Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Урбанизам и грађевинарство > Животна средина  
Студије о процени утицаја Верзија за штампу

Сагаласност на Студију о процени утицаја на животну средину


Редни бројСагаласност на Студију о процени утицаја на животну средину
1

Живинарска фарма, у селу Грамађу, власника Милутина Стошића из Врањске Бање, бр. пг. 711314 000610 од 15.01.20007. године. Тел/ 017 545 281

 • Решење о потреби процене утицаја бр. 501-6/07-04 од 25.12.2007. године
 • Решење о обиму и садржају студије 501-6/07-04 од 14.02.2008. године
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину „ Пословно-производног објекта фирме за производњу јаја“ на кп.бр. 221 КО Грамађе СО Владичин Хан од 21.05.2008.године- извештај техничке комисије 13.05.2008. године
 • Студију израдио Географски факултет, Београд, Студентски трг бр. 3
2

Еко-пласт - „пројекат центар за рециклажу“на кп.бр 1487/1 и 1489/3 обе КО Житорађе, Владичин Хан, власника Игора Ђорђевића, из Сурдулице матични бр. 60200513, пиб 103 976 125, тел. 064 2970697

 • Решење о отврђивању потребе процене утицаја на животну средину бр. 501-4/06-04 од 13.04.2006. године
 • Одлука о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину центра за рециклажу на кп.бр. 148/1 и 148/3 КО Житорађе СО Владичин Хан
 • 09.10.2007 године извршено обавештавање јавности о јавном увиду, презентацији и јавној расправи студије о процени утицаја на животну средину
 • Извештај Техничке комисије од 09.01.2008. године
 • Студију израдио Географски факултет, Београд, Студентски трг бр. 3
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину број 501-4/06-04
3

Изградња живинарске фарме, у селу Прибоју, власника Зорана Батића из Прибоја Врањског, пољопривредни произвођач, тел. 017 484 5269

 • Решење о потреби процени утицаја на животну средину, 501-16/05-04 од 05.09.2005. године
 • Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину од 04.10.2005. године
 • Решење о давању сагласности на процену утицаја на животну средину од 29.11.2005. године
 • Извештај Техничке комисије од 29.11.2005. године
 • Студију израдио Микропроцесор – Сурдулица
4

Изградња Бензинске станице у селу Полому, власника Момира Ристића из Београда тел. 064 227 28 29 „БГ ИНВЕСТ ДОО“, Небојшина 20, Београд

 • Решење о потреби процене утицаја на животну средину, бр. 501-9/08-04 од 20.05.2008. године
 • Решење о одређивању обима и садржаја од 20.06.2008. године, бр. 501-11/08-04
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Бензинске станице у Полому бр. 501-20/08-04 од 22.08.2008. године
 • Извештај Техничке комисије од 21.08.2008. године
 • Студију израдио ЕКО ЛОГИКА УРБО, Крагујевац, јул 2008. година
5

ДОО „Нектар“ Бачка Паланка, изградња постројења за компостирање у селу Прибој Врањски, Владичин Хан, пј. Владичин Хан, тел/факс 017473 129, e mail: vhan@nectar.rs

 • Решење о утврђивању потребе процене утицаја на животну средину бр. 501-04/04-04 од 05.08.2009. године
 • Решење обиму и садржају бр. 501-12/09-04 од 209.10.2009. године
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр. 501-14/2010-04 од 15.06.2010. године
 • Извештај Техничке комисије од 14.06.2010. године
 • Студију израдио ЕКО-ТДК-предузеће за инжењеринг и управљање животном средином, Београд 2010.
6

ДОО „Sigma Trade“, власника Спасић Владимира, ул. Сурдуличких Мученика 80, Сурдулица „Изградња плинске пумпе“ на кп. бр. 1653/33 КО Житорађе СО Владичин Хан, тел. 017 470 24

