Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења - 2017, страна 1 Верзија за штампу
Страна:12Петак, 29. децембар 2017.


img


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник Пчињског округа“. број 38/08), председник општине Владичин Хан је дана 27.12.2017. године, донеоОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН


и расписује


О Г Л А С


ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст огласа можете погледати овде.


MS WordФормулар за пријављивање можете преузети овде.


Петак, 29. децембар 2017.


img


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012, 94/13 и 93/15), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета РС, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 105/16), члан 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа”, број 23/08) и члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Одлуке Општинског већа о максималном утврђеном износу за финансирање програма из области културе који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан за 2018 годину, број 06-225/6/17-III, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 27.12.2017.године расписујеЈАВНИ ПОЗИВ

за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Општине Владичин Хан за 2018.годинуMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на конкурс можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/корисника средстава можете преузети овде.


Четвртак, 28. децембар 2017.


img

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16) чланом 4. Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2018. годину („Сл. гласник града Врања32/17), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-216/28/17-III, Одлуке о максимално утврђеном износу за финансирање програма у области спорта за 2018 годину, број 06-225/2/17-IIIод 27.12.2017. године, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-216/29/17-III, члана 68. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013,5/17,14/17), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 27.12.2017. године, расписујеЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2018. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordOдлуку o максимално дозвољеном износу по програму за поједине области од општег интереса у области спорта можете погледати овде.


Обрасци:

Четвртак, 28. децембар 2017.


img


На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања“ број 12/14), Одлуке Скупштине Општине Владичин Хан о Буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину број 06-217/2/17-IV/04 од 17.12.2017. године, и Решења Председника Општине Владичин Хан број 013-52/2017-II од 21.12.2017.године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта у области подршке особама са инвалидитетом чија ће се реализација суфинансирати средствима Општине Владичин Хан у буџетској 2018.години расписује:КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на конкурс можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/корисника средстава можете преузети овде.


Четвртак, 28. децембар 2017.


img


На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања“ број 12/14) Одлуке Скупштине Општине Владичин Хан о Буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину број 06-217/2/17-IV/04 од 17.12.2017. године, и Решења Председника Општине Владичин Хан број 013-54/2017-II од 26.12.2017.године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта од јавног интереса за област социјална заштита и друштвена брига о деци који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан за 2018.годину које реализују удружења грађана са територије Општине Владичин Хан расписује:КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на конкурс можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/корисника средстава можете преузети овде.


Четвртак, 21. децембар 2017.


img

На основу члана 36. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Jавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан, број 06-217/6/17-IV/04 од 17.12.2017., Скупштина општине Владичин Хан оглашава:ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈAВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Понедељак, 11. децембар 2017.


img

На основу члана 80. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) и Програма коришћења средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта за 2017. Годину број 06-207/5/17-III,Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 06.12.2017. године расписујеК О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Уторак, 05. децембар 2017.


img

На основу члана 4. члана 49. и члана 97. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, -други закон и 101/2016-други закон), члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/2017,14/2017), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/2008), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/2013), , године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 24.11.2017. године донело је:Р Е Ш Е Њ ЕI


Милош Стојановић, дипломирани правник бира се за начелника Општинске управе Општине Владичин Хан, на основу спроведеног Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе Општине Владичин Хан, број 06-159/6-1/17-III, објављеног дана 21.09.2017 године на интернет страници Општине Владичин Хан и у дневном листу „Информер“.MS WordЦео текст решења можете погледати овде.


Среда, 15. новембар 2017.


img

На основу члана 65. Статута општине Владичин Хан ( „Сл. гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Сл. гласник града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17), Конкурса за подношење захтева за подстицајна средства у пољопривреди у 2017. години на територији општине Владичин Хан - за воћарство и пчеларство од 18.07.2017. године, Комисије за спровођење Конкурса за подношење захтева за подстицајна средства у пољопривреди у 2017. години на територији општине Владичин Хан - за воћарство и пчеларство, образована решењем Општинског већа општине Владичин Хан, број: 06-129/3/17-III од 18.07.2017. године, Записнике Комисије за сваког подносиоца пријаве, утврђене листе подносиоца пријаве који испуњавају услове за доделу и одобравању подстицајних средстава бр. 06-129/49/2017-III од 25.10.2017. године и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава за пољопривреду на територији општине Владичин Хан - за воћарство и пчеларство у 2017. години, председник општине Владичин Хан доносиО Д Л У К У1. Додељују се подстицајна средства у пољопривреди у 2017. години на територији општине Владичин Хан - за воћарство и пчеларство, подизање нових производних засада воћака, за набавку опреме за наводњавање за воћарску производњу за следеће подносиоце пријаве:MS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.


Уторак, 07. новембар 2017.


imgimg

На основу Споразума бр. 0800-101-11/2017 од 26.10.2017. године о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале Врање и Општине Владичин Хан за 2017. годину, на основу Одлуке о буџету Општине Владичин Хан (''Сл. Гласник града Врања, бр. 43/2016, 17/2015, 25/2017), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Владичин Хан за 2017.годину који је усвојен на седници Општинског већа Општине Владичин Хан дана 28.12.2016.г.,НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.


Среда, 25. октобар 2017.


img


На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“ бр.129/2007 и 83/2014, 101/16- др.закон), члана 32. Закона о црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“, бр.36/2006), члана 11. Закона о култури (Службени гласник РСброј 72/09,13/16 и 30/16-испр), члана 2.Уредбе о критеријумима мерилима и начину избора пројекта у култури који се финансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 105/2016)члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/2017,14/2017), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/2008), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/2013), („Службени гласник Града Врања“ број 4/17), године а у вези са Одлуком о буџету општине Владичин Хан –ребаланс 3, за 2017. годину („Сл.гласник града Врања“, бр. 25/17) Општинско веће Општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 18.10.2017. године расписује,


Ј А В Н ИК О Н К У Р С


за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину
MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Петак, 13. октобар 2017.


