Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
Detaljna prognoza vremena
Akti Opštinskog veća u 2019. god. Verzija za štampu
Strana:12Ponedeljak, 28. oktobar 2019.


imgNa osnovu člana 173. stav.1. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/16, 113/2017 i 95/2018) a u vezi člana 178. Stav 1. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/16, 113/2017 i 95/2018 ), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han(„Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja broj 9/2019), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.10.2019. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HANMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Četvrtak, 3. oktobar 2019.


imgNa osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 29. Odluke o javnoj raspravi („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19) ,,Odeljenje za finansije i privredu Opštinske uprave Vladičin Han, podnosiIZVEŠTAJ O ODRŽANOJ JAVNOJ RASPRAVI

NACRTA PLANA JAVNIH INVESTICIJA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020-2022MS WordCeo tekst izveštaja možete pogledati ovde.

Četvrtak, 3. oktobar 2019.


imgNa osnovu člana 18. i 28. Odluke o javnim raspravama, (Službeni glasnik grada Vranja br. 13/19), sačinjava se sledeći:IZVEŠTAJ

O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANA RAZVOJA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA PERIOD OD 2019 DO 2024 GODINEMS WordCeo tekst izveštaja možete pogledati ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju studenata/učenika sa teritorije Opštine Vladičin Han (“Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 7/2014), i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika sa teritorije opštine Vladičin Han, broj 06-41/2/2015-01 od 03.04.2015. godine, po datoj saglasnosti Opštinskog veća Opštine Vladičin Han, broj 06-63/9/19-III, od 20.05.2019. godine, na predlog teksta Konkursa za dodelu studenskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji sa teritorije Opštine Vladičin Han za školsku 2018/2019 godinu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodelu stipendija studentima i učenicima opštine Vladičin Han za školsku 2018/2019 godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 20.05.2019. godine raspisujeKONKURS

ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI SA TERITORIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINUMS WordCeo tekst konkursa možete pogledati ovde.


MS WordObrazac 1 - PRIJAVA, možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 3 - Uverenje o prosečnom mesečnom prnhodu po članu porodice, možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 4 - IZJAVA, možete preuzeti ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju studenata/učenika sa teritorije Opštine Vladičin Han (“Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 7/2014), i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika sa teritorije opštine Vladičin Han, broj 06-41/2/2015-01 od 03.04.2015. godine, po datoj saglasnosti Opštinskog veća Opštine Vladičin Han, broj 06-63/10/19-III, od 20.05.2019. godine, na predlog teksta Konkursa za dodelu učeničkih sipendija učenicima srednjih škola sa teritorije Opštine Vladičin Han za školsku 2018/2019 godinu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodelu stipendija studentima i učenicima opštine Vladičin Han za školsku 2018/2019 godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 20.05.2019. godine raspisujeKONKURS

ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINUMS WordCeo tekst konkursa možete pogledati ovde.


MS WordObrazac 1 - PRIJAVA, možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 3 - Uverenje o prosečnom mesečnom prnhodu po članu porodice, možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 4 - IZJAVA, možete preuzeti ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 20/2018), razmatrajući predlog Komisije za izbor projekta/programa od javnog interesa u oblasti podrška deci i porodicama sa decom za 2019 godinu koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom konkursu za dodelu sredstava za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrška deci i porodicama sa decom za 2019. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.05..2019. godine, donelo je:ODLUKU

O IZBORU PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM KOJI ĆE SE FINANSIRATI/ SUFINASIRATI IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 20/2018), razmatrajući predlog Komisije za sprovđenje javnog konkursa za realizaciju projekta programa od javnog interesa u oblasti omladinske politike koji se finasiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata/programa od javnog interesa u oblasti omladinske politike koji se finasiraju sredstvima iz budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. Godinu koji je raspisan 27.02.2019.godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.05..2019. godine, donelo je:ODLUKU

O RASPODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA /PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKA POLITIKA KOJI SE FINASIRAJU /SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.

Sreda, 22. maj 2019.


imgNa osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 20/2018), razmatrajući predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za realizaciju projekta/programa od javnog interesa u oblasti podrške materijalno ugroženim osobama za 2019 godinu koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom konkursu za dodelu sredstava za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške materijalno ugroženim osobama, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.05. 2019. godine, donelo je:ODLUKU

O RASPODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA /PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PODRŠKE MATERIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA KOJI SE FINASIRAJU/SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.

Sreda, 15. maj 2019.


imgNa osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 15.05.2019.godine. dajeOBAVEŠTENJE

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst obaveštenja možete pogledati ovde.

MS WordPredlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2019. godinu (REBALANS 1) možete pogledati ovde.


Sreda, 15. maj 2019.


imgNa osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), Opštinsko veće opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana 15.05.2019. godine, saziva:JAVNU RASPRAVU

O NACRTU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU (REBALANS 1)MS WordCeo tekst odluke o javnoj raspravi možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 15. april 2019.


img


Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15,12/16-autentično tumačenje), člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“,broj:16/16 i 8/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“, broj:40/13), Opštinsko veće opštine Vladičin Han je na sednici održanoj 01.04.2019.godine, donelo jeR E Š E NJ E

O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Četvrtak, 11. april 2019.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13) i na osnovu člana 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 20/2018), razmatrajući predlog Komisije za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2019. godinu po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. godinu od 31.01.2019. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 05.04.2019. godine, donelo je:ODLUKU

O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Četvrtak, 11. april 2019.


img


Na osnovu člana 19. Pravilnika za sufinasiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. Glasink RS“ broj 16/16 i 8/17), Komisija za sprovođenje javnog poziva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana 18.03.2019. godine donosi:PREDLOG ODLUKE

O DODELI SREDSTAVAZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 18. mart 2019.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 19. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017“), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 13.03.2019. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2019. GODINIMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Strana:12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 3.463.005