Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
имг
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
Детаљна прогноза времена
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Одлуке скупштине  
Садашњи скупштински сазив Верзија за штампу
12

Четрдесет прва седница Скупштине, 22.12.2019. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 22. децембар 2019. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за 41. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:Четрдесета седница Скупштине, 24.11.2019. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 24. новембар 2019. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за 40. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о давању начелне сагласности УСЦ „КУЊАК“ Владичин Хан за давање у закуп пословног простора, опреме и инвентара на одређено време у сврху угоститељске делатности

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину (Р Е Б А Л А Н С 2)

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење

WordРешење

WordРешење

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

Тридесет девета седница Скупштине, 1.09.2019. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 1. септембар 2019. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:"CONNECTION" центар, ул. Жикице Јовановића Шпанца, насеље Кула у Владичином Хану


WordПозив и предлог дневног реда за 39. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Кржинце

WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordОдлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordОдлука о такси превозу путника и лимо сервису на територији oпштине Владичин Хан

WordОдлука о уређењу парка Врле на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о давању посебног дела зграде - пословни простор на коришћење Општинској управи општине Владичин Хан

WordОдлука о прибављању непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на ценовник радова и услуга ЈП „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова управног одбора Предшколске установе „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета Општине Владичин Хан у 2019.години (измена бр.1) ЈП «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Програм пословања предузећа за 2019.годину (Измена 1) ЈП «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2019. годину

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Посебног програма коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2019.годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак

Тридесет осма седница Скупштине, 9.06.2019. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 9. јун 2019. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за 38. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о доношењу Програма комасације земљишта за делове катастарских општина Грамађе и Врбово на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о допуни одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о држању домаћих животиња на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о именовању енергетског менаџера Општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину (Р Е Б А Л А Н С 1)

WordОдлука о радноправном статусу председника Скупштине и заменика председника Скупштине општине Владичин Хан

WordПравилник о додељивању награде „28. Јун“

WordРешење о давању сагласности на одлуку о измени и допуни ценовника услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан

Тридесет седма седница Скупштине, 24.05.2019. годинеВреме почетка седнице:Петак, 24. мај 2019. године у 17,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за 37. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину

Adobe readerИзвештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2018. годину

WordОдлука о јавним расправама

WordОдлука о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Владичин Хан

WordРешење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

WordРешење

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

Тридесет шеста седница Скупштине, 07.04.2019. годинеWordОдлука о Општинском већу Општине Владичин Хан

WordОдлука о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о димничарским услугама на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о јавној расвети на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о организацији Општинске управе општине Владичин Хан

WordOдлукa о пијацама на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о погребним делатностима на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о одређивању делова катастарских општина Грамађе и Врбово за уређење пољопривредног земљишта кроз поступак комасације и изради Програма комасације

WordOдлукa о Правобранилаштву општине Владичин Хан

WordOдлукa о признању трошкова инвестиционог одржавања непокретности са утврђеним процентом умањења месечне закупнине

WordOдлукa о управљању комуналним отпадом на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordПословник Скупштине општине Владичин Хан

WordПравилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Влaдичин Хан за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Прилози уз претходну одлуку:WordПравилник о утврђивању јавног интереса

Тридесет пета седница Скупштине, 17.03.2019. годинеWordИзмене и допуне планских докумената: измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин Хан и плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о усвајању измена и допуна планских докумената измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин Хан и плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordРешење о престанку функције директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

Тридесет четврта седница Скупштине, 03.03.2019. годинеWordOдлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о накнадама за коришћење јавних добара општине Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о давању начелне сагласности УСЦ „Куњак“ Владичин Хан за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације

WordСтатут општине Владичин Хан

Тридесет трећа седница Скупштине, 20.01.2019. годинеWordOдлука о ангажовању независне – комерцијалне ревизије за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину

WordOдлука о изради Плана детаљне регулације занатског центра у Владичином Хану

WordOдлука о изради Просторног плана Општине Владичин Хан

WordOдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordOдлука о усвајању Плана детаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на аутопуту Е75

WordOдлука о изради Просторног плана Општине Владичин Хан

WordOдлука о усвајању Плана детаљне регулације регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан

WordПлан детаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на ауто-путу Е75, Општина Владичин Хан

WordПлан детаљне регулације регионалног постројења за прећишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова управног одбора Предшколске установе „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан

Тридесет друга седница Скупштине, 16.12.2018. годинеWordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Лепеница и КО Сува Морава

WordOдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама

WordОдлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију ВОДОВОД Владичин Хан

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о успостављању сарадње Општине Владичин Хан са градовима и општинама у сливу Јужне Мораве