 • Решење о потреби процене утицаја на животну средину, Закључак Министарства Заштите Животне Средине , бр. 353-02-00173/05-02 од 18.02.2005. године
 • Јавни увид Студије о процени утицаја на животну средину од 04.05.2005. године
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, бр. 501-1/сл. 2005-04 од 25.05.2005. године
 • Извештај Техничке комисије од 25.05.2005. године
 • Студију израдио Институт 27. Јануар Ниш, 24.01.2005. године
7

„Лагуна“ станица за снабдевање моторних возила ТНГ-ом, Милошевић Драган, Трговиште Владимира Вујовића бр. 5 Трговиште „Студија о процени утицаја затеченог стања за објекат станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом“, Техникум ДОО Врњачка бања 2005 године

 • Решење о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину број 501-10/06-04 од 20.11.2006 године
 • Захтев за давање сагласности број 330-80/2 од 29.7.2005 године
 • Наложена измена и допуна Студије затеченог стања
 • Уложена жалба на обавештење за допуну документације
 • Није дата сагласност на Студију о проценио утицаја на животну средину
 • Инспекцијска контрола 24.08.2006 године
 • Инспекцијска контрола број 501-1/1/2008-04 од 27.03.2008 године
 • Решење по жалби 353-03-2203/2006-01 од 05.03.2007
8

DN.Company. KD.DOO, Ненад Величковић, Прекодолце Владичин Хан, теле/017-474930, ПИБ: 103 252313, МБ: 17547852 - „Студија затеченог стања за објекат дрвн е индустрије у селу Житорађе: Доградња индустријског објекта за производњу фурнира“, Екологика урбо Крагујевац, 2016 године

 • Решење о потреби израде студије 501-32/2015-04 од 03.11.2015
 • Јавни увид и јавна расправа 13.06.2016 године
 • Техничка комисија –Извештај број 501-25/2016-04 од 11.7.2016г.
 • Решење о давању сагласности на Студију затеченог стања број 501-19/2016-04 од18.07.2016 године
9

Телеком Србије АД. И.Ј.Врање, ул. Краља Стефана Првовенчаног број 136, кп.бр: 1176 КО Урвич, ПИБ: 100002887, МБ 17162543, Телефон/ 017 423 240, „Студија о процени утицаја на животну средину објекта радио базне станице мобилне телефоније Урвич-UMTS-VRM03, VRQ03 Vladičin Han“ - Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 2013

 • Решење о потреби процен утицаја на животну средину број 501-28/2013-04 од 25.12.2013 године
 • Јавни увид и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину од 2.10.2014 године
 • Извештај Техничке комисије од 10.10.2014 године
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину 14.10.2014 године
10

Теленор д.о.о. Београд број 501-33/2015-04 Теленог доо огранак Београд ул. Омладинских бригада 90. Београд, Телефон 063/230 447 „Студија о процени утицаја на животну средину базне станице моблине телефоније на Храму православне цркве у Владичином Хану“ на кп.бр. 178 КО Владичин Хан, W-line Beograd, 2015 godina

 • Решење о потреби процене утицаја на животну средину број 501-33/2015-04 од 03-11-2015
 • Јавни увид и јавни расправа 17.12.2015 године
 • Извештај Техничке комисије 21.12.2015 године
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средиону 13.01.2016 године
11

Владица Цветковић, село Прекодолце, број 501/2016-04 од 15.06.2016 године „Студија о процени утицаја на животну средину хале за производу школског намештаја“ на кп.бр: 586/2, 586/3, 58/2 КО Прекодолце Владичин Хаn

 • Решење о потреби процене утицаја на животну средину број 501-21/2016-04 од 08.07.2016 године
 • Јавни увид и јавна распарава Студије о процени утицаја на животну средину10.06.2017
 • Извештај Техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину број IV 501-32/ 2017-03 од 12.07.2107 године
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за изградњу индустријског објекта за производњу школског намештаја у селу Прекодолцу IV 501-28/2017-04 од 13.07.2017 године
 • Студију израдио ПРОИНГ 018 Клисура, Ниш, биро за пројектовање, инжењеринг и консалтинг
12

