Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća - 2017 Verzija za štampu
Strana:12Ponedeljak, 11. decembar 2017.


img

Na osnovu člana 80. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15) i Programa korišćenja sredstava od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta za 2017. Godinu broj 06-207/5/17-III,Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 06.12.2017. godine raspisujeK O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA PO GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINUMS WordCeo tekst konkursa možete pogledati ovde.


Utorak, 05. decembar 2017.


img

Na osnovu člana 4. člana 49. i člana 97. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 83/2014, -drugi zakon i 101/2016-drugi zakon), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/2008 i 8/2009 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017,14/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/2008), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), , godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 24.11.2017. godine donelo je:R E Š E NJ EI


Miloš Stojanović, diplomirani pravnik bira se za načelnika Opštinske uprave Opštine Vladičin Han, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Vladičin Han, broj 06-159/6-1/17-III, objavljenog dana 21.09.2017 godine na internet stranici Opštine Vladičin Han i u dnevnom listu „Informer“.MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Sreda, 25. oktobar 2017.


img


Na osnovu člana 46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br.129/2007 i 83/2014, 101/16- dr.zakon), člana 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Sl.glasnik RS“, br.36/2006), člana 11. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RSbroj 72/09,13/16 i 30/16-ispr), člana 2.Uredbe o kriterijumima merilima i načinu izbora projekta u kulturi koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave (Sl. glasnik RS br. 105/2016)člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/2008 i 8/2009 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017,14/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/2008), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/17), godine a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Vladičin Han –rebalans 3, za 2017. godinu („Sl.glasnik grada Vranja“, br. 25/17) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana 18.10.2017. godine raspisuje,


J A V N IK O N K U R S


za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godinu
MS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


Četvrtak, 19. oktobar 2017.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/17 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08),i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han („Sl.glasnik Grada Vranja“ broj 12/14) i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/ projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han broj 06-63/3/2015-01,razmatrajući predlog liste vrednovanja i rangiranja projekata dospelih na Konkursu za dodelu sredstava za realizaciju projekata iz oblasti socijalna zaštita i društvena briga o deci koji je Opštinskom veću dostavila Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa/projekta od javnog interesa za oblast socijalna zaštita i društvena briga o deci koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2017.godinu Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.10.2017. godine,utvrdilo je sledeću:


LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA IZ OBLASTI SOCIJALNA ZAŠTITA I DRUŠTVENA BRIGA O DECI
MS WordCeo tekst možete pogledati ovde.


Četvrtak, 21. septembar 2017.


img


Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj 129/2007 i 83/2014 - drugi zakon, 101/2016 –dr zakon), člana 95., l02. i 103. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS", broj 21/2016), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“ broj 21/2008 i i 08/2009 i „Službeni glasnik Grada Vranja", broj 11/2013 i 5/2017), člana 51. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni Glasnik Grada Vranja "broj 40/13,) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj Upravi Opštine Vladičin Han broj: 06-142/1/2016-01od 30.11.2016.godine i Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Vladičin Han broj: 06-47/13/17-III od 20.03.2017 godine, Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta broj: 06-95-2/17-III od 08.06.2017.godine i broj: 06-135/7/17- III od 01.08.2017. godine i Odluke Opštinskog Veća Opštine Vladičin Han broj: 06-159/6/17-III, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 15.09.2017.godine


RASPISUJE I OGLAŠAVA


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


Četvrtak, 21. septembar 2017.


img


Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007 i 83/2014 – drugi zakon), člana 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“ broj 21/08i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 11/2013 i 5/2017), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/2013), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 15.09.2017.godine donelo je


O D L U K U


O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 18. septembar 2017.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/17 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han („Sl.glasnik Grada Vranja“ broj 12/14) i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/ projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han broj 06-63/3/2015-01, razmatrajući predlog liste vrednovanja i rangiranja, komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa/projekta za sufinansiranje projekata u poljoprivredi ruralnog razvoja na teritoriji Opštine Vladičin Han sredstvima iz budžeta Opštine Vladičin Han, po javnom konkursu za izbor programa/projekta za sufinansiranje projekata u poljoprivredi ruralnog razvoja na teritoriji Opštine Vladičin Han sredstvima iz budžeta Opštine Vladičin Han koji je raspisan 26.07.2017. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 15.09.2017. godine, utvrdilo je sledeću:


LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA


PRIJAVLJENIH PROJEKATA,


PO JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR PROGRAMA / PROJEKATA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst liste vrednovanja i rangiranja možete pogledati ovde.


