Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења - 2012 Верзија за штампу

Уторак 25. децембар 2012.

ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

расписује

К О Н К У Р С

о условима поделе потпуних крмних смеша у вредности од 10.000,00 РСД за регистрована пољопривредна газдинства која се баве товом јунади


Право на подстицајна средства, под условима утврђеним овим конкурсом има:

- физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства ако је:

 1. уписан у Регистар пољопривредних газдинства и налази се у активном статусу;
 2. власник грла која су регистрована у Централној бази података о обележавању животиња и ако су та грла обележена и регистрована у складу са Правилником о начину обележавања говеда и вођења евиденције о обележеним говедима;
 3. ако има најмање десет грла, намењених за производњу меса;
 4. товно грло купио или произвео у сопственом запату, старости до 6 месеци;
 5. објекат у коме гаје товну јунад на територији Општине Владичин Хан.

Потребна документација:

 1. попуњен захтев за подстицајна средства за товна грла;
 2. фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
 3. потврда о активном статусу;
 4. фотокопије пасоша за товна грла, на име носиоца пољопривредног газдинства.

После спроведеног поступка Конкурса биће формирана Комисија која ће утврдити испуњеност услова, упоредити податке из захтева и приложене документације и извршити проверу стања на терену.

Подносиоцима захтева који остваре право по основу Конкурса закључивањем уговора утврдиће им се сва права и обавезе.

Корисник средстава :

 • не може да отуђи товна грла која су предмет захтева 6 месеци од дана закључивања уговора без сагласности Фонда за пољопривреду Општинске управе Општине Владичин Хан, осим у посебним случајевима што доказује потврдом надлежних Ветеринарских служби;
 • дужан да у периоду од шест месеци од дана закључивања уговора чува пасоше за сва грла наведена у захтеву и да стави на увид Комисији приликом обављања комисијског прегледа;

Образац захтева и све додатне информације могу се преузети у канцеларији број 14 Службе за пољопривреду Општинске управе Општине Владичин Хан,сваким радним даном.

Рок за доставњаље захтева са потребном документацијом је од 21. 12. до 27. 12. 2012. године у 12. часова.

Конкурс ће бити објављен на огласној табли Општинске управе Општине Владичин Хан, у локалним медијима и на интернет страници www.vladicinhan.org.rs

Преузимање захтева:

MS Word[27.5 KB]Захтев за подстицајна средства за тов јунади

Четвртак 25. октобар 2012.

На основу члана 64а Закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр 41/09), Комисија за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у циљу израде годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, објављује Јавни позив за подношење захтева за право пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини.


Овде можете преузети Захтев за право пречег закупа пољпоривредног земљишта у државној својини по основу узгоја животиња.


Овде можете преузети Захтев за право пречег закупа пољпоривредног земљишта у државној својини по основу власништва на инфраструктури. 

Петак 03. август 2012.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник Пчињског округа»,број 38/08), председник општине Владичин Хан је дана26.06.2012. године ,донео Одлуку о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Владичин Хан.

На овом линку можете преузети формулар за пријављивање.Понедељак 16. јул 2012.

На основу чл. 96 и97. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.72/09,81/09и 24/11), чл.6., 11., 23., и 24. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине(«Сл. гласник Града Врања», бр. 9/2010), Закључка Општинског већа општине Владичин Хан број 06-69/1/2012-01, Општинска управа СО Владичин Хан, РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊАГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

1.Овим огласом оглашава се јавно надметање за отуђење грађевинског земљиште у јавној својини Општине Владичин Хан и то кат. парцела бр. 2210/3 у површини од 1858 м2, уписан у Лист непокретности бр. 2063 КО Прекодолце.

2.Земљиште које се отуђује јавним надметањем налази се у КО Прекодолце и Просторним планом општине Владичин Хан („Сл. гласник РС“, бр. 22/2010) предвиђено је за изградњу нестамбених објеката за које се у складу са планским документом издаје локацијска дозвола.

Према информацији о локацији издатој од стране Одељења за урбанизам,

имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан дана 05.09.2011. године под бр. 353-74/2011-04

- индекс изграђености парцеле износи максимално 0,6;

- дозвољени степен заузетости парцеле до 30 %;

- минимална ширина фронта грађевинске парцеле 15 цм;

- максимална спратност објекта је до П+3;

3.Почетни износ цене за отуђење земљишта је 495,00 динара (четиристотинепедесет динара) по 1 м2 површине парцеле.

