Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća u 2019. god. Verzija za štampu
Strana:12Ponedeljak, 30. decembar 2019.


img

Na osnovu člana 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2018), člana 7. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 09/2019) i Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 30/2019), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 25.12.2019. godine donelo jePLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA ZA PODSTICANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 30. decembar 2019.


img

Na osnovu 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16), Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2020. godinu („Sl. glasnik grada Vranja 30/19), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-216/28/17-III, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III, člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja broj 9/19) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 30.12.2019. godine, donelo je:ODLUKU


o maksimalno dozvoljenom iznosu po programu za pojedine oblasti od opšteg interesa u oblasti sporta
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 30. decembar 2019.img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik „Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), po predlogu stručne komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekata u oblasti podrška osobama sa invaliditetom koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2020. godinu ,Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 30.12.2019.godine raspisujeJAVNI KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PODRŠKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM U 2020. GODINIMS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


MS WordPrilog 2 - obrazac prijave na javni konkurs možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 3 - obrazac za pisanje predloga projekta možete preuzeti ovde.


ExcelPrilog 4 - obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 5 - narativni prikaz budžeta projekta možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 30. decembar 2019.img


U skladu sa članom 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ broj 72/09,13/16 i 30/16 – ispr), članom 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 105/16), članom 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (''Službeni glasnik RS'' br.16/2018), članom 8. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2020. godinu, Opštinsko Veće opštine Vladičin Han, dana: 30.12.2019. godine, raspisuje:JAVNI KONKURS

ZA IZBOR PROJEKTA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINUMS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


MS WordAneks 1 - obrazac prijave na javni konkurs možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 2 - obrazac za pisanje predloga projekta možete preuzeti ovde.


ExcelAneks 3 - obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 4 - narativni prikaz budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 5 - izjava o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 6 - formular za periodični i završni finansijski izveštaj možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 7 - Formular za periodični i završni narativni izveštaj možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 30. decembar 2019.


img

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u oblasti zaštite životne sredine koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u oblasti zaštite životne sredine koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. godinu od 26.11.2019. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 25.12.2019. godine, donelo je:ODLUKU


O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA PROGRAMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Sreda, 4. decembar 2019.


img


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) , Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2019. godinu („Sl. glasnik Grada Vranja“ broj 32/17,20/18 i 30/18), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-216/28/17-III od 11.12.2017.godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III od 11.12.2017.godine, Odlukom Opštinskog veća broj 06-162/1/18- III od 14.11.2018. godine, člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 09/2019) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 03.12.2019. .godine, raspisujeJAVNI POZIV

ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


Obrasci:

Petak, 29. novembar 2019.


img

Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 28.11.2019. godine upućujeJAVNI POZIV


ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANA RAZVOJA OPŠTINE VLADIČIN HAN 2019-2026
MS WordCeo tekst javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordNacrt plana razvoja Opštine Vladičin Han 2019-2026 možete preuzeti ovde.


Petak, 29. novembar 2019.


img

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. godinu od 30.09.2019. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 26.11.2019. godine, donelo je:ODLUKU


O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Sreda, 27. novembar 2019.


img

Na osnovu člana 6. stav 5., 6. i 7. i člana 7a Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, „Službeni list SRJ“ broj 42/2002-odluka SUS i „Službeni glasnik RS“ broj 80/2002,80/2002-dr. Zakon, 135/2004, 61/2007, 101/2010, 24/2011, 57/2012-odluka US, 47/2013, 68/2014 – dr. Zakon , 95/2018 i 99/2018 – odluka US) , člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 26. novembra 2019. godine, donelo jeODLUKU


O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Sreda, 27. novembar 2019.


img

Na osnovu člana 18. i 28. Odluke o javnim raspravama, (Službeni glasnik grada Vranja br. 13/19), sačinjava se sledeći:IZVEŠTAJ


O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU(REBALANS 2)
MS WordCeo tekst izveštaja možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 18. novembar 2019.


imgNa osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), razmatrajući primedbu na Javni konkurs za izbor projekata/programa u oblasti zaštite životne sredine koji se finansiraju sredstvima iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2019 godinu koja realizuju udruženja broj 352-71/19-III od 14.11.2019. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 15.11.2019. godine, donelo je:Z A K LJ U Č A KMS WordCeo tekst zaključka možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 28. oktobar 2019.


imgNa osnovu člana 173. stav.1. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/16, 113/2017 i 95/2018) a u vezi člana 178. Stav 1. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/16, 113/2017 i 95/2018 ), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han(„Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja broj 9/2019), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.10.2019. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HANMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Četvrtak, 3. oktobar 2019.


imgNa osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 29. Odluke o javnoj raspravi („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19) ,,Odeljenje za finansije i privredu Opštinske uprave Vladičin Han, podnosiIZVEŠTAJ O ODRŽANOJ JAVNOJ RASPRAVI

NACRTA PLANA JAVNIH INVESTICIJA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020-2022MS WordCeo tekst izveštaja možete pogledati ovde.

