Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
Детаљна прогноза времена
Насловна > Архива  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења - 2017, страна 2 Верзија за штампу
Страна:12Понедељак, 18. септембар 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/17 и 14/17), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан („Сл.гласник Града Врања“ број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/ пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан број 06-63/3/2015-01, разматрајући предлог листе вредновања и рангирања, комисије за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта за суфинансирање пројеката у пољопривреди руралног развоја на територији Општине Владичин Хан средствима из буџета Општине Владичин Хан, по јавном конкурсу за избор програма/пројекта за суфинансирање пројеката у пољопривреди руралног развоја на територији Општине Владичин Хан средствима из буџета Општине Владичин Хан који је расписан 26.07.2017. годину, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 15.09.2017. године, утврдило је следећу:


ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА


ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА,


ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст листе вредновања и рангирања можете погледати овде.


Петак, 15. септембар 2017.


img


У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“ 10/16), Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2017. годину („Сл. гласник Града Врања број 4/17), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-5/1/2017-01, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-5/2/2017-01, Одлуком Општинског већа број 06-20/1-1/2017-01, члана 68. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/2017), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа" бр.23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 15.09.2017. године, расписује


Ј А В Н ИП О З И В


ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУ
MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


Четвртак, 14. септембар 2017.


img


Kомисија за планове Скупштине општине Владичин Хан, на седници одржаној 21.08.2017.године утврдила је Нацрт измене и допуне плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава, КО Грамађе) и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)


ОГЛАШАВА


ЈАВНИ УВИД ЗА ДЕО НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ВЛАДИЧИН ХАН (КО ЛЕПЕНИЦА, КО СУВА МОРАВА, КО ГРАМАЂЕ)
ЈАВНИ УВИД ЗА ДЕО НАЦРТА обавиће се у згради Општинске управе Владичин Хан, Светосавска бр. 1 (канцеларија број 9) од 15. 09. 2017. до 29. 09. 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.Adobe readerЦео текст огласа можете погледати овде.


Четвртак, 14. септембар 2017.


img


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“. број 62/06. 69/08, 80/2017-др закон. 41/09 и 112/2015). Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.гласник РС“. бр. 16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник Пчињског округа“. број 38/08). председник општине Владичин Хан је дана 12.09.2017. године, донеоОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН

и расписујеО Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст огласа можете погледати овде.


MS WordФормулар за пријављивање можете преузети овде.


Уторак, 12. септембар 2017.


img


На основу чл. 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр.,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 7, 15, 17, и 18. Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине („Сл. гласник Града Врања“, бр. 6/16 и 43/16), Закључка Општинског већа општине Владичин Хан број 06-67/10-2/17-III, Комисија за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан, РАСПИСУЈЕО Г Л А С

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДАMS WordЦео текст огласа можете погледати овде.

Понедељак, 31. јул 2017.


img


На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09,), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015) и члана 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања“, број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан, број 06-63/3/2015-01 од 20.05.2015. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области пољопривреде и руралног развоја на територији општине Владичин Хан, дана 26.07.2017. године расписујеЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни позив можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.


Петак, 28. јул 2017.


img


Комисија за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Владичин Хан, на основу овлашћења наведених у Решењу Скупштине општине о именовању Комисије за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Владичин Хан бр. 06-115/9/17-IV/04 од 09.07.2017. године, као и на основу Локалног антикорупцијског плана општине Владичин Хана број 06-107/1/17-IV/04 oд 25.06.2017. године упућује:ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У РАДНОМ ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац пријаве можете погледати овде.


Петак, 21. јул 2017.


img


На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09,), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015) и члана 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања“, број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан, број 06-63/3/2015-01 од 20.05.2015. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја који се финансира из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развојаMS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни позив можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.
MS Word[Edit] - Објављено дана 11.08.2017. године - ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА.

Петак, 21. јул 2017.


img


На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012) и члана 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Сл. Гласник Града Врања, број 12/14)и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Владичин Хан за избор активности и програма / пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Владичин Хан број 06-63/3/2015-01 од 20.05.2015.године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/ из области инфраструктурног уређења објекта средњих школа са територији Општине Владичин Хан који се суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан, коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГ УРЕЂЕЊА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни позив можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.
MS Word[Edit] - Објављено дана 11.08.2017. године - ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА.

