Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Општинска управа  
Одељење за општу управу и јавне службе Верзија за штампу
Одељење за општу управу и јавне службе
Руководилац организационе једницеБора Милосављевић
Контакт телефон017/390-517
E-mailbora.milosavljevic@vladicinhan.org.rs


Одељење за општу управу и јавне службе врши послове Општинске управе који се односе на: послове личних стања грађана – послове у вези са личним стањима грађана, вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига држављана, издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству, решавање о промени личног имена, накнадни уписи и исправке у матичним књигама, пријаве и обављање венчања, пријаве смрти лица и друго; послове у вези са вођењем Јединственог бирачког списка –вршење промена у бирачком списку (уписи, брисање, измене, допуне и исправке) по службеној дужности или на захтев странака до закључења бирачког списка, као и друге послове утврђене Законом о јединственом бирачком списку; стручне административне послове за изборе и референдуме; пружање правне помоћи грађанима – организовање службе правне помоћи грађанима за потребе остваривања њихових права, обавеза и правних интереса; издавање уверења и потврда (о којима воде службену евиденцију, када су таква уверења и потврде неопходне за доказивање одређених чињеница, у складу са законом); овере потписа, рукописа и преписа докумената; организацију управе, послови унапређивања организације рада и модернизацију Општинске управе, праћење ажурности њеног рада; послови управљања људским ресурсима – планирање људских ресурса, систематизовање радних места, припрема описа послова, прикупљање и анализа података неопходних за управљање људским ресурсима, социјална и здравствена заштита запослених и сарадњу с другим органима, стручни послови у поступку запошљавања и избора кандидата, припрема предлога Кадровског плана, организација стручног усавршавања службеника, процена ефеката спроведених обука, анализа потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, припрема предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, анализа резултата и праћење ефекта оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције и персоналног досијеа запослених, као и остали послови од значаја за каријерни развој службеника, дефинисање радних односа и посредовање у колективном преговарању, мотивација запослених, креирање повољних услова за рад и обезбеђивање неопходне опреме, радни односи запослених у Општинској управи; канцеларијско пословање – пријем и разврставање поште, отпремање поште, евидентирање предмета, архивирање и чување документа и друго; сарадњу са организацијама цивилног друштва; послови ученичког и студентског стандарда , послови борачко инвалидске заштите.

Обављање изворних и поверених послова из области дечије заштите; утврђивање права на дечији додатак, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; послове утврђивања права на једнократну новчану надокнаду за прворођено дете; обављање послова за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије; послове координатора рада Интерресорне комисије.

Послови планирања развоја одржавања и функционисања рачунарско-комуникационе инфраструктуре у Општинској управи; развој информационих технологија Општине одржавање и ажурирање званичног веб сајта Општине, праћење функционисања хардвера и софтвера; програмирање софтверских апликација; инсталацију, конфигурацију и одржавање сервера; организовање и успостављање интернет и интернет комуникација; послове на успостављању е-управе; послове прикупљања и управљања геопросторним подацима (Географски Информациони систем – ГИС); друге послове, у складу са законом.

Послови просветне инспекције – надзор у основним, средњим, специјализованим школама, образовним и васпитним установама (предшколским), испуњеност услова за обављање образовно-васпитне делатности, припремљеност школа и установа за школску годину, односно плански период, спровођење поступка верификације за проширење делатности и увођење нових образовних профила, надзор над радом и поступањем установа, контролу остваривања заштите права детета, ученика, родитеља и запослених од злостављања, занемаривања, дискриминације страначког организовања и деловања и друго.

Послови физичког обезбеђивања објекта, пружање угоститељских услуга за потребе органа општине и запослене у Општинској управи.

Послови остваривање општег интереса и потребе грађана у области спорта, спровођење поступака и процедура кандидовања програма и пројекта, реализацију школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста, организацију спортских приредби, утврђивање испуњености услова за обављање спортских активности и делатности и утврђивање испуњености услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно звања и друго.

Послови планирања и набавке опреме и материјала, текуће и инвестиционо одржавање пословног простора и опреме, коришћење и одржавање телефонске централе, коришћење возног парка и његово одржавање, умножавање материјала.

У оквиру Одељења за вршење одређених послова из надлежности Општинске управе а ради стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и ради грађана одређују се матична подручја и то:

  1. матично подручје Владичин Хан, које чине насељена места: Владичин Хан, Куново, Доње јабуково, Полом, Горње Јабуково, Прекодолце, Житорађе, Козница, Калиманце, Балиновце, Сува Морава, Кукавица, Кржинце, Репинце, Јагњило, Брестово, Срнећи Дол, Костомлатица и Солачка Сена;
  2. матично подручје Лепеница, које чине насељена места: Лепеница, Бачвиште, Кацапун, Грамађе, Декутинце, Врбово, Богошево, Белишево, Равна Река, Јовац и Белановце;
  3. матично подручје Прибој, које чине насељена места: Прибој, Мазараћ, Островица и Стубал;
  4. матично подручје Џеп, које чине насељена места: Џеп, Репиште, Теговиште, Мртвица, Гариње, Копитарце, Ружић, Мањак, Дупљане, Љутеж, Манајле и Лебет;
  5. матично подручје Јастребац, које чине насељена места: Јастребац, Зебинце, Летовиште, Рдово и Урвич.

У оквиру матичног подручја обављају се послови вођења матичних књига, вођења евиденција о држављанству, пријем поднесака, ажурирање података за јединствени бирачки списак, и други послови у складу са законом.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 5.718.651