Četvrtak, 3. oktobar 2019.


imgNa osnovu člana 18. i 28. Odluke o javnim raspravama, (Službeni glasnik grada Vranja br. 13/19), sačinjava se sledeći:IZVEŠTAJ

O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANA RAZVOJA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA PERIOD OD 2019 DO 2024 GODINEMS WordCeo tekst izveštaja možete pogledati ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju studenata/učenika sa teritorije Opštine Vladičin Han (“Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 7/2014), i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika sa teritorije opštine Vladičin Han, broj 06-41/2/2015-01 od 03.04.2015. godine, po datoj saglasnosti Opštinskog veća Opštine Vladičin Han, broj 06-63/9/19-III, od 20.05.2019. godine, na predlog teksta Konkursa za dodelu studenskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji sa teritorije Opštine Vladičin Han za školsku 2018/2019 godinu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodelu stipendija studentima i učenicima opštine Vladičin Han za školsku 2018/2019 godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 20.05.2019. godine raspisujeKONKURS

ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI SA TERITORIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINUMS WordCeo tekst konkursa možete pogledati ovde.


MS WordObrazac 1 - PRIJAVA, možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 3 - Uverenje o prosečnom mesečnom prnhodu po članu porodice, možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 4 - IZJAVA, možete preuzeti ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju studenata/učenika sa teritorije Opštine Vladičin Han (“Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 7/2014), i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika sa teritorije opštine Vladičin Han, broj 06-41/2/2015-01 od 03.04.2015. godine, po datoj saglasnosti Opštinskog veća Opštine Vladičin Han, broj 06-63/10/19-III, od 20.05.2019. godine, na predlog teksta Konkursa za dodelu učeničkih sipendija učenicima srednjih škola sa teritorije Opštine Vladičin Han za školsku 2018/2019 godinu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodelu stipendija studentima i učenicima opštine Vladičin Han za školsku 2018/2019 godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 20.05.2019. godine raspisujeKONKURS

ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINUMS WordCeo tekst konkursa možete pogledati ovde.


MS WordObrazac 1 - PRIJAVA, možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 3 - Uverenje o prosečnom mesečnom prnhodu po članu porodice, možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 4 - IZJAVA, možete preuzeti ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 20/2018), razmatrajući predlog Komisije za izbor projekta/programa od javnog interesa u oblasti podrška deci i porodicama sa decom za 2019 godinu koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom konkursu za dodelu sredstava za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrška deci i porodicama sa decom za 2019. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.05..2019. godine, donelo je:ODLUKU

O IZBORU PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM KOJI ĆE SE FINANSIRATI/ SUFINASIRATI IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 20/2018), razmatrajući predlog Komisije za sprovđenje javnog konkursa za realizaciju projekta programa od javnog interesa u oblasti omladinske politike koji se finasiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata/programa od javnog interesa u oblasti omladinske politike koji se finasiraju sredstvima iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. Godinu koji je raspisan 27.02.2019.godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.05..2019. godine, donelo je:ODLUKU

O RASPODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA /PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKA POLITIKA KOJI SE FINASIRAJU /SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 20/2018), razmatrajući predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za realizaciju projekta/programa od javnog interesa u oblasti podrške materijalno ugroženim osobama za 2019 godinu koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom konkursu za dodelu sredstava za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške materijalno ugroženim osobama, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.05. 2019. godine, donelo je:ODLUKU

O RASPODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA /PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PODRŠKE MATERIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA KOJI SE FINASIRAJU/SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.

Sreda, 15. maj 2019.


imgNa osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 15.05.2019.godine. dajeOBAVEŠTENJE

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst obaveštenja možete pogledati ovde.

MS WordPredlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2019. godinu (REBALANS 1) možete pogledati ovde.


Sreda, 15. maj 2019.


imgNa osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), Opštinsko veće opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana 15.05.2019. godine, saziva:JAVNU RASPRAVU

O NACRTU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU (REBALANS 1)MS WordCeo tekst odluke o javnoj raspravi možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 15. april 2019.


img


Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15,12/16-autentično tumačenje), člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“,broj:16/16 i 8/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“, broj:40/13), Opštinsko veće opštine Vladičin Han je na sednici održanoj 01.04.2019.godine, donelo jeR E Š E NJ E

O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Četvrtak, 11. april 2019.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 20/2018), razmatrajući predlog Komisije za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. godinu od 31.01.2019. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 05.04.2019. godine, donelo je:ODLUKU

O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Četvrtak, 11. april 2019.


img


Na osnovu člana 19. Pravilnika za sufinasiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. Glasink RS“ broj 16/16 i 8/17), Komisija za sprovođenje javnog poziva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana 18.03.2019. godine donosi:PREDLOG ODLUKE

O DODELI SREDSTAVAZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 18. mart 2019.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 19. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017“), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 13.03.2019. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2019. GODINIMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Strana:12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.457