Среда, 19. јул 2017.


img


На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13), Стратегије Одрживог развоја Општине Владичин Хан за период 2013–2018 године, Одлуке о програму подршке пољопривреди за општину Владичин Хан за 2017. годину Скупштине Општине Владичин Хан,члана 30 Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан(„Службени гласник Пчињског Округа“ број 23/2008) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/2013) Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 18.07.2017. године.Расписује

К О Н К У Р С


ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН - ЗА ВОЋАРСТВО И ПЧЕЛАРСТВО -MS WordЦео текст конкурса и образац пријаве који се налази у прилогу, можете преузети овде.


Понедељак, 10. јул 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан („Сл.гласник Града Врања“ број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/ пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан број 06-63/3/2015-01, разматрајући предлог листе вредновања и рангирања, комисије за спровођење јавног конкурса за избор програма /пројекта удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан, по јавном конкурсу за финансирање или суфинасирање пројеката/програма од јавног интереса у области социјалне заштите које реализују удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан за 2017 годину који је расписан 01.06.2017. годину, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 03.07.2017. године, утврдило је следећу:ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ,


ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст можете погледати овде.


Понедељак, 10. јул 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројекта у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике, Аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 105/2016), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан („Сл.гласник Града Врања“ број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/ пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан број 06-63/3/2015-01,разматрајући предлог листе вредновања и рангирања комисије за спровођење јавног конкурса за избор програма /пројекта удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан, по јавном конкурсу за финансирање или суфинасирање пројеката/програма од јавног интереса у области омладинске политике које реализују удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан за 2017 годину који је расписан 01.06.2017. годину, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 03.07.2017. године, утврдило је следећу:ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ,


ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст можете погледати овде.


Четвртак, 29. јун 2017.


img


У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Владичин Хан, расписујеЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2018. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.


Четвртак, 29. јун 2017.


img


У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) за територију општине Владичин Хан, расписујеЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2018. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.


Уторак, 27. јун 2017.


img


На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13), Стратегије Одрживог развоја Општине Владичин Хан за период 2013–2018 године, Одлуке о програму подршке пољопривреди за општину Владичин Хан за 2017. годину Скупштине Општине Владичин Хан,члана 30 Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан(„Службени гласник Пчињског Округа“ број 23/2008) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/2013) Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 21.06.2017. годинеРасписује

К О Н К У Р С


За подношење захтева за подстицајна средства за набавку женске телади


MS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Среда, 14. јун 2017.


imgimg

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“ 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања општине Владичин Хан за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр. 0800-101-4/2017 од 03.05.2017. годинеНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ


ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordЗахтев са бизнис планом можете преузети овде.


Adobe readerНесубвенционисане делатности - субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих.


Среда, 14. јун 2017.


imgimg

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања oпштине Владичин Хан за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2017. години број: 0800-101-4/2017 од 03.05.2017. годинеНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ


НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordЗахтев са бизнис планом можете преузети овде.


MS WordЗахтев за доделу додатних средстава за самозапошљавање – удруживање вишкова можете преузети овде.


Adobe readerНесубвенционисане делатности - самозапошљавање особа са инвалидитетом.


Adobe readerНесубвенционисане делатности - самозапошљавање.


Среда, 14. јун 2017.


imgimg

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања општине Владичин Хан за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2017. години број: 0800-101-4/2017 од 03.05.2017. годинеНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују


ЈАВНИ КОНКУРС


ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИMS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


MS WordПријаву можете преузети овде.


Уторак, 13. јун 2017.


img


На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – други закон), члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/2013 и 5/2017), члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/2013), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.06.2017.године донело јеО Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.


