Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Skupštinski saziv 2008-2012 Verzija za štampu

Prva sednica Skupštine

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika

Rešenje - Avram Stanojević

Rešenje - Dragan Dimitrijević

Rešenje - Katarina Radovanović

 

Druga sednica Skupštine
 
 
 
Treća sednica Skupštine
 
 
Četvrta sednica Skupštine
 
 
 
 
 
 

 


Peta sednica Skupštine

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene i dopune plana na životnu sredinu

Odluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o izradi izmena i dopuna generalnog plana koridora dalekovoda 400KV TS Niš 2-granica Makedonije sa elementima plana detaljneregulacije deonica na teritoriji opštine Vladičin Han

Rešenje o imenovanju lica zaduženo za koordinaciju sa republičkim organima u vezi odbrane od poplava za opštinu Vladičin Han

Rešenje o razrešenju predsednika SO

Rešenje o formiranju operativnog štaba za odbranu od poplava za teritoriju OpštineVladičin Han


Šesta sednica Skupštine

Inicijativa Jovac

Odluka o internet sajtu

Odluka o budžetu opštine Vladičin Han za 2009.godinu

Odluka o određivanju nadležnog organa za zakup poljoprivrednog zemljišta

Odluka o opštinskim administrativnim taksama

Odluka o opštinskom javnom pravobranilaštvu

Odluka o osnivanju fonda za razvoj poljoprivrede

Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Viadičin Han

Odluka o visini troškova uređenja građevinskog zemljišta

Plan zaštite od poplava za 2009.godinu

Rešenje - Saglasnost na Statut Doma zdravlja Vladičin Han

Rešenje - Školski odbor Gimnazije

Rešenje - Školski odbor OŠ Branko Radičević

Rešenje - Školski odbor OŠ Sveti Sava

Rešenje - Školski odbor OŠ Vojvoda Radomir Putnik

Rešenje - Školski odbor OŠ Vuk Karadžić

Rešenje - Školski odbor Tehnička škola

Rešenje - Komisija za planove

Rešenje o imenovanju članova UO dečjeg vrtića Pčelica

Rešenje o imenovanju predsednika i članova NO Ustanove Centar kulture

Rešenje o imenovanju predsednika i članova NO Biblioteke

Rešenje o imenovanju predsednika i članova NO Centar za socijalni rad

Rešenje o imenovanju predsednika i članova NO Direkcija

Rešenje o imenovanju predsednika i članova NO JP Informativni Pres centar

Rešenje o imenovanju predsednika i članova NO Sportskog centra Kunjak

Rešenje o imenovanju predsednika i članova NO Turističke organizacije

Rešenje o imenovanju predsednika i članova NO Vodovod

Rešenje o imenovanju predsednika i članova UO Biblioteke Vuk Karadžić

Rešenje o imenovanju predsednika i članova UO Centar kulture

Rešenje o imenovanju predsednika i članova UO Centra za socijalni rad

Rešenje o imenovanju predsednika i članova UO Direkcija

Rešenje o imenovanju predsednika i članova UO JP IPC

Rešenje o imenovanju predsednika i članova UO JS Turistička organizacija

Rešenje o imenovanju predsednika i članova UO USC Kunjak

Rešenje o imenovanju predsednika i članova UO Vodovod

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća

Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju stalnih radnih tela Skupštine opštine Vladičin Han

Rešenje o razrešenju predsednika i članova UO Biblioteke Vuk Karadžić

Rešenje o razrešenju predsednika i članova UO Centar kulture

Rešenje o razrešenju predsednika i članova UO Centra za socijalni rad

Rešenje o razrešenju predsednika i članova UO Direkcija

Rešenje o razrešenju predsednika i članova UO JP IPC

Rešenje o razrešenju predsednika i članova UO JS Turistička organizacija

Rešenje o razrešenju predsednika i članova UO JP Vodovod

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Vladilin Han za 2009. godinu

Rešenje Saglasnost na promenu Statuta vrtića Pčelica

Zaključak – dnevnice odbornika

Zaključak – Vladi Republike Srbije

 

Sedma sednica Skupštine

Izmene i dopune Generalnog plana koridora dalekovoda 400 kV TS Nis 2 - granica Makedonije sa elementima plana detaljne regulacije, deonica na teritoriji Opštine Vladičin Han

Lokalni akcioni plan za unapređivanje obrazovanja Roma Opštine Vladičin Han

Lokalni akcioni plan za unapređivanje stanovanja Roma Opštine Vladičin Han

Lokalni akcioni plan za unapređivanje zapošljavanja Roma Opštine Vladičin Han

Lokalni akcioni plan za unapređivanje zdravstva Roma Opštine Vladičin Han

Odluka o izmeni odluke o Opštinskim administrativnim taksama

Odluka o izmeni Statuta Opštine Vladičin Han

Odluka o komunalnom uređenju Opštine Vladičin Han

Odluka o ličnom izjašnjavanju – Manjak

Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluka o neangazovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta SO Vladičin Han za 2008.

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

Odluka o osnivanju ustanove centar za poslove kulture turizma i biblioteke Opštine Vladičin Han

Rešenje o davanju saglasnosti na statut Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Vladičin Han

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Sportski centar Kunjak u Vladičinom Hanu

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sveti Sava u Vladičinom Hanu

Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 

 

Osma sednica Skupštine

Odluka o dopuni odluke o određivanju javnog građevinskog zamljišta

Odluka o organizaciji i načinu obavljanja javnog prevoza putnika i stvari i auto taksi prevoza na teritoriji opštine Vladičin Han

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

Odluka o radnim telima Skupštine opštine Vladičin Han

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove Centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Vladičin Han

 

Deveta sednica Skupštine

Odluka o dopuni odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine opštine Vladičin Han

Odluka o izmeni i dopuni odluke o radnopravnom statusu članova Opštinskog veća Opštine Vladičin Han

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2008. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP Vodovod Vladičin Han

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove Centar za kulturne delatnosti, turizam ibibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

Rešenje o imenovanju direktora centra za socijalni rad

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora O.Š. Sveti Sava u Vladičinom Hanu

 

Deseta sednica Skupštine

Odluka o izmenama i dopunama odluke o radnim telima Skupštine opštine Vladičin Han

Odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2009. godinu (rebalans)

Odluka o izmeni odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Vladičin Han

Odluka o izradi plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

Odluka o izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

Odluka o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta na području Opštine Vladičin Han

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Odluka o obrazovanju mesnih zajednica za područje Opštine Vladičin Han

Odluka o prestanku mandata odbornika SO Vladičin Han

Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni Statuta ustanove Sportski centar Kunjak

Rešenje o obrazovanju stručne komisije za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Rešenje o razrešenju direktora JS Turistička organizacija

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Biblioteka Vuk Karadžić

 

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.733