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Џепу

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

WordРешење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак - Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordЗакључак - Кадровски план Општинског правобранилаштва Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordЗакључак - Кадровски план Општинске управе Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција и средстава буџета општине Владичин Хан у 2019.години ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2019.години ЈП за водоснабдевање и канализацију «Водовод» Владичин Хан

Тридесет прва седница Скупштине, 04.11.2018. годинеWordOдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину (Ребаланс 2)

WordOдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

Тридесета седница Скупштине, 28.10.2018. годинеWordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о уређењу кп. бр. 2629 КО Прекодолце

WordОдлука о давању објекта на коришћење Дому здравља Владичин Хан, ул. Николе Тесле бб

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

Двадесет девета седница Скупштине, 07.10.2018. годинеWordОдлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordОдлука о чувању пословних књига и докумената Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о окончању поступка ликвидације над Јавним предузећем Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о расподели ликвидационог остатка Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о усвајању изјаве ликвидационог управника Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о усвајању завршног ликвидационог биланса Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији и извештаја о спроведеном поступку ликвидације Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordРешење

WordРешење

Двадесет осма седница Скупштине, 16.09.2018. годинеWordОдлука о комуналној инспекцији

WordОдлука о отпису дуга субјекта приватизације „Друштва за одржавање зграда“ Београд

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у јавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о именовању директора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

Двадесет седма седница Скупштине, 18.07.2018. годинеWordОдлука о конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу субјекта приватизације Симпо АД Врање

WordРешење о образовању Локалног Савета за запошљавање Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Савета за здравље Општине Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата председника и чланова Савета за здравље Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordЗакључак

Двадесет шеста седница Скупштине, 24.06.2018. годинеWordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину (Ребаланс 1)

WordПравилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за програме и пројекте од јавног интереса које реализују удружења

WordРешење о давању сагласности на одлуку о измени и допуни ценовника услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решењао именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordЗакључак

Двадесет пета седница Скупштине, 09.06.2018. годинеWordOдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину

WordOдлука о улагању у капитал ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordOдлука о улагању у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата чланова Савета за међунационалне односе у општини Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Џепу

WordРешење о избору чланова Савета за међунационалне односе у Општини Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на измењен посебан програм коришћења средстава буџета Општине Владичин Хан за 2018.годину ЈП за Комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на измењени Посебан програм коришћења субвенција буџета Општине Владичин Хан у 2018.годину ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан

Двадесет четврта седница Скупштине, 17.05.2018. годинеWordOдлука о измени и допуни Одлуке о располагању покретним стварима које су јавна својина Општине Владичин Хан

WordOдлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Владичин Хан

WordOдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владичин Хан

Двадесет трећа седница Скупштине, 13.05.2018. годинеWordOдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о давању начелне сагласности УСЦ „Куњак“ Владичин Хан за давање у закуп непокретности, пратеће опреме и инвентара на одређено време у сврху угоститељске делатности

WordРешење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о престанку дужности директора Дома здравља Владичин Хан

Двадесет друга седница Скупштине, 07.05.2018. годинеWordOдлукa о гашењу изворишта „Kуњак“

WordOдлукa o организацији и функционисању система заштите и спасавања и цивилне заштите на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о давању објеката на коришћење УСЦ „Kуњак“ Владичин Хан

WordOдлукa о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Установе Спортски центар „Куњак“ Владичин Хан

WordРешење о престанку функције директора Установе Спортски центар „Куњак“ Владичин Хан

Двадесет прва седница Скупштине, 05.04.2018. годинеWordOдлука о измени пословника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Oпштине Владичин Хан

WordOдлука о размени грађевинског земљишта

WordOдлука о изради плана детаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на аутопуту Е75

WordOдлука о начину прикупљања статистичких података

WordOдлука о одржавању јавних расправа

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора установе Спортски центар „Куњак“ Владичин Хан

WordРешење о образовању комисије за равноправност полова

WordРешење о разрешењу комисије за равноправност полова

WordЗакључак

Двадесета седница Скупштине, 11.02.2018. годинеWordOдлукa о конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу Холдинг компаније памучни комбинат „Yumco“ A.Д. Врање

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавном својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлукa о ангажовању независне – комерцијалне ревизије за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину

WordOдлукa о отпису дуга субјекта приватизације „Друштва за одржавање зграда“ Београд

WordOдлукa о отпису и конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу грађевинског предузећа ГП „Мостоградња“ АД, Београд

WordOдлукa о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан

WordOдлукa о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан

WordOдлукa о упису оснивачког капитала Општине Владичин Хан у Јавном предузећу за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordOдлукa о давању објекта на коришћење Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан

