Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Odeljenje za urbanizam Verzija za štampu
Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne, komunalne i građevinske poslove
Rukovodilac organizacione jedniceLJiljana Mujagić
Kontakt telefon017-390-508
E-mailurbanizam@vladicinhan.org.rs


Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i građevinske poslove - obavlja poslove Opštinske uprave koje se odnose na: planiranje i uređenje prostora, izgradnju objekta, neposredno sprovođenje zakonskih propisa i opštih akata Skupštine opštine, pripremu i izradu normativno-pravnih akata iz nadležnosti odeljenja, pripremanje plana i programa i vođenje postupka do konačnog usvajanja prostornih i urbanističkih planova, sprovođenje urbanističkih i prostornih planova, potvrđivanje urbanističkih projekata parcelacije, preparcelacije i ispravke granica parcela. Organizuje poslove objedinjene procedure, vrši raspored poslova u objedinjenoj proceduri, izrađuje lokacijske uslove i izdaje informaciju o lokaciji, pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu; pribavljanje drugih posebnih uslova od javnih preduzeća, privrednih društava i ustanova imaoca javnih ovlašćenja, neophodnih za izradu lokacijskih uslova zavisno od namene objekata; davanje obaveštenja o nameni prostora i mogućnosti opština po zahtevima stranaka; daje obaveštenja o mogućnosti ozakonjenja objekta izgrađenih bez odobrenja i druge poslove koji proizilaze iz Zakona o planiranju i izgradnji, izdavanje građevinskih dozvola, izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju u okviru objedinjene procedure, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata, davanje stručnih mišljenja u postupku izdavanja građevinske dozvole, obradu informacija o pojedinim predmetima; obezbeđenje tehničkog pregleda i izdavanje upotrebne dozvole, izdavanje uverenja o starosti objekata, izdavanje uverenja o etažiranju objekata; vođenje registra izdatih građevinskih dozvola i izdatih upotrebnih dozvola; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; postupka legalizacije objekata; otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata; donošenja rešenja konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu; oblast stambene delatnosti, korišćenje građevinskog zemljišta, imovinsko-pravne poslove poverene zakonom, poslove vezane za eksproprijaciju, samovlasna zauzeća otkup stanova u javnoj svojini Opštine, vraćanje utrina i pašnjaka selima, vraćanje imovine zadrugama, zaključenje ugovora o zakupu javnih površina po planu rasporeda montažnih objekata, vođenje jedinstvene evidencije celokupne imovine čiji je vlasnik, odnosno korisnik opština, izradu nacrta akata o raspolaganju imovinom opštine. Prati ostvarivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta.

Sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u skladu sa Zakonom, kao druge poslove poverene zakonom u stambenoj oblasti; vođenje registra stambenih zgrada.

Vrši poslove organizovanja, usmeravanja i sprovođenja poslova na zaštiti životne sredine, praćenju stanja iz ove oblasti i predlaganju odgovarajućih mera u skladu sa zakonom, realizaciju izrade i implementaciju Lokalnog ekološkog akcionog plana, odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu, odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja, davanje mišljenja o potrebi izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu, davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni, izdavanje integrisane dozvole i revizija integrisane dozvole, pripremu predloga korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine iz nadležnosti Opštine, određene poslove iz oblasti rudarsko geoloških istraživanja i eksploatacije nemetalnih mineralnih sirovina.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno-tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblast iz nadležnosti ovog Odeljenja.

Poslovi energetskog menadžera – sprovođenje energetske politike i uspostavljanje energetskog planiranja na lokalnom nivou, donošenje plana razvoja potrebe za energijom na području Opštine utvrđivanje uslova i načina obezbeđivanje neophodnih energetskih kapaciteta u skladu sa državnom strategijom.

