Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Načelnik Verzija za štampu

Rukovođenje

Radom Opštinske uprave rukovodi načelnik

Načelnik Opštinske uprave je službenik na položaju u prvoj grupi.

Načelniku Opštinske uprave prestaje rad na položaju i razrešava se sa položaja načelnika Opštinske uprave pod uslovima propisanim Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

U slučaju da nije postavljen načelnik Opštinske uprave, kao ni njegov zamenik do postavljenja načelnika Opštinske uprave, kao i kada načelnik Opštinske uprave nije u mogućosti da obavlja dužnost duže od 30 dana, Opštinsko veće može postaviti vršioca dužnosti – službenika koji ispunjava utvrđene uslove za radno mesto službenika na položaju, koji će obavljati poslove načelnika Opštinske uprave najduže na tri meseca, bez sprovođenja javnog konkursa.

Načelnik Opštinske uprave predstavlja Opštinsku upravu, rukovodi i koordinira radom Opštinske uprave; planira, usmerava i nadzire rad Opštinske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Opštinske uprave i obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru Opštinske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine, odlukama Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine.


Postavljenje načelnika Opštinske uprave

Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće na osnovu javnog oglasa na 5 (pet) godine.

Za načelnika Opštinske uprave, koja je obrazovana kao jedinstveni organ, može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispiti i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.


Odgovornost načelnika

Za svoj rad i rad Opštinske uprave načelnik odgovara Opštinskom veću.Na funkciji načelnika Opštinske uprave opštine Vladičin Han, nalazi se Miloš Stojanović, diplomirani pravnik iz Vladičinog Hana, s. Mrtvica.


Nacelnik Opstinske uprave


Miloš Stojanović

diplomirani pravnik

Načelnik Opštinske uprave

nacelnik@vladicinhan.org.rs


Rođen je 28.10.1981. godine u Surdulici, a živi u selu Mrtvica, opština Vladičin Han. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 2006. godine. Od 01.09.2006. godine do 01.09.2007. godine volontirao kao pripravnik u Opštinskoj upravi Vladičin Han. Od 01.09.2007. godine zaposlen u Opštinskoj upravi Vladičin Han u imovinsko-pravnoj službi. Od 01.06.2017. godine obavljao poslove v.d. načelnika Opštinske uprave Vladičin Han.

U okviru imovinsko pravne službe radio je na poslovima koji su uključivali obradu i odlučivanje u predmetima potpune i nepotpune eksproprijacije zemljišta, deeksproprijacije zemljišta, administrativnog prenosa nepokretnosti, izdavanje tapija, restituciju zemljišta, vraćanje utrina i pašnjaka, postupke utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta, postupke otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, postupke pribavljanja neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini, predlagao nadležnim organima donošenje odgovarajućih opštih i pojedinačnih akata potrebnih za efikasniji rad na navedenim poslovima, pripremao nacrte odluka i ugovora o korišćenju i raspolaganju imovinom, učestvovao u radu Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje, davanje u zakup, pribavljanje i razmenu građevinskog zemljišta u javnoj svojini, vodio evidencije o kretanju predmeta od podnošenja zahteva do arhiviranja, postupao po zamolnicama drugih organa, organizovao uviđaje na terenu i obavljao druge poslove po nalogu načelnika opštinske uprave i rukovodioca odeljenja.

Poseduje sertifikat za upravljanje projektima i sertifikat za izradu ugovora po FIDIK proceduri.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.651.715