Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća u 2021. god. Verzija za štampuČetvrtak, 23. decembar 2021.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han za 2021. godinu po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške materijalno ugroženim osobama u 2021. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.12.2021. godine, donelo je:ODLUKU

O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU ZA IZBOR PROJEKATA NA JAVNI KONKURS U OBLASTI PODRŠKE MATERIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA U 2021. GODINI


MS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Četvrtak, 23. decembar 2021.


img


Na osnovu člana. 29. Odluke o javnim raspravama, (Službeni glasnik grada Vranja br. 13/19), sačinjava se sledeći:IZVEŠTAJ

O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA


MS WordCeo tekst izveštaja možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 29. novembar 2021.


img


Na osnovu člana 6. stav 5., 6. i 7. i člana 7a Zakona o porezima na imovinu (Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2020), člana70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 29. 11. 2021. godine, donelo jeODLUKU

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HANMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Četvrtak, 18. novembar 2021.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačnu listu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2021. godinu po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2021. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.11.2021. godine, donelo je:ODLUKU

O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Petak, 15. oktobar 2021.


img


Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19 i 43/20), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 15.10.2021. godine upućujeJAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordProgram javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2022. godinu možete pogledati ovde.


Adobe readerNacrt budžeta možete pogledati ovde.


Utorak, 14. septembar 2021.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik Grada Vranja„ broj 4/19 ), člana 30. Odluke o Opštinskom Veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19) i člana 51. Poslovnika Opštinskog Veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja„broj 40/13), razmatrajući dopis JP Vodovod, broj 352-14/21-III od 07.09.2021 godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donelo je:NAREDBU

O RACIONALNOJ POTROŠNJI VODEMS WordCeo tekst naredbe možete pogledati ovde.


Utorak, 14. septembar 2021.


img


Na osnovu člana 20. Zakona o ugostiteljstva (Službeni glasnik RS broj 17/2019), člana 70, Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O obrazovanju komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekataMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Četvrtak, 10. jun 2021.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han za 2021. godinu po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške osobama sa invaliditetom 2021 godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 07.06.2021. godine, donelo je:O D L U K U

O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU ZA IZBOR PROJEKATA NA JAVNI KONKURS U OBLASTI PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM U 2021. GODINIMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Utorak, 8. jun 2021.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 07.06.2021. godine, donelo je:O D L U K U

o zaključenju Ugovora sa podnosiocima prijave na javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Vladičin Han radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godiniMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Četvrtak, 13. maj 2021.


img


Na osnovu člana 19. Pravilnika za sufinasiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. Glasink RS“ broj 16/16 i 8/17), Komisija za sprovođenje javnog poziva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana 29. 04.2021. godine daje sledeći predlog:PREDLOG ODLUKE

O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2021. GODINUMS WordCeo tekst predloga odluke možete pogledati ovde.


Četvrtak, 13. maj 2021.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačnu listu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2021. godinu po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2021. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 11.05.2021. godine, donelo je:ODLUKU

O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Sreda, 21. april 2021.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 19., 20. i 21. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017“), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020) i člana 10. Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Vladičin Han radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. Godini, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.04.2021. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PODNETIH NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2021. GODINUMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Utorak, 16. februar 2021.


img

Na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekta od javnog interesa koje realizuju udruženja(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 09.02.2021. godine, donosi :


R E Š E NJ E


O obrazovanju komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vladičin Han
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.

Utorak, 16. februar 2021.


img

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (“Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 13/2016 i 30/2019 – ispr i 6/20), člana 7. Uredbe o kriterijumima merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta RS, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 105/16 i 112/17), člana 8. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekta od javnog interesa koje realizuju udruženja(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19) člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 09.02.2021.. godine, donosi :


R E Š E NJ E


O obrazovanju stručne komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.288