Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Odeljenje za finansije i privredu Verzija za štampu
Odeljenje za finansije i privredu
Rukovodilac organizacione jedniceBranka Milosavljević
Kontakt telefon017/390-509
E-mailbrankamilosavljevic@vladicinhan.org.rs


Odeljenje za finansije i privredu obavlja poslove Opštinske uprave koji se odnose na: izradu nacrta budžeta opštine uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku; pripremanje i dostavljanje korisnicima budžeta uputstva za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za zaradu i analiziranje predloga finansijskih planova budžetskih korisnika i kontrola njihove usaglašenosti sa uputstvom; pripremanje nacrta odluke o izmeni i dopuni budžeta (rebalansa); izrada predloga odluke o privremenom finansiranju; pripremanje nacrta rešenja o odobrenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve; pripremanje nacrta rešenja o promenama aproprijacija, bliže uređivanje načina korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a; obaveštavanje budžetskih korisnika o odobrenim raspoloživim aproprijacijama; predlaganje odluke o privremenoj obustavi izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; razmatranje finansiranje delatnosti iz nadležnosti opštine, planiranje i praćenje prihoda i rashoda, tromesečnih i mesečnih planova za izvršenje budžeta kao i izveštaje o ostvarivanju navedenih planova, sastavljanje konsolidovanog završnog računa budžeta, vođenje glavne knjige trezora i ostalih poslovnih knjiga sa posebnom evidencijom za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava; usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta, Upravom za trezor i dobavljačima; vođenje evidencija o osnovnim sredstvima i poslovnom prostoru; kontrolu rashoda i preuzetih obaveza, budžetsko računovodstvo i izveštavanje; administriranje odluka o plasiranju slobodnih novčanih sredstava; pripremanje zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10% prihoda opštine u tekućoj godini sa detaljnim obrazloženjem opravdanosti investicija zbog kojih nastaje prekoračenje; analizu dugoročne održivosti duga opštine; finansijsko-računovodstvene poslove, knjigovodstvene poslove, blagajničko poslovanje, kontrolu novčanih dokumenata (likvidatura), izradu izveštaja (periodičnih i godišnjih), izradu finansijskih planova direktnih korisnika, formiranje dokumentacije za isplatu, fakturisanje i slične poslove. Priprema nacrte akata kojim se utvrđuju stope izvornih prihoda,kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i drugih izvornih lokalnih prihoda; organizovanje javne rasprave i druge oblike učešća javnosti u postupku pripreme nacrta akata lokalnih izvornih prihoda. Odeljenje obavlja i poslove koji se odnose na: računovodstveno-knjigovodstvene poslove mesnih zajednica i njihovo materijalno-finansijsko poslovanje; vrši poslove likvidature u oblasti boračko invalidske zaštite i porodiljskog odsustva, kontrolu usklađenosti novčanih dokumenata u vezi sa poslovima iz svoje nadležnosti.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno-tehničke poslove za organe lokalne samouprave iz oblasti iz nadležnosti ovog Odeljenja.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ovih oblasti po nalogu načelnika Opštinske uprave i Predsednika opštine.


U okviru Odeljenja za finansije i privredu formirani su sledeći odseci:

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.390