.2020. godine, raspisujeJAVNI POZIV

ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


Obrasci:
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.778.481