Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Општинска управа  
Начелник Верзија за штампу

Руковођење

Радом Општинске управе руководи начелник

Начелник Општинске управе је службеник на положају у првој групи.

Начелнику Општинске управе престаје рад на положају и разрешава се са положаја начелника Општинске управе под условима прописаним Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

У случају да није постављен начелник Општинске управе, као ни његов заменик до постављења начелника Општинске управе, као и када начелник Општинске управе није у могућости да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско веће може поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника Општинске управе најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.


Постављење начелника Општинске управе

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа на 5 (пет) године.

За начелника Општинске управе, која је образована као јединствени орган, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испити и најмање пет година радног искуства у струци.


Одговорност начелника

За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Општинском већу.На функцији начелника Општинске управе општине Владичин Хан, налази се Милош Стојановић, дипломирани правник из Владичиног Хана, с. Мртвица.


Nacelnik Opstinske uprave


Милош Стојановић

дипломирани правник

Начелник Општинске управе

nacelnik@vladicinhan.org.rs


Рођен је 28.10.1981. године у Сурдулици, а живи у селу Мртвица, општина Владичин Хан. Дипломирао на Правном факултету у Београду 2006. године. Од 01.09.2006. године до 01.09.2007. године волонтирао као приправник у Општинској управи Владичин Хан. Од 01.09.2007. године запослен у Општинској управи Владичин Хан у имовинско-правној служби. Од 01.06.2017. године обављао послове в.д. начелника Општинске управе Владичин Хан.

У оквиру имовинско правне службе радио је на пословима који су укључивали обраду и одлучивање у предметима потпуне и непотпуне експропријације земљишта, деекспропријације земљишта, административног преноса непокретности, издавање тапија, реституцију земљишта, враћање утрина и пашњака, поступке утврђивања земљишта за редовну употребу објекта, поступке отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом, поступке прибављања неизграђеног земљишта у јавној својини, предлагао надлежним органима доношење одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на наведеним пословима, припремао нацрте одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином, учествовао у раду Комисије за спровођење поступка јавног надметања за отуђење, давање у закуп, прибављање и размену грађевинског земљишта у јавној својини, водио евиденције о кретању предмета од подношења захтева до архивирања, поступао по замолницама других органа, организовао увиђаје на терену и обављао друге послове по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења.

Поседује сертификат за управљање пројектима и сертификат за израду уговора по ФИДИК процедури.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.637