WordOдлукa о давању објеката на коришћење Предшколској установи „Пчелица“ Владичин Хан

WordOдлукa о упису оснивачког капитала Општине Владичин Хан у Јавном предузећу за комунално уређење Владичин Хан

WordOдлукa о утврђивању минималног износа издвајања за текуће и инвестиционо одржавања заједничких делова зграде и минималног износа накнаде за рад принудно постављеног професионалог управника на територији Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење

WordРешење о престанку мандата директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

Деветнаеста седница Скупштине, 17.12.2017. годинеWordЈавни конкурс за избор директора Јaвног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан

WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине владичин хан за 2017. годину (РЕБАЛАНС 4)

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017. годину

WordОдлука о измени и допуни одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о мрежи предшколских установа на територији Општине Владичин Хан

WordОдлука о размени грађевинског земљишта

WordОдлука о реализацији буџета Општине Владичин Хан у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину

WordОдлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан

WordОдлука о спровођењу јавне расправе

WordОдлука о утврђивању накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Општина Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Џепу

WordРешење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о престанку функције директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата председнику и члановима надзорног одбора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата председнику и члановима надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак о усвајању Кадровског плана Општинске управе Општине Владичин Хан за 2018. годину

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција буџета Општине Владичин Хан у 2018. години ЈП за водоснабдевање и канализацију «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак - Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан за 2018. годину

WordЗакључак - Кадровски план Општинског правобранилаштва Општине Владичин Хан за 2018. годину

Осамнаеста седница Скупштине, 10.11.2017. годинеWordОдлука о усвајању измена и допуна плана детаљне регулације индустријска зона, Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

Adobe readerИзменe и допунe плана детаљне регулације индустријска зона Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

WordОдлука о изради плана детаљне регулације регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан

WordГрафички прилог

WordОдлука о измени и допуни одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о отпису дуга субјекта приватизације Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад

WordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлука о улагању у капитал Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordЗакључак о давању сагласности на други измењени Програм коришћења субвенција у 2017. години ЈП «Водовод» Владичин Хан

Седамнаеста седница Скупштине, 08.10.2017. годинеWordОдлука о измени и допуни Одлуке о образовању месних заједница за подручје Општине Владичин Хан

WordOдлукао давању сагласности за извођење радова

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину (РЕБАЛАНС 3)

WordРешење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

Шеснаеста седница Скупштине, 03.09.2017. годинеWordОдлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

Петнаеста седница Скупштине, 27.08.2017. годинеWordОдлука о изради измена и допуна планских докумената измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин Хан и плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordОдлука о образовању месних заједница за подручје општине Владичин Хан

WordОдлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Владичин Хан за 2017. годину

WordОдлука о измени одлуке о организацији Општинске управе општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о оснивању спортског центра у Владичином Хану

WordРешење о образовању стручне Комисије за израду годишњих Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовном финансијском извештају за 2016. годину „ЈП за комунално уређење“ Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење

WordЗакључак о давању сагласности на измењени Програм коришћења субвенција ЈП „Водовод“ Владичин Хан за 2017. годину

WordЗакључак

WordЗакључак

Четрнаеста седница Скупштине, 09.07.2017. годинеWordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину (ребаланс 2)

WordОдлука о измени пословника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о приступању израде Стратегије развоја туризма општине Владичин Хан

WordОдлука о радноправном статусу председника Скупштине и заменика председника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење o именовању Комисије за избор чланова радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordЗакључак

Тринаеста седница Скупштине, 25.06.2017. годинеWordОдлука о установљењу и додели јавног признања и награде

WordЗакључак

Дванаеста седница Скупштине, 11.06.2017. годинеWordOдлукa о измени и допуни одлуке о оснивању Установе Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Oпштине Владичин Хан

WordОдлука о измени Статута Општине Владичин Хан

WordОдлука о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавном својини Републике Србије у корист општине Владичин Хан

WordОдлука о успостављању права службености пролаза

WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2016. годину

WordРешење о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан , Владичин Хан за период 2017 -2027. године

WordРешење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Водовод“ Владичин Хан за период од 2017. до 2021. године

WordРешење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Владичин Хан за период 2017-2021. године

WordРешење о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Водовод“ Владичин Хан за период од 2017. до 2027. године

WordРешење о измени решења о формирању комисије за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordЗакључак

Једанаеста седница Скупштине, 07.05.2017. годинеWordОдлука о измени одлуке о проглашењу споменика природе „Jовачка језера“

WordОдлука о приступању промени статута Општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину

WordОдлука о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Општине Владичин Хан

WordРешење о постављењу општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата вршиоца дужности општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

