Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења у 2023. год., страна 2 Верзија за штампу
Страна:12Понедељак, 23. октобар 2023.


imgЈ А В Н И    П О З И В (Списак кандидата који су прошли другу фазу провере и који су добили субвенционисана средства)за учешће у Програму за унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младима и женама у оквиру пројекта "Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу"

MS WordЦео текст са списком кандидата можете преузети овде.


Понедељак, 9. октобар 2023.


imgЈ А В Н И    П О З И В (Право на учешће у Програму)за учешће у Програму за унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младима и женама у оквиру пројекта "Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу"

MS WordЦео текст са списком кандидата који имају право учешћа у програму можете преузети овде.


Понедељак, 9. октобар 2023.


imgОпштинска управа општине Владичин Хан на основу члана 4. став 8., члана 82. став 2. и члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, број: 21/2016, 113/17, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон, 86/2019-др. закон, 157/2020-др. закон, и 123/2021-др.закон), члана 27к. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21-др. закон) и чланова од 4. до 8. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 95/16 и 12/22), Кадровског плана Општинске управе општине Владичин Хан за 2023. годину, број: 06-121/4/22-I од 23.12.2022. године и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Владичин Хан, бр. 06-74/1/2022-III од 07.09.2022. године, дана 09.10.2023. године, оглашаваИНТЕРНИ КОНКУРСЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

MS WordЦео текст интерног конкурса можете преузети овде.


Петак, 6. октобар 2023.


imgНа основу члана 115.  Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/19 и 28/22), члана 25. и 26. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник Града Врања“ број 13/19), Општинско веће Општине Владичин Хан  упућујеЈАВНИ  ПОЗИВЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН  ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ (Р Е Б А Л А Н С  2)

MS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordПрограм јавне расправе можете преузети овде.


MS WordПредлог одлуке о  изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Ван за 2023. годину - Ребаланс 2 можете преузети овде.


Среда, 4. октобар 2023.


imgНа основу члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник „Службени гласник града Врања“ број 4/19 и 28/22), члана 30. Одлуке о Општинском већу општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 9/19), члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 31/20), на основу члана 10. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Владичин Хан за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Града Врања“ број 9/19), по предлогу Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Владичин Хан, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 28.09.2023. године расписујеЈАВНИ КОНКУРСЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ОСОБАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ

MS WordЦео текст конкурса можете преузети овде.Прилози:

Понедељак, 2. октобар 2023.


imgНа основу члана 44. тачка 5.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон),  члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 66. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“ број 4/19 и 28/22) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник града Врања“ број 5/23), председник Општине Владичин Хан дана 20.09.2023. године доносиОДЛУКУО РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕи расписујеК О Н К У Р СЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

MS WordЦео текст конкурса можете преузети овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.


Понедељак, 2. октобар 2023.


imgНа основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16 ), члана 66. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“ број 4/19) и 28/22) и  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник града Врања“ број 5/23), председник Општине Владичин Хан дана   21.09.2023. године, доносиРЕШЕЊЕО ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

MS WordЦео текст решења можете преузети овде.


Петак, 29. септембар 2023.


imgНа основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Владичин Хан број 06-109/4/23-III од 28.09. 2023. године (у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ број 06-94/8/23-III од 30.08.2023. године ( у даљем тексту: Правилник), Општинско веће Општине  Владичин Хан на седници дана 28.09 2023. године расписује,ЈАВНИ ПОЗИВза учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Владичин Хан

MS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordПрилог 1 - пријавни формулар, можете преузети овде.


MS WordПрилог 2 - изјава, можете преузети овде.


MS WordПрилог 3 - Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације, можете преузети овде.


Adobe readerПрилог 4 можете преузети овде.


Петак, 29. септембар 2023.


imgОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТЗа потребе изградње планираног магистралног гасовода МГ-14, чији је Инвеститор ЈП „Србијагас“ на територији општине Владичин Хан, кроз катастарске општине: Зебинце, Летовиште, Балиновце, Кржинце, Ружић, Житорађе, Доња Козница, Полом, Декутинце, Грамађе и Врбово, изводиће се детаљна инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања.