4.Висина накнаде за уређење грађевинског земљишта регулисаће се Уговором са ЈП «Дирекција за грађевинско земљиште и путеве» Владичин Хан а у складу са Одлуком о висини трошкова уређења грађевинског земљишта („Сл. гласник Пчињског округа“,бр. 38/08 и „Сл. гласник Града Врања“, бр. 9/10, 15/10 и 17/11).

5.Сваки учесник на јавном надметању обавезан је да депозит у висини20% од почетне цене за отуђење за укупну површину парцеле уплати или положи гаранцију банке у износу од 183.942,00 динара(стоосамдесеттрихиљадедеветсточетрдесетдва динара).

Депозит се уплаћује на жиро рачун ЈП «Дирекције за грађевинско земљиште и путеве» Владичин Хан бр. 840-502641-70, позив на број 56-111.

Учесник јавног надметања који је учествовао али није стекао статус купца има право на враћање уплаћеног депозита у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања.

Уплаћени депозит се враћа у номиналном износу, без права на камату.

6.Јавно надметање одржаће се у сали СО Владичин Хан дана 20.08.2012. године са почетком у 11,00 часова.

7.Право учешћа на јавном надметању имајусва физичка, правна лица и предузетници.

8.Пријаве се подносе у затвореној коверти, имовинско – правној служби, Општинске управе Владичин Хан, најкасније 48 сати пре дана и часа одржавања јавног надметања.

Пријава физичког лица мора да садржи:

-ознаку земљишта односно број парцеле за коју се пријава подноси;

-име и презиме, адреса, ЈМБГ и потпис;

-изјава о прихватању свих услова из огласа;

-доказ о уплаћеном депозиту и

-број рачуна за враћање уплаћеног депозита.

Пријава правног лица и предузетника мора да садржи:

-ознаку земљишта односно број парцеле за коју се пријава подноси;

-фирму, матични број и ПИБ;

-име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање и потпис;

-оверено пуномоћје за учешће у надметању у име правног лица;

-оверену фотокопију Решења о регистрацији АПР;

-оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа;

-доказ о уплаћеном депозиту;

-број рачуна за враћање уплаћеног депозита.

Ако пријава учесника не садржи све податке предвиђене огласом, Комисија ће затражити од учесника да недостатке отклони пре почетка јавног надметања.

Учесник који не поступи по захтеву Комисије, губи право учешћа на јавном надметању.

9.Јавно надметање ће се одржати ако истом приступенајмање 2 учесниказа исту парцелуи то лично или преко овлашћеног пуномоћника.

10.Поступак јавног надметања спроводи Комисија.

11.Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште својом кривицом не закључи уговор, нема право на повраћај уплаћеног депозита.

12.Ближа права и обавезе регулисаће се уговором који се закључује са ЈП «Дирекцијaза грађевинско земљиште и путеве» Владичин Хан у року од 30 дана од дана правоснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини.

13.Засваближаобавештењаобратитисе ИМОВИНСКО – ПРАВНОЈСЛУЖБИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН.

Број: 463-18/07-04

ОВАЈ ОГЛАС ОБЈАВЉЕН ЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,ЛОКАЛНОЈ РАДИО СТАНИЦИ «РАДИО ХАН» И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ОПШТИНЕwww.vladicinhan.org.rs, дана 16.07.2012. године.

НАЧЕЛНИК,

Драган Милосављевић


Петак, 24. Фебруар 2012.

Oдлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2012. годину а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Владичин Хан за 2012. годину и Програмом рада Фонда за локални економски развој Општине Владичин Хан за 2012. годину одређена су средства за финансирање запошљавања лица са најмање четворогодишњим високим образовањем (у даљем тексту: са високом стручном спремом) и вишим или високим трогодишњим образовањем.

