Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Одлуке скупштине  
Скупштински сазив 2008-2012 Верзија за штампу

Прва седница Скупштине

Одлука о потврђивању мандата одборника

Решење - Аврам Станојевић

Решење - Драган Димитријевић

Решење - Катарина Радовановић

 

Друга седница Скупштине
 
 
 
Трећа седница Скупштине
 
 
Четврта седница Скупштине
 
 
 
 
 
 

 


Пета седница Скупштине

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

Oдлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене и допуне плана на животну средину

Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о изради измена и допуна генералног плана коридора далековода 400КV ТС Ниш 2-граница Македоније са елементима плана детаљнерегулације деоница на територији општине Владичин Хан

Решење o именовању лица задужено за координацију са републичким органима у вези одбране од поплава за општину Владичин Хан

Решење о разрешењу председника СО

Решење о формирању оперативног штаба за одбрану од поплава за територију ОпштинеВладичин Хан


Шеста седница Скупштине

Иницијатива Јовац

Одлука o интернет сајту

Одлука о буџету општине Владичин Хан за 2009.годину

Одлука о одређивању надлежног органа за закуп пољопривредног земљишта

Одлука о општинским административним таксама

Одлука о општинском јавном правобранилаштву

Одлука о оснивању фонда за развој пољопривреде

Одлука о приступању промени Статута општине Виадичин Хан

Одлука о висини трошкова уређења грађевинског земљишта

План заштите од поплава за 2009.годину

Решење - Сагласност на Статут Дома здравља Владичин Хан

Решење - Школски одбор Гимназије

Решење - Школски одбор ОШ Бранко Радичевић

Решење - Школски одбор ОШ Свети Сава

Решење - Школски одбор ОШ Војвода Радомир Путник

Решење - Школски одбор ОШ Вук Караџић

Решење - Школски одбор Техничка школа

Решење - Комисија за планове

Решење о именовању чланова УО дечјег вртића Пчелица

Решење о именовању председника и чланова НО Установе Центар културе

Решење о именовању председника и чланова НО Библиотеке

Решење о именовању председника и чланова НО Центар за социјални рад

Решење о именовању председника и чланова НО Дирекција

Решење о именовању председника и чланова НО ЈП Информативни Прес центар

Решење о именовању председника и чланова НО Спортског центра Куњак

Решење о именовању председника и чланова НО Туристичке организације

Решење о именовању председника и чланова НО Водовод

Решење о именовању председника и чланова УО Библиотеке Вук Караџић

Решење о именовању председника и чланова УО Центар културе

Решење о именовању председника и чланова УО Центра за социјални рад

Решење о именовању председника и чланова УО Дирекција

Решење о именовању председника и чланова УО ЈП ИПЦ

Решење о именовању председника и чланова УО ЈС Туристичка организација

Решење о именовању председника и чланова УО УСЦ Куњак

Решење о именовању председника и чланова УО Водовод

Решење о избору чланова Општинског већа

Решење о избору председника Скупштине општине Владичин Хан

Решење о измени решења о именовању сталних радних тела Скупштине општине Владичин Хан

Решење о разрешењу председника и чланова УО Библиотеке Вук Караџић

Решење о разрешењу председника и чланова УО Центар културе

Решење о разрешењу председника и чланова УО Центра за социјални рад

Решење о разрешењу председника и чланова УО Дирекција

Решење о разрешењу председника и чланова УО ЈП ИПЦ

Решење о разрешењу председника и чланова УО ЈС Туристичка организација

Решење о разрешењу председника и чланова УО ЈП Водовод

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Буџету општине Владилин Хан за 2009. годину

Решење Сагласност на промену Статута вртића Пчелица

Закључак – дневнице одборника

Закључак – Влади Републике Србије

 

Седма седница Скупштине

Измене и допуне Генералног плана коридора далековода 400 kV ТС Нис 2 - граница Македоније са елементима плана детаљне регулације, деоница на територији Општине Владичин Хан

Локални акциони план за унапређивање образовања Рома Општине Владичин Хан

Локални акциони план за унапређивање становања Рома Општине Владичин Хан

Локални акциони план за унапређивање запошљавања Рома Општине Владичин Хан

Локални акциони план за унапређивање здравства Рома Општине Владичин Хан

Одлука о измени одлуке о Општинским административним таксама

Одлука о измени Статута Општине Владичин Хан

Одлука о комуналном уређењу Општине Владичин Хан

Одлука о личном изјашњавању – Мањак

Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Одлука о неангазовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета СО Владичин Хан за 2008.

Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

Одлука о оснивању установе центар за послове културе туризма и библиотеке Општине Владичин Хан

Решење о давању сагласности на статут Фонда за развој пољопривреде Општине Владичин Хан

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Владичин Хан

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе Спортски центар Куњак у Владичином Хану

Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе Свети Сава у Владичином Хану

Решење о измени решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 

 

Осма седница Скупштине

Одлука о допуни одлуке о одређивању јавног грађевинског замљишта

Одлука о организацији и начину обављања јавног превоза путника и ствари и ауто такси превоза на територији општине Владичин Хан

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

Одлука о радним телима Скупштине општине Владичин Хан

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Владичин Хан

 

Девета седница Скупштине

Одлука о допуни одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Одлука о изменама Пословника Скупштине општине Владичин Хан

Одлука о измени и допуни одлуке о радноправном статусу чланова Општинског већа Општине Владичин Хан

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2008. годину

Решење о давању сагласности на Статут ЈКП Водовод Владичин Хан

Решење о давању сагласности на Статут установе Центар за културне делатности, туризам ибиблиотекарство Општине Владичин Хан

Решење о именовању директора центра за социјални рад

Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора О.Ш. Свети Сава у Владичином Хану

 

Десета седница Скупштине

Одлука о изменама и допунама одлуке о радним телима Скупштине општине Владичин Хан

Одлука о измени и допуни одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2009. годину (ребаланс)

Одлука о измени одлуке о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан

Одлука о изради плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

Одлука о изради стратешке процене утицаја плана на животну средину

Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта на подручју Општине Владичин Хан

Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине

Одлука о образовању месних заједница за подручје Општине Владичин Хан

Одлука о престанку мандата одборника СО Владичин Хан

Решење о давању сагласности на одлуку о измени и допуни Статута установе Спортски центар Куњак

Решење о образовању стручне комисије за израду годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Решење о разрешењу директора ЈС Туристичка организација

Решење о разрешењу директора Установе Библиотека Вук Караџић

 

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.404