Иста ће бити спроведена за потребе утврђивања услова за изградњу предметног гасовода, као и за прикупљање одговарајуће техничке документације за пројектовање. У периоду од 1. новембра до 15. децембра 2023. г., радиће се бушотине пречника 10 cm и дубине 2 до 6m, које ће у складу са Решењем Министарства рударства и енергетике изводити Растко Петровић ПР Консалтинг у области геологије и рударства ТАШ ГРУПА Београд, а за потребе Главног Извођача MILLENNIUM TEAM DOO. Контакт особа је Растко Петровић, бр. Моб. Тел.: 064 1648 887


Истраживања ће бити спроведена у оквиру истражног простора В-1485, на територији општине Владичин Хан.


Четвртак, 21. септембар 2023.На основу Уговора број 401-00-109/2023-01/27 за кабинет закљученог дана 05.06.2023. године и 401-29/2023-10 за град Лесковац закљученог дана 21.07.2023. године између Републике Србије, Кабинета министра за равномерни регионални развој и града Лесковца као водећег партнера о реализацији пројекта ''Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу“ и уговора између пројектних партнера, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа расписује дана 20.09.2023. године следећиЈАВНИ ПОЗИВ


за учешће у Програму за унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младима и женама у оквиру пројекта "Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу"
Adobe readerЦео текст јавног позива можете преузети овде.


Adobe readerКритеријуме за оцену и селекцију пријава можете преузети овде.


MS WordОбразац 1 - пријавни формулар, можете преузети овде.


MS WordОбразац 2 - изјава о истинитости приложених података, можете преузети овде.


MS WordОбразац 3 - бизнис план, можете преузети овде.


Петак, 8. септембар 2023.


img


Повереништво за избеглице и миграције општине Владичин Хан- Комисија за доделу помоћи у ОГРЕВУ за социјално најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица објављујеЈАВНИ ПОЗИВ


за подношење захтева за евидентирање најугроженијих домаћинства ради остваривања права за доделу ПОМОЋИ У ОГРЕВУ за социјално најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица
Adobe readerЦео текст јавног позива можете преузети овде.


Петак, 1. септембар 2023.


img


На основу члана 2. Одлуке о приступању изради идејног решења симбола општине Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања“ број 5/2023), Комисија за спровођење поступка избора најбољег идејног решења симбола општине Владичин Хан на седници одржаној дана 01.09.2023. године расписујеКОНКУРС


ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст конкурса можете преузети овде.


Уторак, 22. август 2023.


img


На основу члана 16 Правилника о начину и критеријумима за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања кроз набавку и доделу економских грантова (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника делегирана од стране организације АСБ - Удружење самарићанских радника, за територију општине Владичин Хан (у даљем тексту: Комисија), утврђујеЛИСТУ


корисника за доделу помоћи
Adobe readerЦео текст можете преузети овде.


Уторак, 1. август 2023.


imgПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА


Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.


Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе.


С тим у вези ПОЗИВАМО сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).


По добијању решења о категоризацији угоститељски објекат и угоститељ ће бити евидентирани у систем еТуристе, на који начин ће, у складу са позитивним прописима,  моћи да наставе са пружањем угоститељских услуга смештаја на законит начин.


Физичко лице у наведеним категорисаним објектима угоститељске услуге може да пружа непосредно или преко посредника, који може бити само правно лице или предузетник. У случају посредовања физичко лице и посредник закључују међусобни уговор који се ради евидентирања доставља органу јединице локалне самоуправе.


У супротном, на основу члана 92. став 1. тачка  9) наведеног закона физичко лице је прекршајно одговорно, а запрећене казне  се крећу у распону од 150.000 до 350.000 динара.


За све додатне информације и пружање стручне помоћи стојимо на располагању и можете нам се обратити путем маилаsrbijankabozovic@gmail.comили на телефеоне 063 692 084.


