Zvanična internet prezentacija Opštine Vladičin Han  |  Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2 ) Verzija za štampu


img


Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)


Utorak, 1. avgust 2023.


Lokalna samouprava Vladičin Han


Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru programa ReLOaD2


ExcelRezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru programa ReLOaD2


Četvrtak, 25. maj 2023.


WordJavni poziv organizacijama civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru programa „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“


WordSmernice za podnosioce predloga projekata – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za predaju projektnih predloga na području LS Vladičin Han


WordAneks I - projektni predlog


ExcelAneks II - pregled budžeta i plan potrošnje


WordAneks III - logički okvir rada


WordAneks IV - plan aktivnosti i promocije


WordAneks V - administrativni podaci o podnosiocu predloga projekta


WordAneks VI - finansijski identifikacioni formular


WordAneks VII - izjava o podobnosti


WordAneks VIII - izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja


WordAneks IX - izjava o partnerstvu


WordAneks X - obrazac biografije


WordAneks XI - izjava o dostupnosti


WordAneks XII - lista za proveru


Utorak, 12. april 2022.


WordJavni poziv organizacijama civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru programa „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“


WordSmernice za podnosioce predloga projekata – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za predaju projektnih predloga na području LS Vladičin Han


Adobe readerCiljevi održivog razvoja - brošura


WordAneks I - projektni predlog


ExcelAneks II - pregled budžeta i plan potrošnje


WordAneks III - logički okvir rada


WordAneks IV - plan aktivnosti i promocije


WordAneks V - administrativni podaci o podnosiocu predloga projekta


WordAneks VI - finansijski identifikacioni formular


WordAneks VII - izjava o podobnosti


WordAneks VIII - izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja


WordAneks IX - izjava o partnerstvu


WordAneks X - obrazac biografije


WordAneks XI - izjava o dostupnosti


WordAneks XII - lista za proveru


WordPitanja i odgovori u vezi sa Javnim pozivom za predaju predloga projekata u Babušnici, Kruševcu, Novom Sadu, Subotici, Topoli, Vladičinom Hanu i Vrnjačkoj Banji (do 10. maja 2022. godine u 12:00č)


KONTEKST


Organizacije civilnog društva (OCD) su važne za razvoj lokalnih zajednica, ali se i dalje suočavaju sa izazovima koji ograničavaju njihove mogućnosti da pozitivno utiču na kvalitet života građana. Lo­kalne samouprave (LS) obezbeđuju značajna sre­dstva za finansiranje OCD iz budžeta, ali u praksi se i dalje dešava da raspodela sredstava nije za­snovana na jasnim i transparentnim kriterijumi­ma, da se ne prati kako su sredstva potrošena, a rezultati projekata kojima su sredstva dodeljena ne ocenjuju i ne predstavljaju adekvatno u javno­sti. Osim toga, kao posledica sistema obrazovanja koji ne odgovara potrebama tržišta rada, mladi nemaju dovoljno mogućnosti za zaposlenje. To je rezultiralo visokom stopom emigracije.


Regionalni program lokalne demokratije na Za­padnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nadovezuje se na ranije uspešne inicijative koje je podržala Evropska unija (EU) – Projekat jačanja lokalne demokrati­ je (LOD, 2009­-2016) i Regionalni program loka­lne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2, 2017­-2020).
CILJ


Cilj projekta je da ojača demokratiju i proces EU inte­gracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, kao i da unapredi pravni i finansijski okvir, kako bi podstakao razvoj civilnog društva.
FOKUS


 • Jačanje partnerstava između lokalnih samoupra­va i civilnog društva širenjem uspešnog modela transparentnog finansiranja OCD (LOD meto­dologija) iz budžeta lokalnih samouprava, radi unapređenju pružanja usluga građanima u loka­ lnim zajednicama.

 • Podsticanje lokalnih samouprava da koriste ja­vno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup

 • Podsticanje većeg učešća građana, a posebno mladih u procesu donošenja odluka u lokalnim samoupravama

 • Pružanje podrške sprovođenju omladinskih inicijativa, kao i rad na poboljšanju ekonomske perspektive mladih u partnerskim lokalnim samoupravama.
REZULTATI (iz prve faze)


 • Pet lokalnih samouprava je učestvovalo u projek­tu (Dimitrovgrad, Kragujevac, Kuršumlija, Paraćin i Šabac);

 • Urađena je analiza mehanizama finansiranja OCD u ovih pet LS;

 • Preko 20 predstavnika iz 5 lokalnih samouprava koji rade sa OCD je završilo pet modula treninga o upra­vljanju projektima i primeni metodologije za transpa­rentno finansiranje OCD (tzv. LOD metodologija);

 • Četiri lokalne samouprave su usvojile metodologiju i izmenile pravilnike o finansiranju OCD iz budžeta;

 • 197 organizacija civilnog sektora je završilo trening iz upravljanja projektima;

 • Preko 10.000 građana je imalo korist od 38 projeka­ta organizacija civilnog društva finansiranih kroz javne pozive.
CILJNE GRUPE


 • Lokalne samouprave

 • Organizacije civilnog društva (OCD)

 • Mladi građani/ke
U Srbiji, ReLOaD2 će delovati u 7 jedinica lokalnih samouprava:


 • Babušnica

 • Vladičin Han

 • Vrnjačka Banja

 • Kruševac

 • Novi Sad

 • Topola

 • Subotica*Za Evropsku uniju, ovaj naziv ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem MSP-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvataće se u kontekstu Rezolucije UN 1244/1999.
ReLOaD2 Facebook:


https://www.facebook.com/RELOADWesternBalkans/ReLOaD2 UNDP veb stranica:


https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home.html- Video uputstva za popunjavanje projektnih obrazaca - link
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.778.469