Petak, 15. septembar 2017.


img


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“ 10/16), Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2017. godinu („Sl. glasnik Grada Vranja broj 4/17), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-5/1/2017-01, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-5/2/2017-01, Odlukom Opštinskog veća broj 06-20/1-1/2017-01, člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga" br.23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 15.09.2017. godine, raspisuje


J A V N IP O Z I V


ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2017. GODINU
MS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


Sreda, 06. septembar 2017.


img


Na osnovu člana 97. i 110. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/2008 i 8/2009 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017,14/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/2008), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/17), godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.08.2017.godine donelo je:R E Š E NJ EMS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.


Sreda, 19. jul 2017.


img


Na osnovu člana 13. Stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13), Strategije Održivog razvoja Opštine Vladičin Han za period 2013–2018 godine, Odluke o programu podrške poljoprivredi za opštinu Vladičin Han za 2017. godinu Skupštine Opštine Vladičin Han,člana 30 Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han(„Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 23/2008) člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/2013) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.07.2017. godine.Raspisuje

K O N K U R S


ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2017. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN - ZA VOĆARSTVO I PČELARSTVO -MS WordCeo tekst konkursa i obrazac prijave koji se nalazi u prilogu, možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 10. jul 2017.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han („Sl.glasnik Grada Vranja“ broj 12/14) i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/ projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han broj 06-63/3/2015-01, razmatrajući predlog liste vrednovanja i rangiranja, komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa /projekta udruženja građana sredstvima iz budžeta Opštine Vladičin Han, po javnom konkursu za finansiranje ili sufinasiranje projekata/programa od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite koje realizuju udruženja građana sredstvima iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2017 godinu koji je raspisan 01.06.2017. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 03.07.2017. godine, utvrdilo je sledeću:LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA

PRIJAVLJENIH PROJEKATA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE,


PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE REALIZUJU URUŽENJA GRAĐANA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2017. GODINUMS WordCeo tekst možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 10. jul 2017.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekta u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike, Autonomne pokrajine odnosno jedinice lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS“ br. 105/2016), Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han („Sl.glasnik Grada Vranja“ broj 12/14) i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/ projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han broj 06-63/3/2015-01,razmatrajući predlog liste vrednovanja i rangiranja komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa /projekta udruženja građana sredstvima iz budžeta Opštine Vladičin Han, po javnom konkursu za finansiranje ili sufinasiranje projekata/programa od javnog interesa u oblasti omladinske politike koje realizuju udruženja građana sredstvima iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2017 godinu koji je raspisan 01.06.2017. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 03.07.2017. godine, utvrdilo je sledeću:LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA

PRIJAVLJENIH PROJEKATA IZ OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE,


PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2017. GODINUMS WordCeo tekst možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 03. jul 2017.


img


Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15,12/16-autentično tumačenje), člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“,broj:16/16), ), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“, broj:40/13), Opštinsko veće opštine Vladičin Han je na sednici održanoj dana 23.05.2016.godine, donelo jeR E Š E NJ E

O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2017. GODINUMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Adobe readerPredlog odluke Komisije za sprovođenje javnog poziva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vladičin Han u 2017. godini možete pogledati ovde.


MS WordRešenje o ispravci greške možete pogledati ovde.


Utorak, 27. jun 2017.


img


Na osnovu člana 13. Stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13), Strategije Održivog razvoja Opštine Vladičin Han za period 2013–2018 godine, Odluke o programu podrške poljoprivredi za opštinu Vladičin Han za 2017. godinu Skupštine Opštine Vladičin Han,člana 30 Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han(„Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 23/2008) člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/2013) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 21.06.2017. godineRaspisuje

K O N K U R S


Za podnošenje zahteva za podsticajna sredstva za nabavku ženske teladi


MS WordCeo tekst konkursa možete pogledati ovde.


Utorak, 16. maj 2017.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritorije Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 12/2014), razmatrajući predlog Komisije za sprovođenje javnog konkurasa za izbor programa /projekata udruženja građana koja se finansiraju /sufinasiraju iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godine iz oblasti zaštite životne sredine, od 05.05.2017. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 08.05.2017. godine, donelo je sledeće ODLUKE:MS WordIntegralni tekst odluka možete pogledati ovde.


Utorak, 16. maj 2017.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritorije Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 12/2014), razmatrajući predlog Komisije za sprovođenje javnog konkurasa za izbor programa /projekata udruženja građana koja se finansiraju /sufinasiraju iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godine iz oblasti socijalne zaštite, od 05.05.2017. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 08.05.2017. godine, donelo je sledeće ODLUKE:MS WordIntegralni tekst odluka možete pogledati ovde.