Такође, можете се обратити и Министарству туризма и омладине путем маилаturizam@mto.gov.rsилиeturista@mto.gov.rsкао и на телефоне 011/3149670 и 011/3139671.

Уторак, 1. август 2023.


img


На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 66. став 1. тачка 13. Статута Општине Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања“, бр. 4/19), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Владичин Хан, број 06-88/3/2023-II од 31.07.2023. 31.07.2023. године, Председник општине доноси,О Д Л У К У


о укидању ванредне ситуације на целој територији Општине Владичин Хан
Adobe readerЦео текст одлуке можете преузети овде.


Четвртак, 27. јул 2023.


imgЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева за признавање права пречег закупа  пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева за признавање права пречег закупа  пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства можете погледати овде.


MS WordОбразац 1а можете погледати овде.


MS WordОбразац 1б можете погледати овде.


MS WordОбразац 2а можете погледати овде.


MS WordОбразац 2б можете погледати овде.


Четвртак, 27. јул 2023.


imgЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева можете погледати овде.


Среда, 26. јул 2023.


img


На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21), члана 7, 15, 28, и 29. Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине  („Сл. гласник града Врања“, бр. 6/16, 43/16 и 28/17), закључка Општинског већа општине Владичин Хан број 06-70/6-4/23-III од 27.6.2023. године, Комисија за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан, РАСПИСУЈЕО  Г  Л  А  С


О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
MS WordЦео текст огласа можете преузети овде.


Понедељак, 17. јул 2023.


img


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе ((„Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени гласник Града Врања» број 15/21), Председник општине ВЛАДИЧИН ХАН је дана 14.07.2023. године, донеоОДЛУКУ


О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН


и расписује


О Г Л А С


ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст огласа можете преузети овде.


Среда, 05. јул 2023.


img


На основу члана 10. став 1. Правилника о раду Комисије бр. 401-59/2022-II/5 од 20.05.2022. године а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и Општине Владичин Хан (у даљем тексту Општина), заведен на писарници општине под бр. 401-59/3 од 07. марта 2022. године и заводни број Комесаријата 9-9/58 од 14.03.2022. године (у даљем тексту: Уговор), и Анекс I Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и Општине Владичин Хан (у даљем тексту Општина),  заведен на писарници општине под бр. 401-59/2022-II/14 од 27. априла 2023. године и заводни број Комесаријата 360 – 126/14-2022 од 13. априла 2023године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и додели помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), на седници одржаној дана 05.07.2023. године, расписује:ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ


за избор корисника за доделу помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и додели помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности
MS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


Уторак, 27. јун 2023.


img


На основу члана 115.  Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/19 и 28/22), члана 25. и 26. Одлуке о јавним расправама(„Службени гласник Града Врања“ број 13/19), Општинско веће Општине Владичин Хан  упућује дана 27.06.2023. годинеЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 2023-2028 ГОДИНЕMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordПрограм јавне расправе о нацрту плана јавног здравља општине Владичин Хан можете погледати овде.


MS WordНацрт Плана јавног здравља општине Владичин Хан 2023 – 2028 можете погледати овде.


MS WordПрилог 1 можете погледати овде.


MS WordПрилог 2 можете погледати овде.


MS WordПрилог 3 можете погледати овде.


MS WordПрилог 4 можете погледати овде.


Среда, 14. јун 2023.


imgimg

На  основу  члана  43  став  1  тачка  3  Закона  о  запошљавању  и  осигурању  за  случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15,  113/17-др. закон 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,32/13 и 14/22-др. закон), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за сповођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године (''Сл.гласник РС'', бр.30/21),  чл. 30, 35 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),  Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2023. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2023-24 од 27.04.2023.године, Споразума  о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023. годину бр. 0800-101-8/2023 од  22.05.2023. год.  закљученог  између  Националне  службе  за  запошљавање / Филијала Врање и општине Владичин Хан, дана 14.06.2023.годинеНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ


ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordЗахтев можете преузети овде.