Цео текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

Захтев можете преузети ОВДЕ.Петак, 24. Фебруар 2012.Standard advertisement for Competitive negotiated tender procedures


IMG1Tender procedure for Works on the Reconstruction of the business facility with the change of purpose into administrative "Centre for exchange of information on cross-border cooperation" in Vladicin Han Municipality


Publication ref.: 2007CB16IPO006-2009-1-3/003/PP2


Municipality of Vladicin Han intends to award works contract for the reconstruction of the business facility with the change of purpose into administrative "Centre for exchange of information on cross-border cooperation" in Vladicin Han municipality, with financial assistance from the IPA Cross-Border Programme Bulgaria –Serbia [CCI Number: 2007CB16IPO006 ]. The tender dossier is available for inspection at Municipality of Vladičin Han, Svetosavska 1. 17510 Vladičin Han, Serbia. The deadline for submission of tenders is 26.03.2012. at 15:00 h (3 PM). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website Vladicin Han Municipalityhttp://www.vladicinhan.org.rs.


Corrigendum and clarifications regarding TENDER FOR RECONSTRUCTION OF THE BUSINESS FACILITY WITH THE CHANGE OF PURPOSE INTO ADMINISTRATIVE "CENTRE FOR EXCHANGE OF INFORMATION ON CROSS-BORDER COOPERATION” IN VLADIČIN HAN MUNICIPALITY ,Ref.no.: 2007CB16IPO006-2009-1-3/003/PP2.CANCELLATION

OF A WORKS TENDER PROCEDURE

Reconstruction of the Business Facility with the Change of Purpose into Administrative "Centre for Exchange of Information on Cross-Border Cooperation" in Vladicin Han Municipality


1. Publication reference

2007CB16IPO006-2009-1-3/003/PP2

2. Date of publication

24.02.2012

3. Programme

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme (CCI Number: 2007CB16IPO006)

4. Contracting authority

Municipality of Vladicin Han

5. Other information

Due to the fact that the economic and technical data of the project have been fundamentally altered, the Contracting Authority has decided to cancel this tender procedure.

Notes:

Should a new tender procedure be launched for this project, a new procurement notice will be published.

Natural or legal persons interested should not therefore send proposals or requests for information at this stage.


Среда, 15. Фебруар 2012.

Општина Владичин Хан расписујеКОНКУРСза субвенционисану набавку садница малине, купине, јагоде, рибизле, боровнице, вишње и осталих воћних врста приликом подизања производних засада воћа у пролеће 2012. године.

Рок за подношење захтева са пратећом документацијом по овом конкурсу је до 01.03.2012. године.

Цео текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

Захтев можете преузети ОВДЕ.Уторак, 14. Фебруар 2012.

Општинска управа општине Владичин Хан, дана 26.01.2012. године објављује

И С П Р А В К У

ОГЛАСА О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Мења се оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини бр. 463-18/07-04 од 18.01.2012. године и то у тачки 4.тако да уместо:

„Накнада за уређење грађевинског земљишта је 3.210,85 динара по 1 м2“ и одређена је Одлуком о висини трошкова уређења грађевинског земљишта („Сл. гласник Пчињског округа“,бр. 38/08 и „Сл. гласник Града Врања“, бр. 9/10, 15/10 и 17/11)“ садагласи:

„Висина накнаде за уређење грађевинског земљишта регулисаће се Уговором са ЈП «Дирекцијaза грађевинско земљиште и путеве» Владичин Хан а у складу са Одлуком о висини трошкова уређења грађевинског земљишта („Сл. гласник Пчињског округа“, бр. 38/08 и „Сл. гласник Града Врања“, бр. 9/10, 15/10 и 17/11)“.

У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

НАЧЕЛНИК

Драган МилосављевићПонедељак, 13. Фебруар 2012.

Општина Владичин Хан расписала је Конкурс за доделу стипендија за школску 2011/2012. годину.

Конкурс је отворен од понедељка 13.02.2012. године до понедељка 05.03.2012. године.

Текст конкурса можете преузети ОВДЕ.

Захтев можете преузети ОВДЕ.Петак, 20. Јануар 2012.


На основу чл. 96 и97. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.72/09,81/09и 24/11), чл.6., 11., 23., и 24. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине(«Сл. гласник Града Врања», бр. 9/2010), Закључка Општинског већа општине Владичин Хан број 06-78/16/2011-01, Општинска управа СО Владичин Хан, РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

1.Овим огласом оглашава се јавно надметање за отуђење грађевинског земљиште у јавној својини Општине Владичин Хан и то кат. парцела бр. 2210/3 у површини од 1858 м2, уписан у Лист непокретности бр. 2063 КО Прекодолце.