Теклас Аутомотиве д.о.о. Владичин Хан, телефон 017/474 671 -„Студија о процени утицаја на животну средину изградње и постављање инсталација компримованог природног гаса за потребе котларнице и грејање управе зграде“ на кп.бр 500/1 КО Сува Морава Владичин Хан

 • Решење о потреби процене утицаја на животну средину број 501-37/2016-04 од 22.11.2016
 • Јавни увид и јавна расправа Студије о процени утицаја 2. Март 2017 године
 • Техничка комисија 16.03.2017 године
 • Решење на Студију о процени утицаја на животну средину број 17.03.2017 године , број 501-6/2017-04
 • Агенција за имнжењерске делатности пословно саветовање ВИП Консалтинг Лесковац
13

АЗВИ С.А. ОГРАНАК НОВИ САД, Ул. Кеј скојеваца бр 4. Петровардин Нови Сад «Студија о процени утицаја на животну средину за постављање асфалтне базе» на кп.бр 1262/1 КО Сува Морава, општина Влад. Хан» ПИБ 106 997535, МБ 29502536

 • Одлука о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину број IV 501-24/2017-03 од 13.06.2017 године
 • Обавештавање јавности о јавном увиду, презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину 29.05.2017 године
 • Студију о процени утицаја на животну средину за постављање асфалтне базе на кп.бр.1262/1 КО Сува Морава општина Владичин Хан је израдио Биро за пројектовање, инжењеринг и консалтинг ПРОИНГ 018 Ниш, јуна 2017 године
 • Јавна расправ је одржана дана 10.07. 2017 године
 • Извештај Техничке комисије о процени утицаја на животну средину број IV 501-33/2017-03 од 11.07.2017 године
 • Одлука о давању сагласности на Студију о прцени утицаја на животну средину број IV 501-24/2017-03 од 13.06.2017 године
 • 17.07.2017 године извршено обавештавање јавности о давању позитивног мишњења на Студију о процени утицаја на животну средину за асфалтну базу у индустријској зони у Сувој Морави
14

КД.ДН. КОМПАНИ доо Прекодолце, Владичин Хан, Ненад Величковић, телефон 017/474 930 - Студија о процени утицаја на животну средину за комплекс плинско-бензинске станице на кп.бр: 1653/3 КО Житорађе

 • Захтев број IV број 501-50/2017-03
 • Решење о потреби процене утицаја број IV 501-50/ 2017-03 од 16.10.2017
 • Јавни увид и јавна расправа процене утицаја IV 501-57/ 2017-03од 10.11.2017године
 • Техничка комисија –IV 501-61/2017-03 од 23.11.2017 год.
 • Решење о давању сагласности IV 501-57/2017-03 од 06.12.2017.
 • Обавештавање јавности о давању сагласности на Студију процене утицаја на животну средину 07.12.2017 године
 • Студију израдио ПРОИНГ 018 Клисура, Ниш, биро за пројектовање, инжењеринг и консалтинг
15

Интеграл инжењеринг, Огранак Ниш, ул. Булевар Немањића 85А, ТЦ Зона 2, стан локал 30 Ниш, Судија о процени утицаја на животну средину за пројекат постављње асфалтне базе у селу Кржинцу на кп.бр. 1614 КО Кржинце, општина Владичин Хан, Телефон 018 308 603, 064 855 04 99, ПИБ: 108085380, МБ: 29505241