MS ExcelНесубвенционисане делатности - субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих

Среда, 14. јун 2023.


imgimg

На  основу  члана  43  став  1  тачка  4  Закона  о  запошљавању  и  осигурању  за  случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21), и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),  Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2023. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2023-24 од 27.04.2023.године, Споразума  о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023. годину бр. 0800-101-8/2023 од 22.05.2023. године,закљученог  између  Националне  службе  за  запошљавање / Филијала Врање и општине Владичин Хан, дана 14.06.2023.годинеНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ


НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordЗахтев можете преузети овде.


MS ExcelНесубвенционисане делатности - самозапошљавање


MS ExcelНесубвенционисане делатности - самозапошљавање особа са инвалидитетом

Среда, 14. јун 2023.


imgimg

На  основу  члана  43  став  1  тачка  7  Закона  о  запошљавању  и  осигурању  за  случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021),), члана 11 став 1 тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023..године, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026,године (''Сл.гласник РС'', бр.30/21),  чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),  Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2023 години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2023-24 од 27.04.2023 године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023 години бр. 0800-101-8/2023 од 22.05.2023. године,  закљученог  између  Националне  службе  за  запошљавање / Филијала Врање и општине Владичин Хан, дана  14.06.2023.годинеНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују


ЈАВНИ КОНКУРС


ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023 ГОДИНИMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordПријаву можете преузети овде.


Среда, 14. јун 2023.


imgimg

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2023. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2023-24 од 27.04.2023.године, Споразума бр. 0800-101-8/2023 од  22.05.2023. год. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023. год. закљученог између  Националне  службе  за  запошљавање / Филијала Врање и општине Владичин Хан,
дана 14.06.2023.годинеНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordЗахтев можете преузети овде.


Среда, 31. мај 2023.


img


У складу са чланом  114., 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16) у даљем тексту закон, чланом 7. Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник града Врања“ 28/22), члана 70. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања, број 4/19 и 28/22), Правилника о одобравању и  финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-28/1/22-III од 07.04.2022. године, Правилника о измени и допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-75/2/22-III од 09.09.2022. године, Друге измене Правилника о измени  допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан, број 06-30/18/23-III од 24.03.2023. године, члана 12. и 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/19), и члана 7. и 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/20), решења Министарства спорта број:66-00-00078/2023-01 од 14.02.2023. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 31.05.2023. године, расписујеЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.MS WordОбразац 3 можете погледати овде.

MS WordОбразац 6 можете погледати овде.

MS WordОбразац 8 можете погледати овде.

MS WordОбразац 10 можете погледати овде.

Уторак, 30. мај 2023.


img


На основу препознатих потреба социјално угрожених лица на територији општине Владичин Хан и опредељености Општине да узме учешће у пројекту који спроводи Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (АСБ), а финансира Немачко министарство спољних послова у оквиру пројекта “Подршка социјално угроженим лицима у Србији у економском оснаживању, запошљавању, остваривању додатног прихода и повећању запошљивости у области пољопривреде и зелене индустрије" а, позивајући се на споразум о суфинансирању пројекта у 2023. години  број 401-110/2023-II, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу економских грантова угроженим породицама, образована решењем директора АСБ за Србију, дана 30.05.2023. објављујеЈАВНИ ПОЗИВ


за подношење пријава за доделу економских грантова


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.MS WordФормулар за пријављивање  можете погледати овде.

MS WordОбразац Изјаве о покретању активности можете погледати овде.

MS WordОбразац Изјаве корисника да нема друге помоћи можете погледати овде.

MS WordОбразац Изјаве о непостојању примања можете погледати овде.

MS WordОбразац Изјаве о непримању пензије можете погледати овде.

MS WordОбразац Изјаве за самохране родитеље можете погледати овде.

Петак, 12. мај 2023.


img


На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) и члана 66. Статута општине Владичин Хан ("Службени гласник града Врања", бр. 4/19 и 28/22), председник општине Владичин Хан  дана 04.05.2023. године, доносиОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ


ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА 90. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ У 2023. ГОДИНИ
MS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordРешење о образовању комисије за спровођење одлуке о расписивању јавног позива за пријаву заинтересованих пољопривредника за одлазак на 90. Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду можете преузети овде.