2.Земљиште које се отуђује јавним надметањем налази се у КО Прекодолце и Просторним планом општине Владичин Хан („Сл. гласник РС“, бр. 22/2010) предвиђено је за изградњу нестамбених објеката за које се у складу са планским документом издаје локацијска дозвола.

Према информацији о локацији издатој од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан дана 05.09.2011. године под бр. 353-74/2011-04

- индекс изграђености парцеле износи максимално 0,6;

- дозвољени степен заузетости парцеле до 30 %;

- минимална ширина фронта грађевинске парцеле 15 цм;

- максимална спратност објекта је до П+3;

3.Почетни износ цене за отуђење земљишта је 450,00 динара (четиристотинепедесет динара) по 1 м2 површине парцеле.

4.Накнада за уређење грађевинског земљишта је 3.210,85 динара по 1 м2 и одређена је Одлуком о висини трошкова уређења грађевинског земљишта („Сл. гласник

Пчињског округа“,бр. 38/08 и „Сл. гласник Града Врања“, бр. 9/10, 15/10 и 17/11).

5.Сваки учесник на јавном надметању обавезан је да депозит у висини20% од почетне цене за отуђење за укупну површину парцеле уплати или положи гаранцију банке у износу од 167.220,00 динара(стошесдесетседамхиљададвестотинедвадесет динара).

Депозит се уплаћује на жиро рачун ЈП «Дирекције за грађевинско земљиште и путеве» Владичин Хан бр. 840-502641-70, позив на број 56-111.

Учесник јавног надметања који је учествовао али није стекао статус купца има право на враћање уплаћеног депозита у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања.

Уплаћени депозит се враћа у номиналном износу, без права на камату.

6.Јавно надметање одржаће се у сали СО Владичин Хан дана 20.02.2012. године са почетком у 11,00 часова.

7.Право учешћа на јавном надметању имајусва физичка, правна лица и предузетници.

8.Пријаве се подносе у затвореној коверти, имовинско – правној служби, Општинске управе Владичин Хан, најкасније 48 сати пре дана и часа одржавања јавног надметања.

Пријава физичког лица мора да садржи:

-ознаку земљишта односно број парцеле за коју се пријава подноси;

-име и презиме, адреса, ЈМБГ и потпис;

-изјава о прихватању свих услова из огласа;

-доказ о уплаћеном депозиту и

-број рачуна за враћање уплаћеног депозита.

Пријава правног лица и предузетника мора да садржи:

-ознаку земљишта односно број парцеле за коју се пријава подноси;

-фирму, матични број и ПИБ;

-име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање и потпис;

-оверено пуномоћје за учешће у надметању у име правног лица;

-оверену фотокопију Решења о регистрацији АПР;

-оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа;

-доказ о уплаћеном депозиту;

-број рачуна за враћање уплаћеног депозита.

Ако пријава учесника не садржи све податке предвиђене огласом, Комисија ће затражити од учесника да недостатке отклони пре почетка јавног надметања.

Учесник који не поступи по захтеву Комисије, губи право учешћа на јавном надметању.

9.Јавно надметање ће се одржати ако истом приступенајмање 2 учесниказа исту парцелуи то лично или преко овлашћеног пуномоћника.

10.Поступак јавног надметања спроводи Комисија.

11.Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште својом кривицом не закључи уговор, нема право на повраћај уплаћеног депозита.

12.Ближа права и обавезе регулисаће се уговором који се закључује са ЈП «Дирекцијaза грађевинско земљиште и путеве» Владичин Хан у року од 30 дана од дана правоснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини.

13.За сва ближа обавештења обратити се ИМОВИНСКО – ПРАВНОЈ

СЛУЖБИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН.

Број: 463-18/07-04

ОВАЈ ОГЛАС ОБЈАВЉЕН ЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,ЛОКАЛНОЈ РАДИО СТАНИЦИ «РАДИО ХАН» И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ОПШТИНЕwww.vladicinhan.org.rs,дана 18.01.2012. године.

НАЧЕЛНИК,

Драган Милосављевић


 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.185.122