Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća u 2024. god. Verzija za štampu
Strana:12Petak, 17. maj 2024.


imgNa osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 92/23), člana  18. i 19. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 6/2024), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 7/2024-prečišćen tekst), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 09/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 17.05.2024. godine, donelo je:R E Š E NJ EO IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PODNETIH NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA  U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI  OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2024. GODINU

MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.


Sreda, 15. maj 2024.


imgU skladu sa članom  114., 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) u daljem tekstu zakon, članom 7. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2023. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“ 28/22), člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja, broj 4/19 i 28/22), Pravilnika o odobravanju i  finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-28/1/22-III od 07.04.2022. godine, Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-75/2/22-III od 09.09.2022. godine, Druge izmene Pravilnika o izmeni  dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han, broj 06-30/18/23-III od 24.03.2023. godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III od 11.12.2017. godine, člana 12. i 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 7. i 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20), rešenja Ministarstva sporta broj:66-00-00078/2023-01 od 14.02.2023. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 15.05.2024. godine, raspisujeJ A V N I     P O Z I VZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2025. GODINU

MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.Obrasci:

Ponedeljak, 29. april 2024.


imgNa osnovu člana  , člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han(„Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019 i 28/22), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020),  Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana  24.04.2024. godine, donelo je:R E Š E NJ EO STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKTA PODNETIH NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2024 GODINI

MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 25. april 2024.


imgNa osnovu člana 115.  Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 6., 25. i 26. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 24.04.2024. godine, upućuje :JAVNI POZIVZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O IZRADI PLANA PLANA DETALJNE REGULACIJA solarne elektrane „DN SOLAR“ NA OPŠTINE VLADIČIN HAN

MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 25. april 2024.


imgNa osnovu člana 115.  Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 6., 25. i 26. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 24.04.2024. godine, upućuje :JAVNI POZIVZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O IZRADI IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPŠTINE VLADIČIN HAN

MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave možete preuzeti ovde.


Petak, 19. april 2024.


imgNa osnovu člana 115.  Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 25. i 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 19.04.2024. godine, upućuje :JAVNI POZIVZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN  HAN ZA 2024. GODINU (R E B A L A N S  1)

MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave o nacrtu odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2024. godinu (R E B A L A N S 1) možete preuzeti ovde.


MS WordPredlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2024. godinu (R E B A L A N S 1) možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 4. april 2024.


img


Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19 i 28/22), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 04.04.2024. godine  upućujeJAVNI POZIV


ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZGLEDU I UPOTREBI SIMBOLA OPŠTINE VLADIČIN HAN


MS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordProgram javne rasprave o nacrtu odluke o izgledu i upotrebi Simbola opštine Vladičin Han možete pogledati ovde.


MS WordNacrt odluke o izgledu i upotrebi Simbola opštine Vladičin Han možete pogledati ovde.


Adobe readerPriloge uz nacrt odluke o izgledu i upotrebi Simbola opštine Vladičin Han možete pogledati ovde.U nastavku možete videti likovnu interpretaciju Simbola opštine Vladičin Han - Prilog 1img

Osnovni (mali) grb opštine Vladičin Han
img

Srednji grb opštine Vladičin Han
img

Veliki grb opštine Vladičin Han
img

Zastava opštine Vladičin Han


Utorak, 2. april 2024.


img


U skladu sa članom 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ broj 72/09,13/16 i 30/16 – ispr), članom 2.Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 105/16), članom 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  (''Službeni glasnik RS'' br.16/2018),članom 8. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2024. godinu, Opštinsko Veće opštine Vladičin Han, dana: 29.03.2024. godine, raspisuje:JAVNI  KONKURS


ZA IZBOR PROJEKTA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2024. GODINU


MS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


Prilozi:

Ponedeljak, 25. mart 2024.


img


Na osnovu člana 70. Statuta opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19 i 28/22), člana 30. Odluke o Opštinskom veću opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 31/20), na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), po predlogu Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han ,Opštinsko veće opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 25.03.2024.godine, raspisujeJAVNI  KONKURS


ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PODRŠKE DECI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2024. GODINU


MS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


Prilozi:

Ponedeljak, 25. mart 2024.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik „Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19 i 28/22), člana 30. Odluke o Opštinskom veću opštine Vladičin Han („Službeni glasnik GradaVranja“ broj 9/19), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 31/20), naosnovu člana10. Pravilnikao načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik GradaVranja“ broj 9/19), po predlogu komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini VladičinHan,Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 25.03.2024.godine raspisujeJAVNI  KONKURS


ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA OD  JAVNOG INTERESA U OBLASTI PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM U 2024. GODINI


MS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


Prilozi:

Sreda, 28. februar 2024.


img


Na osnovu člana 16.stav 1. tačka 4. i 20. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 92/2023), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS" broj 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS" broj: 6/2024 ), Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2024. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“, broj:  29/23), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/2019 i 28/22), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 31/2020) Odluke o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2024. godini broj 06-21/1/24-III i Odluke o utvrđivanju vrste konkursa koji se raspisuje za sufinansiranje projekta u oblasti javnog  informisanja u 2024. godini i utvrđivanju visine sredstava za realizaciju konkursa 06-21/2/24-III, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 28.02.2024. godine,r a s p i s u j eKonkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Vladičin Han  u 2024. godiniMS WordCeo tekst konkursa možete pogledati ovde.


Obrasci:


Sreda, 28. februar 2024.


img


Na osnovu člana 20. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 92/2023), člana 5. stav 1., člana 6 i člana 7. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj:6/24), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS" broj 9/22),člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019 i 28/22), člana 6. Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2024. godinu(„Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 29/2023), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana: 28.02.2024. godine, donelo jeOdluku o utvrđivanju vrste konkursa koji se raspisuje za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Vladičin Han radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2024. godini i utvrđivanju visine sredstava za realizaciju konkursaMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.

Sreda, 28. februar 2024.


img


Na osnovu člana 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 92/23) člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019 i 28/22), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), člana 6. Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2024. godinu(„Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 29/2023),Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 28.02.2024. godine, donosi sledeću:Odluku o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2024. godiniMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.
Strana:12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.438