 • Број предмета IV 501-53/2017-03 од 05.10.2017 године
 • Решење о потреби процене утицаја на животну средину број IV 501-53/2017-03 од 17.10.2017 године
 • Обавештавање јавности о јавном увиду Студије, презентацији и јавној распарави број IV501-67/2017-03 од 13.12.2017 године
 • Јавна расправа одржана дана 10.01.2017 године
 • Судију о процени утицаја за пројекат постављање асфалтне базе на кп.бр. 1614 КО Кржинце општина Владичин Хан је израдио Институт за квалитет радне и животне средине 1.мај Ниш, ул. Кнегиње Љубице 1/II Ниш
 • Техничка комисија је сачинила извештај број IV 501-67/2017-03 од 24.01. 2018 године
 • Наложено је да се уплати РАТ у складу са Законом о Републичким административним таксама (тарифни број 186) и достави доказ о праву својине над локацијом садашње асфалтне базе или уговор о закупу дела парцеле од стране ЈП“Србијаводе“
 • Није издато Решење о добијању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
16

НИС А.Д. Нови Сад Блок промет Нови Београд,ул. Милентија Поповића број 1. Нови Београд „Студија затеченог стања о процени утицаја на животну средину за објекат бензинске станице на кп.бр. 464 КО Владичин Хан“, број IV 501 -63/ 2017-03 од 4.12.2017 године

 • Јавни увид и јавна расправа 5.12.2017 године
 • Извештај техничке комисије IV 501-69/ 2017-03 од 26.12.2017
 • Решење о давању сагласности на студију затеченог стања дана 29.12.2017 Године
 • Обавештавање јавности о давању сагласности на Студију затеченог стања 29.12.2017 године
 • Студију затеченог стања израдио је Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој доо Нови Сад
17

„SB KOMERC“ д.о.о. село Репинце, Владичин Хан „Студија о процени утицаја на животну средину изградње хладњаче“ која се планира на кп.бр. 867/1 КО Сува Морава Владичин Хан

 • Број предмета IV 501-5/2018-03 од 29.01.2018 године
 • Решење о потреби процене утицаја на животну средину број IV 501-5/2018-03 од 08.02.2018 године
 • Захтев за давање сагласности на Студију процене утицаја на животну средину број IV 501-11/ 2018 -03 од 06.03.2018 године
 • Јавни увид и Јавна расправа од 06.03.2018 године заказана за дан 26.03.2018 године у 10 часова
 • Техничка комисија заказана за дан 26.03.2018 године за 15 часова
 • Позитиван извештај Техничке комисије од 27.03.2018 године
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину број IV 501-11/2018-03 од 28.03.2018 године
 • Обавештавање јавности о доношењу Решења о давању саглсности на Студију о процене утицаја на животну средину дана 03.04.2018 године
 • Студију израдио ПРОИНГ 018 Клисура, Ниш, биро за пројектовање, инжењеринг и консалтинг
18

ТЕКЛАС АУТОМОТИВЕ Д.О.О. Владичин Хан, Индустријска зона Сува Морава „Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину фабричког комплекса фабрике „Теклас Аутомотиве д.о.о.“ –производња гумених делова за аутоиндустрију, на кп.бр 500/9, 500/3 и 500/1 све КО Лепеница општина Владичин Хан“, број IV 501-16/2018-03 од 20.04.2018 године, Телефон 017/ 474 670

 • Обавештење јавности о Јавном увиду, презентацији и јавној расправи студије затеченог стања од 20.04.2018 године
 • Јавна расправа Студије затеченог стања на животну средину Фабричког комплакса фабрике „Теклас Аутомотиве д.о.о.“ Владичин Хан одржан је дана 10.05.2018 године у 12 часова
 • Студију затеченог стања је израдио Институт за квалитет радне и животне средине 1.мај доо Ниш, априла 2018 године
 • Извештај техничке комисије од 11.05 2018 године
 • Решење о давању сагласности на Студију затеченог стања број IV 501.16/2018-03 од 20.05.2018 гдоине
 • Обавештавање јавности о доношењу Решења о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања за Фабрички комплекс фабрике Теклас аутомотиве д.о.о. из Владичиног Хана дана 25.05 2018 године
19