Уторак, 13. јун 2017.


img


На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 - други закон, 101/2016 –др закон), члана 95., l02. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 21/2016), члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 21/2008 и и 08/2009 и „Службени гласник Града Врања", број 11/2013 и 5/2017), члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени Гласник Града Врања "број 40/13,) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској Управи Општине Владичин Хан број 06-142/1/2016-01од 30.11.2016.године и Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Владичин Хан 06-47/13/17-III од 20.03.2017 године и Одлуке Општинског Већа Општине Владичин Хан број 06-95/5/17-III, Oпштинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 07.06.2017.годинеРАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

на пет годинаMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Понедељак, 12. јун 2017.


img


На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС ", број 129/07 и 83/14-др. закон 101/16-др. закон ), члана 41. Статута општине Владичин хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08, 8/09 и „Службени гласник града Врања“ број 11/13 и 5/17“), на седници одржаној , донела јеПредлог

ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст предлога плана можете погледати овде.


Уторак, 06. јун 2017.


img


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012, 94/13 и 93/15), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета РС, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 105/16), члан 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа”, број 23/08) и члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 23.05.2017.године расписујеЈАВНИ ПОЗИВ

за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Општине Владичин Хан за 2017.годинуMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни позив можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.


Петак, 02. јун 2017.


img


У складу са члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09,), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања“, број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан, број 06-63/3/2015-01 од 20.05.2015. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни конкурс можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац предлога буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.

Петак, 02. јун 2017.


img


У складу са члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09,), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања“, број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан, број 06-63/3/2015-01 од 20.05.2015. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017.ГОДИНУMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни конкурс можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац предлога буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.

Уторак, 16. мај 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за спровођење јавног конкураса за избор програма /пројеката удружења грађана која се финансирају /суфинасирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017. године из области заштите животне средине, од 05.05.2017. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је следеће ОДЛУКЕ:MS WordИнтегрални текст одлука можете погледати овде.


Уторак, 16. мај 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за спровођење јавног конкураса за избор програма /пројеката удружења грађана која се финансирају /суфинасирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017. године из области социјалне заштите, од 05.05.2017. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је следеће ОДЛУКЕ:MS WordИнтегрални текст одлука можете погледати овде.


Уторак, 16. мај 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за спровођење јавног конкураса за избор програма /пројеката удружења грађана која се финансирају /суфинасирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017. године из области омладинске политике од 05.05.2017. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је следеће ОДЛУКЕ:MS WordИнтегрални текст одлука можете погледати овде.


Уторак, 16. мај 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за избор пројекта по расписаном јавном позиву за избор пројекта у култури који се финансирају или суфинасирају средствима буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину од 05.05.2017. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је следеће ОДЛУКЕ:MS WordИнтегрални текст одлука можете погледати овде.


Петак, 05. мај 2017.


img


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН
Повереништво за избеглице
Број: 70416 -12/2017
Дана 03.05.2017. године
ВЛАДИЧИН ХАНОБАВЕШТЕЊЕУ току је израда Локалног Акционог Плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Владичин Хан.

Обавештавају се сва избегла, интерно расељена лица и повратници по споразуму о реадмисији на територији Општине Владичин Хан, да се јаве поверенику Општине до краја месеца маја текуће године, како би се одредиле циљне групе за унапређење положаја ових лица кроз решавање:

  • Стамбених потреба, односно стамбено збрињавање породица кроз откуп сеоских домаћинстава;
  • Доделе пакета и грађевинског материјала за завршетак започете градње или адаптацији неусловних стамбених објеката;
  • Програма преквалификације и доквалификације у сарадњи са Националном Службом за запошљавање, Саветом за запошљавање Општине Владичин Хан и невладиним организацијама;
  • Програма доходовних активности у области приватног предузетништва и развоја пољопривреде.

Повереник,

Љиљана Трајковић

Петак, 05. мај 2017.


img


У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16) , Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2017. годину („Сл. гласник Града Врања број 4/17), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-5/1/2017-01, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-5/2/2017-01, Одлуком Општинског већа број 06-20/1-1/2017-01, члана 68. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/2017), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 04.05.2017. године, расписујеЈ А В Н ИП О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац 1 можете преузети овде.


MS WordОбразац 2 можете преузети овде овде.


MS WordОбразац 3 можете преузети овде овде.


MS WordОбразац 10 можете преузети овде овде.


MS WordУпитник о категоризацији можете преузети овде.


Среда, 12. април 2017.


img


На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр. 23/14 и 58/15), члана 19. Правилника о суфинасирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017“), члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 07.04.2017. године, донело је:РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИА ТЕРИГОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН У 2017.Adobe readerЦео текст решења можете погледати овде.