Grb Opstina Vladicin HanLogo Divac omladinski fondovi

ЈАВНИ ПОЗИВ


У оквиру Пројекта“Дивац пољопривредни фондови у Владичином Хану” - Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са општином Владичин Хан,расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу1.350.000,00 динараза развој пољопривредених делатности за највише10 младих пољопривредника/ца,старости до45година који имају место пребивалишта на општини Владичин Хан. Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку пољопривредне механизације (разни прикључци за трактор – плугови, прскалице, атомизери, фрезе, шумска витла, моторне тестере, пластеници, опрема за пчеларство сл.). Циљ Пројекта је да, кроз смањење учешћа физичког рада, унапреди квалитет живота младих пољопривредника у њиховој производњи у области ратарства, воћарства, пчеларства, прераде дрвета и сл.


Конкурс је отворен од 13. октобра до 27. октобра 2017. године.


Позивамо све заинтересоване који задовољавају основни критеријум, да имају до 45 година живота, да се пријаве тако што ће попунитиПРИЈАВУ.


ПРИЈАВУможете преузети на шалтеру број 1. у услужном центру општинске управе Владичин Хан, као и путем интернета са сајта:www.fondacijadivac.orgиwww.vladicinhan.org.rs.


За све детаљне информације обратити се г-ђи Нади Обрадовић – Фондација “Ана и Владе Дивац” путем е-маила:nada.obradovic@divac.comили на број телефона 062 /77 88 73.


ПопуњенуПРИЈАВУ, са неопходном пратећом документацијом, послати на адресу :


ФОНДАЦИЈА “АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ”


11000 Београд, ул. Илије Гарашанина бр. 53а/7


са назнаком: “за Конкурс за пољопривредни програм - Владичин Хан”
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ:


 • млади до 45 година који желе да отпочну или прошире свој посао везан за пољопривреду
 • да имају пребивалиште на територији општине Владичин Хан и регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Владичин Хан на себе или на члана заједничког домаћинства
 • да су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству посредника
 • да су поднели правилно попуњену ПРИЈАВУ Фондацији “Ана и Владе Дивац ” са пратећом документацијом
 • да нису запослени у Општини Владичин Хан (одборници, чланови општинског већа, радници општинске управе)
 • да нису корисници донације по истом основу за 2016.годину

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА:


 • Године старости потенцијалног корисника
 • Број чланова домаћинства
 • Домаћинства којима је пољопривреда примарни извор прихода
 • Лица без сталног запослења или са примањима које не задовољавају основне потребе домаћинстава

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ВРСТА ПОМОЋИ КОРИСНИКА ПРИЈАВЉЕНОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ:


 • Интересовања и знања
 • Искуства и тренутна производња
 • Потреба корисника

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУО Б А В Е З Н ОТРЕБА ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ:


 1. Пристанак за обраду података о личности – дата у прилогу
 2. Копија личне карте или пасоша за подносиоца пријаве
 3. Оверена Изјава о кућној заједници
 4. За запослене чланове домаћинства – потврда од послодавца о запослењу са просечном висином личног дохотка (за задња три месеца)
 5. За пензионере – копија задњег чека од пензије
 6. За незапослене чланове породичног домаћинства:
  • потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица) или
  • оверена изјава са два сведока о незапослености (за непријављена лица);
 7. За студенте и ученике средњих школа – потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању или копија ђачке књижице, сведочанства или индекса
 8. За самохраног родитеља – потврда о смрти брачног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврђена овереним изјавама два сведока
 9. За болесне чланове домаћинства – копија медицинске документације
 10. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2017. годину;
 11. Извод из биљне и животињске структуре за 2017. годину за ПГ подносиоца пријаве;

Adobe readerЈавни позив можете преузети овде.


Adobe readerОбразац пријаве можете преузети овде.


Adobe readerОбразац пристанка за обраду података о личности можете преузети овде.


Adobe readerМетодологију имплементације пројекта Дивац пољопривредни фондови можете преузети овде.


Четвртак, 28. септембар 2017.


img


На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС", број 51/09,), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајуће дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања", број 12/14),Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан, број 06-63/3/2015-01, Закључка Општинског већа Општине Владичин Хан број 06-146/19-5/17-III од 24.08.2017. године и Решења Председника Општине Владичин Хан број 013-34/017-II od 21.09.2017.године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта од јавног интереса за област социјална заштита и друштвена брига о деци који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а које реализују удружења грађана са територије Општине Владичин Хан расписује:КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordОбразац изјаве подносиоца пријаве можете преузети овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на конкурс можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.


Четвртак, 21. септембар 2017.


img


На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 - други закон, 101/2016 –др закон), члана 95., l02. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 21/2016), члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 21/2008 и и 08/2009 и „Службени гласник Града Врања", број 11/2013 и 5/2017), члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени Гласник Града Врања "број 40/13,) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској Управи Општине Владичин Хан број: 06-142/1/2016-01од 30.11.2016.године и Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Владичин Хан број: 06-47/13/17-III од 20.03.2017 године, Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места број: 06-95-2/17-III од 08.06.2017.године и број: 06-135/7/17- III од 01.08.2017. године и Одлуке Општинског Већа Општине Владичин Хан број: 06-159/6/17-III, Oпштинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 15.09.2017.године


РАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Четвртак, 21. септембар 2017.


img


На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – други закон), члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/2013 и 5/2017), члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/2013), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 15.09.2017.године донело је


О Д Л У К У


О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.

Страна:12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.640