Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Odsek za lokalnu poresku administraciju Verzija za štampu
Odsek za lokalnu poresku administraciju
Rukovodilac organizacione jedniceTomica Pešić
Kontakt telefon017-715-0216
E-mailporeska@vladicinhan.org.rs


Odsek Lokalne poreske administracije vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na: prijem, obradu, kontrolu i unos podataka iz poreskih  prijava; donošenje rešavanja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje; evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije, u skladu sa propisima; naplatu i kontrolu svih izvornih lokalnih javnih prihoda koji obuhvataju porez na imovinu pravih i fizičkih lica, naknade koje se odnose na gradsko građevinsko zemljište, komunalnu taksu, boravišnu taksu i dr,  kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije; obezbeđenje naplate poreske obaveze; poslove redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga; podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka; poslove prvenstvenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima; vođenje jedinstvenog poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode; primenu jedinstvenih standarda, definicija i klasifikacija i nomenklatura kodiranje podataka, pripremu metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda i izveštavanje u skladu sa obavljanjem poslova Odseka, pružanje stručne pomoći poreskim obveznicima pri primeni poreskih propisa, priprema simulacije i modela po pojedinim grupama obveznika na osnovu predloženog nacrta LPA.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno-tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblasti iz nadležnosti ovog Odseka.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ovih oblasti po nalogu načelnika Opštinske uprave i predsednika opštine.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.699.482