Utorak, 16. maj 2017.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritorije Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 12/2014), razmatrajući predlog Komisije za sprovođenje javnog konkurasa za izbor programa /projekata udruženja građana koja se finansiraju /sufinasiraju iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godine iz oblasti omladinske politike od 05.05.2017. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 08.05.2017. godine, donelo je sledeće ODLUKE:MS WordIntegralni tekst odluka možete pogledati ovde.


Utorak, 16. maj 2017.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritorije Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 12/2014), razmatrajući predlog Komisije za izbor projekta po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godinu od 05.05.2017. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 08.05.2017. godine, donelo je sledeće ODLUKE:MS WordIntegralni tekst odluka možete pogledati ovde.


Petak, 05. maj 2017.


img


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) , Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2017. godinu („Sl. glasnik Grada Vranja broj 4/17), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-5/1/2017-01, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-5/2/2017-01, Odlukom Opštinskog veća broj 06-20/1-1/2017-01, člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 04.05.2017. godine, raspisujeJ A V N IP O Z I V

ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2017. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordObrazac 1 možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 2 možete preuzeti ovde ovde.


MS WordObrazac 3 možete preuzeti ovde ovde.


MS WordObrazac 10 možete preuzeti ovde ovde.


MS WordUpitnik o kategorizaciji možete preuzeti ovde.


Sreda, 12. april 2017.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14 i 58/15), člana 19. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017“), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 07.04.2017. godine, donelo je:REŠENJE

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA IA TERIGORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2017.Adobe readerCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Sreda, 08. februar 2017.


img


U skladu sa čl. 38 Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (''Sl. glasnik RS'' br.8/2012, 94/13 i 93/15), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta RS, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/16), član 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga”, broj 23/08) i člana 51. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Odluke Opštinskog veća o maksimalnom utvrđenom iznosu za finansiranje programa iz oblasti kulture koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2017 godinu, broj 06-16/1/2017-01, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 03.02.2017.godine raspisujeJAVNI POZIV

za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2017.godinuMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordAneks 1 - obrazac prijave na javni poziv možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 2 - obrazac za pisanje predloga projekta možete preuzeti ovde.


ExcelAneks 3 - obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 4 - narativni prikaz budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 5 - izjava o prihvatanju obaveze potpisnika/ korisnika sredstava možete preuzeti ovde.


Petak, 27. januar 2017.


img


Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 83/2014 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), člana 68 Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga 21/08 I 89/09 i službeni Glasnik grada Vranja broj: 11/2013), člana 4. razdeo 5, glava 1, Programska aktivnost 1201-0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, pozicija 117 Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2017. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 43/16), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“, broj:40/13) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han , na sednici održanoj 24.01.2017.. godine, donelo jeJ A V N IP O Z I V

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2017. GODINIMS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


MS WordTekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


ExcelObrazac 1 - budžet projekta možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 1 - prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja možete preuzeti ovde.


ExcelObrazac 2 - finansijski deo izveštaja možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 2 - narativni i finansijski izveštaj možete preuzeti ovde.


MS WordDopunu konkursa možete preuzeti ovde.


Sreda, 25. januar 2017.


img


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) članom 4. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2017. godinu („Sl. glasnik grada Vranja 43/16), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-5/1/2017-01, Odluke o maksimalno utvrđenom iznosu za finansiranje programa u oblasti sporta za 2017 godinu, br 06-10/4/2017-01 od 24.01.2017. godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-5/2/2017-01, člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 24.01.2017. godine, raspisujeJ A V N IP O Z I V

ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2017. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordObrazac 1 možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 2 možete preuzeti ovde ovde.


MS WordObrazac 3 možete preuzeti ovde ovde.


MS WordObrazac 10 možete preuzeti ovde ovde.


MS WordUpitnik o kategorizaciji možete preuzeti ovde.


Utorak, 17. januar 2017.


img


Na osnovu člana 138. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16) i člana 68.Statuta opštine Vladičin Han (“Službeni glasnik Pčinjskog okruga“ broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 11/13) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.01.2017.godine, donosiPRAVILNIK

o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin HanMS WordCeo tekst pravilnika možete pogledati ovde.


Utorak, 17. januar 2017.


img


Na osnovu člana 141. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16) i člana 68. Statuta opštine Vladičin Han(“Službeni glasnik Pčinjskog okruga“ broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 11/13) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.01.2017.godine, donosiPRAVILNIK

o kategorizaciji sportskih organizacijaMS WordCeo tekst pravilnika možete pogledati ovde.

Strana:12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.461