Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Opštinska uprava Verzija za štampu

Poštovani građani,


OPŠTINSKA UPRAVA je Vaš servis koji Vam omogućava da što kvalitetnije ostvarite svoja prava i ona ne može da funkcioniše bez Vaše podrške.

Naš cilj je da stvorimo Opštinsku upravu koja će brinuti o građanima, koja će koristiti sve oblike komunikacije, kojoj će usredsređenost na građane i pružanje usluga građanima biti osnovne vrednosti.

U tu svrhu preuzimamo inicijativu u razvijanju dijaloga sa Vama i tražimo načine da usluge učinimo lakše dostupnim Vama i da Vas o njima informišemo.

Sve to od sada imaćete na jednom mestu.

Opštinska uprava obrazovana je kao jedinstvena služba i obavlja poslove u skladu sa Zakonom, Statutom opštine i Odlukom o organizaciji Opštinske uprave opštine Vladičin Han.

U okviru delokruga rada Opštinska uprava:

  • priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće;
  • izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća;
  • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima i nadležnosti opštine;
  • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
  • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
  • vodi zakonom propisane evidencije i stara se o njihovom održavanju;
  • obavlja stručne i administratrivno-tehničke poslove za potrebe rada  Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća;
  • pruža pomoć mesnoj zajednici u obavljanju administrtivno-tehničkih i finansijsko-materijalnih poslova;
  • dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti opštine i poverenih poslova, Predsedniku opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine, po potrebi a najmanje jednom godišnje;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktima organa opštine.


Organizaciona struktura Opštinske uprave opštine Vladičin Han

(* Kliknuti na grafičku šemu za uvećanje)

Organizaciona sema Opstinske uprave Vladicin Han

U Opštinskoj upravi unutrašnje organizacione jedinice su:

U Odeljenju za finansije i privredu formirani su sledeći odseci:


Opštinskom upravom rukovodinačelnik.


MS WordOvde možete pogledati spisak službenih lica opštinske uprave ovlašćenih za vođenje postupka i odlučivanje u upravnim stvarima.


MS WordOvde možete pogledati spisak službenih lica opštinske uprave ovlašćenih za preduzimanje pojedinih radnji u upravnom postupku.


Ovde možete pogledati informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.


Organi Opštinske uprave smešteni su u zgradi Skupštine opštine Vladičin Han, Svetosavska br. 1.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.486