Obavlja određene poslove iz oblasti saobraćaja i putne privrede, poslove koji se odnose na praćenje, uređenje, razvoj obavljanje komunalnih delatnosti, vrši nadzor nad usklađenošću sa Zakonom i odlukama Skupštine opštine i primenom Programa i drugih akata javnih komunalnih i drugih preduzeća; obavlja poslove iz oblasti narodne odbrane (izrada Plana odbrane organa opštine, organizacija sprovođenja mera pripravnosti, mobilizacije, uvođenja radne imaterijalne obaveze, funkcionisanja subjekata značajnih za odbranu čiji je osnivač Opština i drugi poslovi iz ove oblasti).

Obavlja poslove vezane za organizaciju i rad organa opštine u vanrednim situacijama angažovanju na prevenciji nastajanja, delovanju u toku nastupanja i u fazi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda.

Poslove inspekcijskog nadzora, vršenje kontrole i nalaganje mera u skladu sa važećim zakonom iz oblasti planiranja i izgradnje, komunalnih delatnosti, saobraćaja, zaštite životne sredine, kao i u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru koji propisuje opšte uslove i postupak vršenja inspekcijskog nadzora i važećim odlukama Skupštine opštine; praćenje stanja, predlaganje mera i nadzor i važećim odlukama Skupštine opštine; praćenje stanja, predlaganje mera i nadzor nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu; donošenje rešenja i nalaganje mera u oblasti zaštite životne sredine i praćenje njihovog sprovođenja; praćenje stanja, predlaganja mera i inspekcijski nadzor nad postupanjem preduzetnika i građana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; nadzor u oblasti uređivanja i održavanja objekata i javnih površina; javnu higijenu, nadzor nad uređenjem Opštine, javnih zelenih površina, funkcionisanjem javne rasvete, snabdevanja naselja vodom i odvođenja otpadnih voda, nadzor nad vršenjem dimničarskih usluga; nadzor nad obavljanjem delatnosti pijaca; nadzor nad održavanjem čistoće javnih površina, nad raskopavanjem ulica i drugih javnih površina i druge poslove komunalne higijene; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva; nadzor nad primenom opštinskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj; nadzor nad vršenjem istovara i utovara robe iz motornih vozila; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad zakonitošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza.

Nadzor iz oblasti građevinske inspekcije – nadzor nad izgradnjom objekata, da li se objekat gradi prema odobrenoj dokumentaciji i standardima, poštovanje propisa o bezbednosti prilikom izgradnje, utvrđivanje da objekat predstavlja opasnost po zdravlje i život ljudi, donošenje rešenja o rušenju i uklanjanju objekata izgrađenih bez dozvole, izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokruga Opštinske uprave: vodi postupak, donosi i izvršava rešenja; obavlja poslove izvršenja rešenja iz delokruga građevinskog inspektora i iz delokruga drugih organizacionih jedinica, izrađuje normativno-pravne akte kojima se uređuju i obezbeđuju uslovi i mere koje je potrebno sprovesti i obezbediti u toku rušenja i uklanjanja objekta.

U vršenju poslova i ovlašćenja iz svoje nadležnosti ostvaruje saradnju sa inspekcijama na republičkom nivou, Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećima i drugim organima i organizacijama.

Dostavlja izveštaje u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, odlukama i drugim opštim aktima koje u svom radu primenjuje, kao i sa opštim aktima koji se odnose na rad inspekcijskih službi.

Vršenje nadzora nad primenom zakonskih i drugih propisa i opštih akata Skupštine opštine neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušavanja, odnosno uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja; zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećenja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zaprega za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično); suzbijanje nelegalne prodaje i vršenje drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima; sprečavanje radnji kojim se narušava opšte uređenje Opštine (prljanje i oštećenje fasada i drugih spoljnih delova zgrada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturnih dela, ispisivanja grafita, lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama, ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene, izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površini javne namene, kao i vršenja drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća grada), kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju; kontrola uklanjanja snega i leda; sprečavanje upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično); otkrivanje i u granicama ovlašćenja sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta držanja i izvođenja kućnih ljubimaca; obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama; obezbeđivanja uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i drugo); obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana.


Dokumanta i ostale informacije Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne, komunalne i građevinske poslove, možete pogledati u posebnom odeljku.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.137