Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Јавни увиди за 2023. годину Верзија за штампу

Среда, 15. новембар 2023.


img


Општинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,  9/20, 52/21 и 62/23), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


Урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде локације породичног стамбено-пословног објекта на кп.бр. 140/1 и 143/1 КО Владичин Хан


Урбанистички пројекат, урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу породичног стамбено-пословног објекта на кп.бр. 140/1 и 143/1 КО Владичин Хан, израђен је од стране Предузећа ВеЛеН ГРОУП доо Врање, на захтев инвеститора  Спасић Милана, ул. Војводе Степе бр.133/3, Београд. Јавна презентација организује се у трајању од седам дана у периоду од 20.11.2023. године закључно са 27.11.2023. године у канцеларији Службе за инвестиције, међуспрат Општинске управе Општине Владичин Хан, Општина Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.


Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11.00 – 14.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Марија Андрејевић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 501.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси општине Владичин Ханhttps://www.vladicinhan.org.rs/.


Adobe reader[14.2 MB] Урбанистички пројекат


Уторак, 19. септембар 2023.


img


Општинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,  9/20, 52/21 и 62/23), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


1. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације породичног стамбено-пословног објекта на катастарским парцелама број 397/1,397/2 и део кп.бр.400 све КО Владичин Хан


Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације породичног стамбено-пословног објекта на катастарским парцелама број 397/1,397/2 и део кп.бр.400 све КО Владичин Хан, израђен је од стране Предузећа ВеЛеН ГРОУП доо Врање, на захтев инвеститора Цветановић Милана из Владичиног Хана, ул. Светосавска бр.15.Јавна презентација организује се у трајању од седам дана у периоду од 27.09.2023. године закључно са 04.10.2023. године у канцеларији број 8. други спрат Општинске управе Општине Владичин Хан, Општина Владичон Хан, ул. Светосавска бр.1.


2. Измена Урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде локације породичног стамбено-пословног објекта на кп.бр. 140/1 и 143/1 КО Владичин Хан


Урбанистички пројекат, урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу породичног стамбено-пословног објекта на кп.бр. 140/1 и 143/1 КО Владичин Хан, израђен је од стране Предузећа ВеЛеН ГРОУП доо Врање, на захтев инвеститора  Спасић Милана, ул. Војводе Степе бр.133/3, Београд. Јавна презентација организује се у трајању од седам дана у периоду од 27.09.2023. године закључно са 04.10.2023. године у канцеларији број 8. други спрат Општинске управе Општине Владичин Хан, Општина Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11.00 – 14.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Милош Јовановић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 501.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси општине Владичин Ханhttps://www.vladicinhan.org.rs/.


ZIP[10.9 MB] UP_MCv.rar


Adobe reader[13.7 MB] UP_MS.pdf


Уторак, 19. септембар 2023.


img


РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ 14 ГРЧ ОРЉАНЕ-ЛЕСКОВАЦ-ВРАЊЕ-ГРАНИЦА СА РЕПУБЛИКОМ СЕВЕРНОМ МАКЕДОНИЈОМMS Word[0.1 MB] Oglas za RJU.doc


Adobe reader[0.4 MB] Elaborat za RJU.pdf


ZIP[1.3 MB] Obuhvat PPPPN.zip

Четвртак, 20. јул 2023.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


Јавни увид у Нацрт друге измене и допуне Плана генералне регулације насеља Владичин Хан.


На основу члана 50. и 51б. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 73. став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019)


ОГЛАШАВА


ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, од 21.07.2023. до 04.08.2023. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова у Служби за инвестиције (међуспрат) и канцеларији број 8 и 9 (други спрат) Одељења за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1 (мала сала), 07.08.2023. године у 11,00 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.

Информације о предложеним решењима даваће представници Службе за урбанизам и Службе за инвестиције (који раде на пословима спровођења процедуре доношења планске документације и пословима издавања дозвола за изградњу објеката). По потреби биће обезбеђен представник обрађивача урбаностичког плана.

Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, преко писарнице, најкасније до 04.08.2023. године.

Стављено на огласну таблу 18.07.2023.


Adobe reader[21.2 MB] ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН - нацрт плана -УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Среда, 28. јун 2023.


img


Oпштинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,  9/20 и 52/21), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА


урбанистичко-архитектонске разраде локације породично стамбено-пословног објекта на катастарским парцелама број 397/1,397/2 и део 400 све КО Владичин Хан


Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације породично стамбено-пословног објекта на катастарским парцелама број 397/1,397/2 и део 400 све КО Владичин Хан, израђен је од стране Предузећа ВеЛеН ГРОУП доо Врање, на захтев инвеститора Цветановић Милана из Владичиног Хана, ул. Светосавска бр.15..Јавна презентација организује се у трајању од седам дана у периоду од 06.07.2023.године закључно са 13.07.2023.године у просторијама Службе за инвестиције, општина Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 10.00 – 13.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Марија Андрејевић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 511.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси општине Владичин Хан,https://www.vladicinhan.org.rs/.


Adobe reader[7.9 MB] Урбанистички пројекат


Adobe reader[6.7 MB] Прилог 1


Adobe reader[0.3 MB] Прилог 2СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ

Уторак, 16. мај 2023.


img


Oпштинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,  64/10-Одлука  УС, 24/11, 121/12,  42/13-Одлука  УС,  98/13-Одлука  УС,  132/14,  145/14,  83/18,  31/19,  37/19, 9/20 и 52/21), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА


урбанистичко-архитектонске разраде локације кп.бр.483/3 КО Владичин Хан


Урбанистички  пројекат  урбанистичко-архитектонске разраде локације кп.бр.483/3 КО Владичин Хан за потребе изградње објекта-пословни објекат у обухвата кп.бр. кп.бр.483/3 КО Владичин Хан,  израђен је  од стране  TEKING D.O.O.  огранак:  TEKING ARCHITECTURE , ул. Булевар Немањића 87/48, Ниш, седиште: Ул. Вожда Карађорђа 39, Ниш, на захтев инвеститора Ристић Горана из Владичиног Хана, ул. Јован Јовановић Змај бр.27.Јавна презентација организује се у трајању од седам дана у периоду од 19.05.2023.године закључно са 26.05.2023.године  у просторијама Службе  за инвестиције, општина Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 10.00 – 13.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Марија Андрејевић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 511.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси општине Владичин Хан,https://www.vladicinhan.org.rs/.


Урбанистички пројекат можете погледатиAdobe reader[24 MB] овде.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Петак, 7. април 2023.


img


Oпштинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,  9/20 и 52/21), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ


СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ВЛАДИЧИН ХАН“


Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом „Владичин Хан“ у Владичином Хану обухвата кп.бр. 464 и 1044 КО Владичин Хан, израђен је од стране ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7 јула број 6, Ниш, на захтев инвеститора НИС а.д. Нови Сад. Јавна презентација организује се у трајању од седам дана у периоду од 14.04.2023.године закључно са 21.04.2023.године у просторијама Службе за инвестиције, општина Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 10.00 – 13.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Марија Андрејевић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 511.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси општине Владичин Хан,https://www.vladicinhan.org.rs/.


Урбанистички пројекат можете погледатиAdobe reader[65 MB] овде.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.337