Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Јавни увиди за 2017. г. и раније Верзија за штампу

Уторак, 10. октобар 2017.


img


Kомисија за планове Скупштине општине Владичин Хан, на седници одржаној 09. октобра 2017.године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) оглашава


ЈАВНИ УВИД У
план детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ ПрекодолцеЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Општинске управе Владичин Хан, Светосавска бр. 1 (канцеларија број 9) од 11. октобра 2017. до 13. новембра 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.


У току трајања Јавног увида Оглас за Нацртплана детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолцебиће изложен на интернет страници општине Владичин Хан, огласној табли Општинске управе општине Владичин Хан, као и средствима јавног оглашавања, радио.


Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско-правне,комуналне и грађевинске послове,преко писарнице или на адресу Општина Владичин хан ,Светосавска бр.1најкасније до 13. новембра 2017. године.


ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у зградиОпштинске управе Владичин Хан, Светосавска бр.1, 27. новембра 2017. године, у 10 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.


Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача Завод за урбанизам, Врање и представници Општинске управе општине Владичин Хан. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Општинске управе Владичин Хан, Светосавска бр. 1 (канцеларија број 9) од 11. октобра 2017. до 13. новембра 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.Прилог:


Adobe reader[1.1 MB]Нацрт плана детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце, можете погледати овде.


Adobe reader[1.8 MB]Графички прилог - карта бр. 3, можете погледати овде.


Adobe reader[1.8 MB]Графички прилог - карта бр. 4, можете погледати овде.


Четвртак, 14. септембар 2017.


img


Kомисија за планове Скупштине општине Владичин Хан, на седници одржаној 21.08.2017.године утврдила је Нацрт измене и допуне плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава, КО Грамађе) и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)


ОГЛАШАВА


ЈАВНИ УВИД ЗА ДЕО НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ВЛАДИЧИН ХАН (КО ЛЕПЕНИЦА, КО СУВА МОРАВА, КО ГРАМАЂЕ)
ЈАВНИ УВИД ЗА ДЕО НАЦРТА обавиће се у згради Општинске управе Владичин Хан, Светосавска бр. 1 (канцеларија број 9) од 15. 09. 2017. до 29. 09. 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.Adobe readerЦео текст огласа можете погледати овде.


Понедељак, 17. јул 2017.


img


Јавни увид

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ВЛАДИЧИН ХАН (КО ЛЕПЕНИЦА, КО СУВА МОРАВА, КО ГРАМАЂЕ)Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава, КО Грамађе)


Kомисија за планове Скупштине општине Владичин Хан, на седници одржаној 07. јула 2017.године утврдила је Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава, КО Грамађе), и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)оглашава


ЈАВНИ УВИД


У


Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава, КО Грамађе)ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Општинске управе Владичин Хан, Светосавска бр. 1 (канцеларија број 9) од 14. јула 2017. до 14. августа 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.


У току трајања Јавног увида Оглас за Нацртизмена и допуна плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава, КО Грамађе)биће изложен на интернет страници општине Владичин Хан, огласној табли Општинске управе општине Владичин Хан, као и средствима јавног оглашавања, новине, радио.


Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско-правне,комуналне и грађевинске послове, преко писарнице или на адресу Општина Владичин хан ,Светосавска бр.1најкасније до 14. августа 2017. године.


ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у зградиОпштинске управе Владичин Хан, Светосавска бр.1, 21. августа 2017. године, у 10 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.


Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача Завод за урбанизам, Врање и представници Општинске управе општине Ивањица. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.


Прилог:Графички приказ планираних намена површина


Уторак, 27. јун 2017.


img


Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове

Општинске управе Владичин ХанНа основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ПОСТАВЉАЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА КП.БР.1262/1КО СУВА МОРАВА,ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.


Среда, 14. јун 2017.


img


Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове

Општинске управе Владичин ХанНа основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦЕ НА МАЗУТ НА К.П.БР.55/1 КО ВЛАДИЧИН ХАН


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.


Понедељак, 26. септембар 2016.


img


Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове

Општинске управе Владичин ХанУ складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)


О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БР. 1 У МЗ ПРЕКОДОЛЦЕИзлаже се на рани јавни увид План детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 23.09.2016. до 08.10.2016.године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр. 1, у канцеларији број 9, сваког радног дана од 9 до 15 часова, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 017/473-073, локал 119.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Владичин Хан.

Општинска управа Владичин Хан, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске пословеОпштинске управе Владичин Хан. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.


JPGПрилог: Графички приказ планираних намена површина

Среда, 17. август 2016.


Grb Republike Srbije

Р Е П У Б Л И К АС Р Б И Ј А


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)о г л а ш а в а


Ј А В Н ИУ В И Д


у


НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА „Ј Е Л А Ш Н И Ц А”


и


ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА „Ј Е Л А Ш Н И Ц А” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУЈАВНИ УВИДу Нацрт просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница” (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница” на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од22. АВГУСТА ДО 20. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Врања и општина Владичин Хан и Сурдулица, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лицапримедбена Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управиу току трајања јавног увида,закључноса 20. септембром 2016. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање урбанизам и становање, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАпланског документа биће одржанау петак 09. септембра 2016. године са почетком у 12:00 часова у Великој сали Скупштинe града Врања, у Врању, улица Краља Милана 1.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИДбиће одржана по завршетку јавног увида,у петак 07. октобра 2016. године, са почетком у 12:00 часова у Великој сали Скупштинe града Врања, у Врању, улица Краља Милана 1. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Понедељак, 28. децембар 2015.


Grb Republike Srbije

Р Е П У Б Л И К АС Р Б И Ј А


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)о г л а ш а в а


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА „Ј Е Л А Ш Н И Ц А”


Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница” објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 93/2015.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 28. децембра 2015. године до 11. јануара 2016. годинена интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Врања и општина Владичин Хан и Сурдулица.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могудоставити примедбе и сугестије у писаној формиМинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање, Краља Милутина 10а, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида,закључно са 11. јануаром 2016. године.Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.Adobe readerЦео текст огласа можете преузети овде.

Adobe readerОдлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница” објављену у "Службеном гласнику Републике Србије" бр. 93/2015 можете преузети овде.

Adobe readerПросторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „ЈЕЛАШНИЦА” - РАНИ ЈАВНИ УВИД

JPG[13,1 MB]Просторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „ЈЕЛАШНИЦА” - Прегледна карта 1 - ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.352