Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Јавни увиди за 2020. годину Верзија за штампу

Четвртак, 31. децембар 2020.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


Јавни увид у НацртПлана генералне регулације насеља Владичин Хан.

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)


ОГЛАШАВА


ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1, од 31.12.2020. до 01.02.2021. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова у Служби за инвестиције (међуспрат) и канцеларији број 8 и 9 (други спрат) Одељења за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1 (мала сала), 22.02.2021. године у 11,00 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.

Информације о предложеним решењима даваће представници Службе за урбанизам и Службе за инвестиције (који раде на пословима спровођења процедуре доношења планске документације и пословима издавања дозвола за изградњу објеката). По потреби биће обезбеђен представник обрађивача урбаностичког плана.

Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, преко писарнице,најкасније до 01.02.2021. године.Adobe reader[1.3 MB] Текстуални део плана, можете погледати овде.


Adobe reader[2.3 MB] Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералнe регулације насеља Владичин Хан на животну средину, можете погледати овде.


Adobe reader[3.0 MB] Графички прилог 1 - план намене површина.


Adobe reader[5.4 MB] Графички прилог 2 - план намене површина.


Adobe reader[5.4 MB] Графички прилог 3 - план регулације и нивелације са зонама градње.


Adobe reader[8.4 MB] Графички прилог 4 - план саобраћаја и саобраћајних површина.


Adobe reader[9.1 MB] Графички прилог 5 - план хидротехничке и гасоводне инфраструктуре.


Adobe reader[10.4 MB] Графички прилог 6 - план електроенергетске ИТК инфраструктуре.


Adobe reader[0.1 MB] Кординате тачака осовина саобраћајница.УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Уторак, 10. новембар 2020.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈА КЛИЗИШТА ХАНСКОГ ТУЛЕТА У КМ 328+292 НА ПРУЗИ БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ-ЛАПОВО-НИШ-ПРЕШЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 02. новембар 2020.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА „ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ“НА КП.БР.1303/12 И 1303/22,ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 25. август 2020.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


На основу члана45а. Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020))и члана37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(''Службени гласник Републике Србије'' број 32/2019),


оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН


Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Владичин Хан објављена је у „Службеном гласнику града Врања”, број 30/2019.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 26. августа 2020. године до 10. септембра 2020. године.

Наведени плански документ биће изложен на рани јавни увид, у згради Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, у просторијама Службе за инвестиције,сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова,уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Општина Владичин Хан, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица могудоставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, у току трајања раног јавног увида, закључно са 10. септембром 2020. године.Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана детаљне регулације могу утицати на планска решења.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Владичин Хан и интернет страни доносиоца плана, СО Владичин Хан.Adobe reader[0.2 MB] Текстуални део плана, можете погледати овде.


Adobe reader[3.9 MB] Графички прилог - план намене површина.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Понедељак, 13. јул 2020.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


Јавни увид у Нацрт друге изменеПлана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан.


Kомисија за планове Скупштине општине Владичин Хан, на седници одржаној 29. јуна 2020. године, утврдила је јавни увид у другу измену Плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан, на основу члана 51б. став 3. Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)


ОГЛАШАВА


ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ВЛАДИЧИН ХАН


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1, од 13.07.2020. до 29.07.2020. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова у Служби за инвестиције.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у зградиопштине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1(мала сала), 10.08.2020. године у 10,00 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.

Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, преко писарнице, најкасније до 29.07.2020. године.Adobe reader[0.8 MB] Текстуални део плана, можете погледати овде.


Adobe reader[0.5 MB] Графички прилог 1.


Adobe reader[0.3 MB] Графички прилог 2.


Adobe reader[0.3 MB] Графички прилог 3.


Adobe reader[0.3 MB] Графички прилог 4.


Adobe reader[0.3 MB] Графички прилог 5.


Adobe reader[0.5 MB] Изјава одговорног урбанисте.

УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Уторак, 23. јун 2020.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


Kомисија за планове Скупштине општине Владичин Хан, на седници одржаној 09. јуна 2020. године, утврдила је јавни увид у План детаљне регулације Занатског центра у Владичином Хану, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)


оглашава


ЈАВНИ УВИД


у нацрт


ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАНАТСКОГ ЦЕНТРА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1, од 22.06.2020. до 22.07.2020. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова у Служби за инвестиције.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у зградиопштине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1(мала сала), 30.07.2020. године у 10,00 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.

Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, преко писарнице, најкасније до 22.07.2020. године.Adobe reader[1.3 MB] Текстуални део плана, можете погледати овде.


Adobe reader[1.0 MB] Графички прилог 1.


Adobe reader[1.5 MB] Графички прилог 2.


Adobe reader[1.5 MB] Графички прилог 3.


Adobe reader[1.4 MB] Графички прилог 4.


Adobe reader[1.7 MB] Графички прилог 5.

УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Уторак, 10. март 2020.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА ХЛАДЊАЧЕ У СЕЛУ ЛЕПЕНИЦА ,ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 6. март 2020.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ И ГАС НА К.П.БР.50/1 КО ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 2. март 2020.


Grb Republike Srbije

Р Е П У Б Л И К АС Р Б И Ј А


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)о г л а ш а в а


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕОдлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у „Службеном гласнику РС”, брoj 48/19.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. годинена званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Елаборат за рани јавни увид презентован је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,www.mgsi.gov.rs.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могудоставити примедбе и сугестије у писаној формиМинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида,закључно са 16. мартом 2020. године.WordЕлаборат за рани јавни увид Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.


JPGГрафички прилог 1.


JPGГрафички прилог 2.


JPGГрафички прилог 3.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.646.643