Десета седница Скупштине, 26.03.2017. годинеWordОдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину

WordОдлука о измени статута Општине Владичин Хан

WordОдлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Владичин Хан

WordОдлука о уређењу стамбеног комплекса у КО Прекодолце

WordОдлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Пчелица“ у Владичином Хану

WordРешење о давању сагласности на одлуку о ценовнику услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Статут Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе «Пчелица» Владичин Хан

WordРешење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

Девета седница Скупштине, 26.02.2017. годинеWordОдлука о одређивању простора на територији општине Владичин Хан на коме није дозвољено јавно окупљање

WordОдлука о давању објекта на коришћење Дому здравља Владичин Хан, ул. Николе Тесле ББ

WordОдлука о давању објеката на коришћење ОШ „Свети Сава“ Владичин Хан, ул. Ђуре Јакшића бр. 1/а

WordОдлука о давању објеката на коришћење УСЦ „Куњак“ Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину (Р Е Б А Л А Н С 1)

WordОдлука о измени и допуни одлуке о радним телима Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о покретању иницијативе за престанак предузећа за управљање Слободном зоном, слободна зона – ЈУГ ДОО Владичин Хан

WordОдлука о покретању иницијативе за престанак друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном ЈУГ - Владичин Хан, Владичин Хан

WordОдлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о приступању промени статута Општине Владичин Хан

WordOдлука о радном времену угоститељских, трговинскисх и занатских објеката на територији Општине Владичин Хан

WordОдлука o усвајању почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Савета за здравље

WordРешење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

WordРешење

WordРешење

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на програм коришћења субвенција буџета Општине Владичин Хан у 2017. години ЈП «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Осма седница Скупштине, 25.12.2016. годинеWordОдлука о измени одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације индустријска зона, владичин хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

WordОдлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

WordОдлука о буџету Oпштине Владичин Хан за 2017. годину

WordОдлука о измени одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о измени пословника Скупштине Општине Владичин Хан

WordОдлука о стављању ван снаге одлуке о грађанском браниоцу Општине Владичин Хан

WordОдлука

WordРeшење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о образовању савета за младе

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

Седма седница Скупштине, 27.11.2016. годинеWordОдлукa о матичним подручјима на територији Општине Владичин Хан

WordОдлукa о јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Владичин Хан

WordОдлукa о измени и допуни одлуке о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан

WordОдлукa o покретању поступка ликвидације Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан

WordОдлукa о потврђивању мандата одборника Скупштине Општине Владичин Хан

WordОдлукa о престанку мандата одборника Скупштине Општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању Комисије за планове Општине Владичин Хан

Шеста седница Скупштине, 20.11.2016. годинеWordОдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину

Пета седница Скупштине, 06.11.2016. годинеWordОдлука

WordОдлука о предлогу републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан

Четврта седница Скупштине, 22.10.2016. годинеWordОдлука o усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. годину (РЕБАЛАНС 2)

WordОдлука о изменама одлуке о локалним комуналним таксама

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину

WordОдлука о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама

WordОдлука о измени и допуни одлуке о образовању Савета за здравље

WordОдлука о измени и допуни одлуке о организацији Општинске управе општине Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordОдлука о образовању комисије за планове Општине Владичин Хан

WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordОдлука о прибављању непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о размени грађевинског земљишта

WordОдлука о такси превозу путника на територији општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању комисије за планове општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о постављењу вршиоца дужности општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата вршиоца дужности општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе "Вук Караџић" Стубал

Трећа седница Скупштине, 14.08.2016. годинеWordГрафички приказ граница и обухвата планског подручја у циљу израде Плана детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката

WordОдлука о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце

WordОдлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину израде Плана детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Савета за здравље

WordРешење о именовању представника Општине Владичин Хан за образовање радног тела за вршење надзора и реализацију уговора о поверавању послова сакупљања, одржавања и депоновања смећа

Друга седница Скупштине, 21.07.2016. годинеWordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о Буџету општине Владичин Хан за 2016. годину (РЕБАЛАНС 1)

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова управног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова управног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова управног одбора Установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан

WordРешење о оснивању сталних радних тела Скупштине општине Владичин Хан ( савета, комисија и одбора)

WordРешење о образовању општинског штаба за ванредне ситуације

WordЗакључак

Конститутивна седница Скупштине, 20.06.2016. годинеWordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору Председника општине Владичин Хан

WordРешење о избору Председнице Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору Заменика председника општине Владичин Хан

WordРешење о избору Заменика председника скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о постављењу Секретара скупштине општине Владичин Хан

12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 3.561.852