Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Општинска управа > Одељење за финансије и привреду  
Одсек за управљање пројектима и локални економски развој Верзија за штампу
Одсек за управљање пројектима и локални економски развој
Руководилац организационе једнице-
Контакт телефон017/390-509
E-mailfinansije@vladicinhan.org.rs


Одсек за управљање пројектима и локални економски развој врши послове Општинске управе који се односе на: послове управљање процесима стратешког планирања – спровођење стручних и административних послова у процесима стратешког планирања, припреме акционих планова и других развојних програма Општине, праћење усклађености стратешких докумената и акционих планова и програма Општине са националним стратегијама, праћење и извештавање о реализацији усвојених стратегија акционих планова и програма, обезбеђивање услова за доступност усвојених стратегија и акционих планова и програма широј јавности; послове управљања пројектним циклусом – редовно праћење отворених јавних позива и конкурса донаторских програма, припрему предлога пројекта у складу са стратешким документима и развојним програмима Општине, редовно информисање јавних предузећа и установа о отвореним јавним позивима по којима могу да конкуришу за доделу средстава за реализацију својих пројеката, помоћ и подршка јавним предузећима и установама у процесу припреме предлога пројеката, редовно ажурирање базе података инфраструктурних пројеката Општине управљање пројектима одобрених од донатора чији је носилац Општина или Општинска управа, успостављање и одржавање партнерске пројектне сарадње са регионалним и прекограничним партнерима; послове локалног економског развоја – сарадњу и подршку локалној пословној заједници, пружање стручне и техничке подршке потенцијалном улагачу, организацију састанка улагача са представницима локалне власти и надлежних локалних и регионалних институција, одржавање комуникације са Развојном агенцијом Србије, праћење економских показатеља локалне привреде, спровођење анализе и припрема локалних планова и програма у циљу унапређења услова за локални економски развој и спровођење послова на њиховој реализацији, припрему промотивног материјала Општине за промоцију инвестиционих потенцијала и привлачење инвестиција, припрему и ажурирање Профила Општине и база података од значаја за локални економски развој, успостављање и одржавање редовне комуникације са привредним, јавним и цивилним сектором, као донаторским програмима, сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; пружање информација привредницима и потенцијалним улагачима о могућностима за улагање и развој инвестиција (локације, инфраструктурна опремљеност, трошкови пословања и слично).

Врши послове који се односе на организацију послова везаних за јавне набавке који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки,обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набави; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, и пружање стручне помоћи Комисији за јавне набавке, административно-техничке послове и пружање стручне помоћи буџетским корисницима; обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултантских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање запослених који ће представљати општину у поступцима у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Послове израде годишњег програма развоја пољопривреде и руралног развоја; израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својине; израду општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода; извештавање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радови); информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду утврђивање водних услова на територији општине; издавање водних сагласности и водних дозвола за објекте и радове у складу са законским овлашћењима општина: промена намене пољопривредног земљишта, подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих облика; израде базе података, праћење, анализа и давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине.

Послови у име и за рачун Агенције за привредне регистре као и послове за потребе власника радњи; достављање дневних спецификација Агенцији за привредне регистре, пријем поднесака и послови експедиције решења; достављање података Републичком заводу за статистику о регистрацији радњи и о насталим променама; издавање уверења из области приватног предузетништва; издавање одобрења за обављање делатности такси превоза, такси исправе и ознаке о којима се води посебан регистар, издавање потврде о погодности возила за обављање такси превоза на основу извештаја Комисије која врши испитивање погодности возила.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.535.797