MS WordObrayac пријавe можете преузети овде.


Петак, 5. мај 2023.


img


На основу члана 115.  Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/19 и 28/22), члана 25. и 26. Одлуке о јавним расправама(„Службени гласник Града Врања“ број 13/19), Општинско веће Општине Владичин Хан  упућујеЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН  ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ (Р Е Б А Л А Н С  1)MS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordПрограм јавне расправе можете преузети овде.


MS WordНацрт oдлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину (Р Е Б А Л А Н С   1) можете преузети овде.


Четвртак, 4. мај 2023.


img
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА


НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ДЕЦИ У 2023. ГОДИНИ
MS WordЦео текст прелиминарнe листe можете преузети овде.


Четвртак, 4. мај 2023.


img
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА


НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2023. ГОДИНИ
MS WordЦео текст прелиминарнe листe можете преузети овде.


Четвртак, 4. мај 2023.


img
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ИЗАБРАНИХ ПРОЈЕКАТА


НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ
MS WordЦео текст прелиминарнe листe можете преузети овде.


Уторак, 25. април 2023.


img


На основу члана 42. став 1. тачка 15) Статута Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан (број: 130 од 26.01.2017.год. и број: 1355 од 03.10.2017.год), а у складу са чланом 28. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на својој 6. седници одржаној дана 13.04.2023 . године, доноси:Одлуку о допуни одлуке о ценoвнику услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerЦео текст одлуке у pdf формату можете преузети овде.


MS WordЦео текст одлуке у docx формату можете преузети овде.


Уторак, 25. април 2023.


img


На основу члана 42. став 1. тачка 15) Статута Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан (бр. 130/2017 и бр. 1355/2017), а у складу са чланом 28. став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), достављамо Вам на сагласност Одлуку о допуни одлуке о ценовнику услуга ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 596, која је донета на 6. седници Надзорног одбора предузећа, дана 13.04.2023.године.Достава Одлуке о допуни одлуке о ценовнику услуга ЈП за комунално уређење Владичин Хан на сагласност
Adobe readerЦео текст одлуке у pdf формату можете преузети овде.


MS WordЦео текст одлуке у docx формату можете преузети овде.


Среда, 19. април 2023.


img


У складу ca чланом 138. Закокна о спорту и Правилника о одобравању и финасирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан, бр. 06-28/1 /22-1II од 07.04.2022. године, и Правилнка о измени и допуни Правилника о одобравању и финасирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан, бр. 06-75/2/22-ΙΙΙ од 09.09.2022. године, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-216/29/17-ΙΙΙ од 11.12.2017. године, стручна комисија за оцену годишњих и посебних програма из области спорта, број 013-16/23-ΙΙ од 22.03.2023. године, донела је:ПРЕДЛОГ

О расподели средстава за програме из области спорта који ће се финансирати из буџета општине Владичин Хан у 2023. години, по Јавном позиву бр. 06-24/1/23-ΙΙΙ од 06.03.2023. године
Adobe readerЦео текст предлога можете погледати овде.


Уторак, 18. април 2023.


img


На основу члана 19. Правилника за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласинк РС“ број 16/16 и 8/17), Комисија  за спровођење јавног позива за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 31. 03.2023. године даје следећи предлог:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ
MS WordЦео текст предлога одлуке можете погледати овде.


Четвртак, 6. април 2023.


img


На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21), члана 7, 15, 28, и 29. Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине  („Сл. гласник града Врања“, бр. 6/16, 43/16 и 28/17), Закључка Општинског већа општине Владичин Хан број 06-22/8-3/23-III од 27.2.2023. године, Комисија за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан,РАСПИСУЈЕО  Г  Л  А  С

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
MS WordЦео текст огласа можете погледати овде.