Петак, 17. март 2017.


img


У складу са члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09,), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања“, број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан, број 06-63/3/2015-01 од 20.05.2015. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017.ГОДИНУMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни конкурс можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац предлога буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.MS Word[Edit] - Објављено дана 24.04.2017. године - ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА.


Петак, 17. март 2017.


img


У складу са члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09,), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања“, број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан, број 06-63/3/2015-01 од 20.05.2015. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни конкурс можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац предлога буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.MS Word[Edit] - Објављено дана 24.04.2017. године - ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА.


Петак, 17. март 2017.


img


У складу са члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09,), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'' бр.8/2012, 94/2013 и 93/2015) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања“, број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан, број 06-63/3/2015-01 од 20.05.2015. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни конкурс можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац предлога буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.MS Word[Edit] - Објављено дана 24.04.2017. године - ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА.


Понедељак, 20. фебруар 2017.


img


ОБАВЕШТЕЊЕДана 24.02.2017. године (петак) са почетком у 11,00 часова у великој сали СО-е Владичин Хан, пред престојећу пролећну сетву, Институт за ратарство и повртарство из Новог Сада организује предавање на коме ће презентовати НС сорте и хибриде.

Позивају се сви заинтересовани пољопривредни произвоћачи (ратари и повртари) са територије општине Владичин Хан да присуствују предавању.

Среда, 08. фебруар 2017.


img


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012, 94/13 и 93/15), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета РС, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 105/16), члан 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа”, број 23/08) и члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Одлуке Општинског већа о максималном утврђеном износу за финансирање програма из области културе који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017 годину, број 06-16/1/2017-01, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 03.02.2017.године расписујеЈАВНИ ПОЗИВ

за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Општине Владичин Хан за 2017.годинуMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни позив можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.
MS Word[Edit] - Објављено дана 24.04.2017. године - ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА.


Петак, 27. јануар 2017.


img


На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 83/2014 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 68 Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа 21/08 I 89/09 и службени Гласник града Врања брoj: 11/2013), члана 4. раздео 5, глава 1, Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позиција 117 Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину („Службени гласник града Врања“, број: 43/16), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, број:40/13) Општинско веће Општине Владичин Хан , на седници одржаној 24.01.2017.. године, донело јеЈ А В Н ИП О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИMS WordЦео текст одлуке можете преузети овде.


MS WordТекст јавног позива можете преузети овде.


ExcelОбразац 1 - буџет пројекта можете преузети овде.


MS WordОбразац 1 - пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања можете преузети овде.


ExcelОбразац 2 - финансијски део извештаја можете преузети овде.


MS WordОбразац 2 - наративни и финансијски извештај можете преузети овде.


MS WordДопуну конкурса можете преузети овде.


Среда, 25. јануар 2017.


img


У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16) чланом 4. Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2017. годину („Сл. гласник града Врања 43/16), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-5/1/2017-01, Одлуке о максимално утврђеном износу за финансирање програма у области спорта за 2017 годину, бр 06-10/4/2017-01 од 24.01.2017. године, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-5/2/2017-01, члана 68. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 24.01.2017. године, расписујеЈ А В Н ИП О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац 1 можете преузети овде.


MS WordОбразац 2 можете преузети овде овде.


MS WordОбразац 3 можете преузети овде овде.


MS WordОбразац 10 можете преузети овде овде.


MS WordУпитник о категоризацији можете преузети овде.


Уторак, 17. јануар 2017.


img


На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 68.Статута општине Владичин Хан (“Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Oпштинско веће општине Владичин Хан на седници одржаној дана 16.01.2017.године, доносиПРАВИЛНИК

о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин ХанMS WordЦео текст правилника можете погледати овде.


Уторак, 17. јануар 2017.


img


На основу члана 141. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 68. Статута општине Владичин Хан(“Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Oпштинско веће општине Владичин Хан на седници одржаној дана 16.01.2017.године, доносиПРАВИЛНИК

о категоризацији спортских организацијаMS WordЦео текст правилника можете погледати овде.

Страна:12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 3.797.544