Нектар доо Бачка Паланка,ПЈ. Владичин Хан,ул.Светосавска бр.78 „Студија о прцени утицаја затеченог стања на животну средину за објекат котларнице на мазут и гас“,кп.бр 55/1 КО Владичин Хан

Број IV 501-25/2017-03

 • Јавна презентација и Јавна расправа одржана је дана10.07.2017 године у 10h
 • Студију о процени утицаја затеченог стања котларнице на мазут је одрадио Биро за пројектовање, инжењеринг и консалтинг Проинг 018 Ниш,април 2017 година
 • Техничка комисија број IV 501-29/2017-03 од 17.07.2017 године
 • Одлука о давању сагласности на Студију затеченог стања број IV 501-25/2017-03 од 27.07.2017 године
 • Објављивање одлуке да је дата сагласност на Студију затеченог стања од 31.07.2017.године
20

ЛУКОИЛ ад Београд,ул. Михајла Пупина бр.165д Београд Станица за снабдевање горивом и тнг-продајни комлекс „Полом“Владичин Хан

Телефон 011/2083-780

Број IV 501-25/2018-03 од 5.9.2018 године

 • Обавештавање јавности дана 15.8.2018 године
 • Студију о процени утицаја на животну средину станицу за снабдевање горивом и ТНГ-ом и продајни комлекс „Полом“ јњ ураден марта 2019 године од стране предузећа БАТЕС доо,Таковска 38, Београд
 • Извршено обавештавање о Јавном увиду и јавној презентацији, и јавној расправи , Јавна расправа је одржана дана 25.04.2019 године
 • Решење Техничке комисије број IV 501-26/2/2019-03 од 25.4.2019 године и Извештај од 6.5.2019 године
 • Одлука о давању сагласности дана 10 5.2019 године број IV 501-26/2019-03
21

МАТИД доо Владичин Хан, ул Вука Караџића 9,Влад.Хан Студија о процени утицаја на животну средину индустријског објекта заб производњу обуће у селу Житорађу

телефон 063 815 5850

Број предмета IV 501-35/2018-03 од 28.09.2018 године

 • Обавештавање јавности од 28.8.2018 године
 • Студија о процени утицаја индустријског објекта за производњу обуће у селу Житорађу, на кп.бр.1653/7 Ко Житорађе Владичин Хан, -Факултет заштите на раду Ниш, децембар 2018 године Ниш
 • Обавештавање јавности о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи 6.11.2018 године
 • Решење о формирању Техничке комисије број IV 501-43/1/2018-03 од 17.12.2018 године
 • Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину дана 24.12.2018 године,број IV 501-43/2018-03
 • Обавештавање о давању сагласнсоти 26.12.2018.године
22

ТЕКЛАС АУТОМОТИВЕ доо Владичин Хан, Студија о процени утицаја постројења на пречишћавање отпадних вода у оквиру комплекса Теклас аутомотив доо у индустријској зони у Сувој Морави,Владичин Хан

 • Број: IV 501-42/2018-03 од 19.10.2018 година
 • Обавештавање јавности дана 19.10.2018 године
 • Студија о процени утицаја постројења на пречишћавање отпадних вода у оквиру комплекса Теклас аутомотив доо у индустријској зони у Сувој Морави,Владичин Хан Агенција за безбедност и заштиту здравља на раду и ППЗ -Атараксија-доо Врање, ,децембар 2018 година
 • Јавни увид и презентација Студије број : IV 501-42/2018-03
 • Решење Техничке комисије 3.12.2018 године
 • Извештај техничке комисије број : IV 501-42/1//2018-03 од 24.12.2018 године
 • Решење IV 501-42/2018-03 од 24.12.2018 године
 • Обавештавање јавности 25.12.2018 године о давању сагласности
23

Делишес Хани доо Владичин Хан, ул.Светосавска број 78. Владичин Хан-Студија о процени утицаја на животну средину за објекат затвореног складишта,