Понедељак, 3. април 2023.


img


У складу са чланом  114., 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16) у даљем тексту закон, чланом 7. Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник града Врања“ 28/22), члана 70. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања, број 4/19 и 28/22), Правилника о одобравању и  финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-28/1/22-III од 07.04.2022. године, Правилника о измени и допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-75/2/22-III од 09.09.2022. године, Друге измене Правилника о измени  допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан, број 06-30/18/23-III од 24.03.2023. године, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-216/29/17-III од 11.12.2017. године, члана 12. и 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/19), и члана 7. и 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/20), решења Министарства спорта број:66-00-00078/2023-01 од 14.02.2023. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 03.04.2023. године, расписујеЈ А В Н И     П О З И В


ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


Прилози:

Уторак, 28. март 2023.


img


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о усклађивању цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања смећа
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.


Понедељак, 6. март 2023.


img


У складу са чланом  114., 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16) у даљем тексту закон, чланом 7. Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник града Врања“ 28/22), члана 70. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања, број 4/19 и 28/22), Правилника о одобравању и  финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-28/1/22-III од 07.04.2022. године, Правилника о измени и допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-75/2/22-III од 09.09.2022. године, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-216/29/17-III од 11.12.2017. године, члана 12. и 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/19), и члана 7. и 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/20), решења Министарства спорта број:66-00-00078/2023-01 од 14.02.2023. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 06.03.2023. године, расписујеЈ А В Н И     П О З И В


ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


Прилози:

Понедељак, 6. март 2023.


img


На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21), члана 7, 15, 28, и 29. Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине  („Сл. гласник града Врања“, бр. 6/16, 43/16 и 28/17), Закључка Општинског већа општине Владичин Хан број 06-104/10-3/22-III од 8.11.2022. године и закључка број 06-3/19-5/23-III од 27.1.2023. године, Комисија за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан, РАСПИСУЈЕО  Г  Л  А  С


О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


MS WordЦео текст огласа можете погледати овде.

Понедељак, 27. фебруар 2023.


img


На основу члана 70. Статута oпштине Владичин Хан ( „Службени гласник града Врања“ број 4/19), члана 30. Одлуке о Општинском већу општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 9/19), члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), на основу члана 10. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Владичин Хан за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Града Врања“ број 9/19), по предлогу Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Владичин Хан ,Општинско веће општине Владичин Хан на седници одржаној дана 27.02.2023.године, расписује:ЈАВНИ  КОНКУРС


ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ДЕЦИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Прилози:

Понедељак, 27. фебруар 2023.


img


На основу члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник „Службени гласник града Врања“ број 4/19), члана 30. Одлуке о Општинском већу општине Владичин Хан („Службени гласник ГрадаВрања“ број 9/19), члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), наосновучлана10. Правилникао начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Владичин Хан за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник ГрадаВрања“ број 9/19), по предлогу комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини ВладичинХан,Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана27.02.2023.године расписује:ЈАВНИ  КОНКУРС


ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД  ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2023. ГОДИНИ


MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Прилози:

Четвртак, 09. фебруар 2023.


img


На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 4. Раздео  5, Програм 13 – Развој културе, Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – Услуге емитовања и штампања, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима, позиција 116. Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник града Врања“, број: 28/2022), члана 3. и члана 4. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017), члана 70. Статута Општине Владичин Хан(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 28/22), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020), године Општинско веће општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.02.2023. године, расписисује:ЈАВНИ  ПОЗИВ


ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2023. ГОДИНИ


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


Обрасци:

Четвртак, 09. фебруар 2023.


img


У складу са чланом 76. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09,13/16 и 30/16 – испр, 6/20,47/21 и 78/21), чланом 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  (''Службени гласник РС'' бр.16/2018), чланом 8. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Владичин Хан за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Града Врања“ број 9/19), на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса за избор пројекта/програма у култури који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Општине Владичин Хан за 2023. годину, Општинско веће општине Владичин Хан, дана:08.02.2023. године, расписује:ЈАВНИ КОНКУРС


ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Обрасци:
Страна:12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.416.164