Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
имг
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
Детаљна прогноза времена
Насловна  
Јавни увиди за 2019. годину Верзија за штампу

Петак, 1. новембар 2019.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члана 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 32/19),


оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН


лука о изради Просторног плана Општине Владичин Хан објављена је у „Службеном гласнику града Врања”, број 1/2019.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11. новембра 2019. године до 26. новембра 2019. године.

Наведени плански документ биће изложен на рани јавни увид, у згради Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, у канцеларији број 9,сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Општина Владичин Хан, као носилац израде Просторног плана Општине Владичин Хан организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица могудоставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, у току трајања раног јавног увида, закључно са 26. новембром 2019. године.Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана детаљне регулације могу утицати на планска решења.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Владичин Хан.Adobe reader[34.2 MB] Графички део плана, можете погледати овде.


Adobe reader[1.1 MB] Текстуални део плана, можете погледати овде.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Четвртак, 24. октобар 2019.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члана 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 64/15),


оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАНАТСКОГ ЦЕНТРА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ


Одлука о изради Плана детаљне регулације Занатског центра у Владичином Хану објављена је у „Службеном гласнику града Врања”, број 1/2019.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 1. новембра 2019. године до 15. новембра 2019. године.

Наведени плански документ биће изложен на рани јавни увид, у згради Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, у канцеларији број 9,сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Општина Владичин Хан, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица могудоставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15. новембром 2019. године.Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана детаљне регулације могу утицати на планска решења.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Владичин Хан.ZIP[19.4 MB] Графички део плана, можете погледати овде.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Петак, 2. август 2019.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ОБЈЕКАТ ПРОИЗВОДНА ХАЛА – ОБЈЕКАТ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ СКЛАДИШТА НА К.П.БР.1033/4 КО ЛЕПЕНИЦА ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 8. април 2019.


img


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ОБЈЕКАТ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ И ТНГ-ом И ПРОДАЈНИ КОМПЛЕКС»ПОЛОМ» НА К.П.БР.2107/2 КО ПОЛОМ ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


WordЦео текст обавештења о јавном увиду можете погледати овде.

Петак, 16. новембар 2018.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ИЗГАДЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОБУЋЕ У СЕЛУ ЖИТОРАЂЕ, ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
WordЦео текст обавештења о јавном увиду можете погледати овде.

Петак, 2. новембар 2018.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


Јавни увид у Нацрт Планадетаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на аутопуту Е75 и стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на аутопуту Е75.

Kомисија за планове Скупштине општине Владичин Хан, на седници одржаној 1. новембра 2018. године, утврдила је јавни увид у Плана детаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на аутопуту Е75 и стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на аутопуту Е75, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)


оглашава


ЈАВНИ УВИД


У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ РАСКРСНИЦЕ ГРАМАЂЕ НА АУТОПУТУ Е75


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1, од 02.11.2018 до 02.12.2018. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у зградиопштине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1(мала сала), 10.12.2018. године.у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, преко писарнице, најкасније до 03.12.2018. године.

Стављено на огласну таблу 02.11.2018.године.ZIP[22 MB] Текстуални и графички део плана, можете погледати овде.

Среда, 24. октобар 2018.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан.

Kомисија за планове Скупштине општине Владичин Хан, на седници одржаној 10. октобра 2018. године, утврдила је јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)


оглашава


ЈАВНИ УВИД


У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СИСТЕМОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1, од 19.10.2018 до 19.11.2018. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у зградиопштине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1(мала сала), 26.11.2018. године.у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, преко писарнице, најкасније до 19.11.2018. године.ZIP[108 MB] Текстуални и графички део плана, можете погледати овде.

Среда, 25. јул 2018.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 64/15),


оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ РАСКРСНИЦЕ ГРАМАЂЕ НА АУТОПУТУ Е75
WordЦео текст јавног увида, можете погледати овде.


Adobe readerПлан намене површина, можете погледати овде.

Петак, 30. март 2018.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 64/15),


оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЛАДИЧИН ХАН И ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст јавног увида, можете погледати овде.


ZipОстала документа, можете преузети овде.

Понедељак, 29. јануар 2018.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 64/15),


оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СИСТЕМОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст јавног увида, можете погледати овде.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 3.500.008