Број IV 501-70/2019-03 од 5.11.2019 године

Телефон 017 474 857

 • Обавештавање јавности дана 5.11.2019 године
 • Студију о процени утицаја за објекат хладњаче и пројекта доградње складишта на кп.бр.50/3 КО Владичин Хан је урадио биро за пројектовање инжењеринг и консалтинг Проинг 018 Ниш,Клисура,
 • Јавни увид , јавна презентација и Јавна расправа број IV 501-75/2019-03 од 24.12.2019.године
 • решење Техничке комисије број IV 501-70/1//2019-03 од 31.12.2019 године
 • извештај Техничке комисије IV 501-70/1/2019-03 од 15.01.2019 године
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину од 17.01.2020 године
 • Обавештавање јавности о доношењу Решења дана 20.01.2020 године
24

БЕЛАНОВА 2014 доо Владичин Хан, Лепеница Студија о процени утицаја на животну средину производне хале и специјализованог складишта

Телефон 069 390 90 94

Број IV 501- 37/2019-03 од 12.06.2019 године

 • Обавештавање јавности дана 13.06.2019 године
 • Студија о процени утицаја на животну срдину за пројекат „ Производна хала и објекат прехрамбене индустрије и специјализованог складишта“ на кп.бр 1033/4 КО Лепеница Владичин Хан, урађена од стране Бироа за пројектовање,инжењеринг и консалтинг,Проинг 018 Ниш.Клисура
 • Јавна расправа је одржана дана 21.08.2019 године
 • Решење о формирању техничке комисије број IV 501- 54/1/2019-03 од 2.8.2019 године
 • Извештај Техничке комисије од 21.8.2019 године
 • Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину-производна хала и специјализовано складиште број IV 501- 54/2019-03 од 23.04.2019 године
 • Обавештавање јавности о давању сагласности дана 23.08.2019 године
25

НЕКТАР доо Бачка Паланка,РЈ Владичин Хан,ул.Светосавска број 78,Влад.Хан, „Студија о процени утицаја изградње котларнице на биомасу и гас“

Телефон 017 474 855

Број IV 501-11/2020-03 од 21.02.2020 године

 • Обавештавање јавности дана 8.2.2020 године
 • Студија о процени утицаја на животну седину за пројекат“ Котларница на биомасу и гас“ капацитета 9,2MW,са сушаром на кп.бр.50/1 КО Владичин Хан, Биро за инжењеринг,пројектовање и консалтинг Проинг 018 Ниш, Клисура,Ниш. Март 2020 године
 • Обавештавање јавности о јавном увиду, презентацији и јавној расправи 21.02.2020 године
 • Решење о формирању Техничке комисије IV 501-13/2020-03 од 09.03.2020 године
 • Извештај Техничке комисије од 16,03,2020 године
 • Решење о давању сагласности број IV 501-11/2020-03 од 16.03.2020 године
 • Обавештавање јавности 17.03.2020 године о давању сагласности
26

Александар Ђелић ,Београд,ул.Пожешка 126/15, Студија о процени утицаја на животну средину „Изградња хладњаче“ у селу Лепеница општина Владичин Хан

Број IV 501-72/2019-03 од 15.11.2019 године

 • Обавештавање јавности од 15.11.2019 године
 • Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат“Изградња објекта хладњаче за пријем, сортирање,складиштење и замрзавање воћа“ у селу Лепеница ,општина Владичин Хан, Биро за пројектовање, инжењеринг и консалтинг Проинг 018 Ниш,Клисура,март 2020 година
 • Обавештавање јавности о Јавној презентацији, јавном увиду и јавној расправи 21.02.2020 године
 • Јавна расправа одржана 13.03.2020. године
 • Решење о формирању Техничке комисије број IV 501-26/2020-03 од 2.3 2020 године
 • Извештај техничке комисије 16.03.2020 године
 • Решење о давању сагласности број IV 501-15/2020-03 од 17.03.2020 године
 • Обавештавање јавности о давању сагласности дана 17.03.2020 године
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.646.362