Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Odsek za upravljanje projektima i lokalni ekonomski razvoj Verzija za štampu
Odsek za upravljanje projektima i lokalni ekonomski razvoj
Rukovodilac organizacione jednice-
Kontakt telefon017/390-509
E-mailfinansije@vladicinhan.org.rs


Odsek za upravljanje projektima i lokalni ekonomski razvoj vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na: poslove upravljanje procesima strateškog planiranja – sprovođenje stručnih i administrativnih poslova u procesima strateškog planiranja, pripreme akcionih planova i drugih razvojnih programa Opštine, praćenje usklađenosti strateških dokumenata i akcionih planova i programa Opštine sa nacionalnim strategijama, praćenje i izveštavanje o realizaciji usvojenih strategija akcionih planova i programa, obezbeđivanje uslova za dostupnost usvojenih strategija i akcionih planova i programa široj javnosti; poslove upravljanja projektnim ciklusom – redovno praćenje otvorenih javnih poziva i konkursa donatorskih programa, pripremu predloga projekta u skladu sa strateškim dokumentima i razvojnim programima Opštine, redovno informisanje javnih preduzeća i ustanova o otvorenim javnim pozivima po kojima mogu da konkurišu za dodelu sredstava za realizaciju svojih projekata, pomoć i podrška javnim preduzećima i ustanovama u procesu pripreme predloga projekata, redovno ažuriranje baze podataka infrastrukturnih projekata Opštine upravljanje projektima odobrenih od donatora čiji je nosilac Opština ili Opštinska uprava, uspostavljanje i održavanje partnerske projektne saradnje sa regionalnim i prekograničnim partnerima; poslove lokalnog ekonomskog razvoja – saradnju i podršku lokalnoj poslovnoj zajednici, pružanje stručne i tehničke podrške potencijalnom ulagaču, organizaciju sastanka ulagača sa predstavnicima lokalne vlasti i nadležnih lokalnih i regionalnih institucija, održavanje komunikacije sa Razvojnom agencijom Srbije, praćenje ekonomskih pokazatelja lokalne privrede, sprovođenje analize i priprema lokalnih planova i programa u cilju unapređenja uslova za lokalni ekonomski razvoj i sprovođenje poslova na njihovoj realizaciji, pripremu promotivnog materijala Opštine za promociju investicionih potencijala i privlačenje investicija, pripremu i ažuriranje Profila Opštine i baza podataka od značaja za lokalni ekonomski razvoj, uspostavljanje i održavanje redovne komunikacije sa privrednim, javnim i civilnim sektorom, kao donatorskim programima, saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja; pružanje informacija privrednicima i potencijalnim ulagačima o mogućnostima za ulaganje i razvoj investicija (lokacije, infrastrukturna opremljenost, troškovi poslovanja i slično).

Vrši poslove koji se odnose na organizaciju poslova vezanih za javne nabavke koji se odnose na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki; pripremu plana nabavki,obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavi; sprovođenje postupaka javnih nabavki po proceduri propisanoj zakonom; sprovođenje postupaka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; sprovođenje objedinjenih nabavki za više naručilaca u skladu sa zakonom; objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, konkursne dokumentacije, i pružanje stručne pomoći Komisiji za javne nabavke, administrativno-tehničke poslove i pružanje stručne pomoći budžetskim korisnicima; obaveštenja i izveštaja na Portalu javnih nabavki; pružanje konsultantskih usluga i stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki; određivanje zaposlenih koji će predstavljati opštinu u postupcima u postupcima javnih nabavki koje sprovode drugi naručioci; prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti; sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama velike i male vrednosti i sprovedenim postupcima; dostavljanje u predviđenom zakonskom roku navedenih izveštaja Upravi za javne nabavke; praćenje realizacije zaključenih ugovora o javnim nabavkama; ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki.

Poslove izrade godišnjeg programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja; izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojine; izradu opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda; izveštavanje o poljoprivrednoj proizvodnji (setva, žetva, jesenji radovi); informisanje individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o aktuelnostima vezanim za poljoprivredu utvrđivanje vodnih uslova na teritoriji opštine; izdavanje vodnih saglasnosti i vodnih dozvola za objekte i radove u skladu sa zakonskim ovlašćenjima opština: promena namene poljoprivrednog zemljišta, podsticanje preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine opštine; davanje informacija i pružanje tehničke pomoći lokalnim privrednicima u registraciji i preregistraciji organizacionih oblika; izrade baze podataka, praćenje, analiza i davanje izveštaja o stanju i kretanju privrednih aktivnosti na teritoriji opštine.

Poslovi u ime i za račun Agencije za privredne registre kao i poslove za potrebe vlasnika radnji; dostavljanje dnevnih specifikacija Agenciji za privredne registre, prijem podnesaka i poslovi ekspedicije rešenja; dostavljanje podataka Republičkom zavodu za statistiku o registraciji radnji i o nastalim promenama; izdavanje uverenja iz oblasti privatnog preduzetništva; izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti taksi prevoza, taksi isprave i oznake o kojima se vodi poseban registar, izdavanje potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje taksi prevoza na osnovu izveštaja Komisije koja vrši ispitivanje pogodnosti vozila.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.655