Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Služba za investicije Verzija za štampu
Služba za investicije
Rukovodilac organizacione jedniceMarija Andrejević
Kontakt telefon017/390-511
E-mailmarija.andrejevic@vladicinhan.org.rs


Služba za investicije


Služba za investicije vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na:


 • iniciranje, izrada i sprovođenje godišnjeg programa, odnosno projekta investicija značajnih za Opštinu Vladičin Han;
 • projektovanje i praćenje realizacije budžeta za investicije;
 • predlaganje prioriteta investicija, kao i određivanja projektnih zadataka sa nosiocima;
 • koordiniranje poslova imovinsko-pravne pripreme planske dokumentacije, projektne dokumentacije sa nadležnim organima i preduzećima čiji je osnivač Opština;
 • koordiniranje i sprovođenje poslova na izradi projektne dokumentacije subjektima ovlašćenim za izradu projektne i druge dokumentacije,
 • realizacija investicija (upravljanje i priprema tenderske dokumentacije;
 • koordiniranje aktivnosti donatora (vladinog i nevladinog sektora) i Opštine u realizaciji investicija;
 • učestvuje u pripremanju i sprovođenju postupka javne nabavke na izradi tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte u skladu sa Zakonom i odlukama Skupštine opštine kojima se uređuje oblast javnih nabavki;
 • podnosi zahtev za izdavanje lokacijskih uslova građevinske i upotrebne dozvole za sve objekte u kojima se kao investitor ili suinvestitor pojavljuje Opština, osim zahteva koji su u ovoj oblasti u nadležnosti javnih komunalnih preduzeća, izrađuje program uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta;
 • vrši investitorske funkcije na izgradnji i održavanju objekata koje su u javnoj svojini opštine Vladičin Han;
 • preduzima potrebne radnje radi uknjižbe objekata koji su u svojini opštine Vladičin Han;
 • predlaganje investicionog i tekućeg održavanja objekata koje su u javnoj svojini opštine Vladičin Han;
 • izrađuje studije i analize o ekonomskoj opravdanosti uređivanja građevinskog zemljišta za lokacije koje se otuđuju i daju u zakup;
 • uspostavlja baze podataka neophodne za sprovođenje investicija;
 • nadležnim organima opštine Vladičin Han predlaže odluke u vezi sa uređenjem površina javne namene;
 • analizira urbanističke planove i projekte.


 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.580