Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Архива - Служба за скупштинске послове Верзија за штампу

Одлука о организацији Општинске управе општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 23/08 и „Службени гласник града Врања“ број 23/09, 15/10, 32/16 и 35/16). Престала да важи одлуком о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан бр. 06-90/12/17-IV/04 од 11.06.2017. године.Служба за скупштинске послове
Секретар СкупштинеКатарина Радовановић
Виши референт за скупштинске послове (административно технички послови за потребе Скупштине)Валентина Станковић
Контакт телефон017/472-370
E-mailskupstinskasluzba@vladicinhan.org.rs


Служба за скупштинске послове

 • Обавља стручне, организационе и техничке послове за потребе Скупштине општине који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седници Скупштине општине, чување, сређивање и евидентирање изворних аката
 • Обавља стручне и организационе послове за потребе радних тела Скупштине општине који се односе на припремање седнице, обраду аката усвојених на седницама, чување, сређивање и евидентирање изворних аката
 • Обавља административно техничке послове за потребе председника и заменика председника Скупштине општине и друге послове у вези рада Скупштине општине
 • Припремa материјал за избор и врши израду аката у вези избора и постављења функционера које бира, односно поставља Скупштина општине, израду аката за потврђивање и престанак мандата у Скупштини општине
 • Пружа потребну помоћ приликом израде аката које доноси Скупштина
 • Врши нормативну проверу аката које доноси Скупштина општине
 • Доставља одлуке Скупштине за објављивање у Службеном гласнику и на интернет страници Општине
 • Проверава усаглашеност одлука које доноси скупштина општине у Службеном гласнику са изворним текстом и даје исправке
 • Чува тонске записе и записнике седница Скупштине општине
 • Пружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама у изради предлога које подносе Скупштини општине и њеним радним телима
 • Прибавља одговоре и обавештења на одборничка питања
 • Води евиденцију о одржавању седница Скупштине и радних тела Скупштине
 • Води евиденцију о одборницима и члановима радних тела Скупштине општине
 • Обавештава Агенцију за борбу против корупцију о ступању одборника на функцију, односно престанку функције одборника и других функционера у Скупштини општине, и води и доставља евиденцију о примљеним поклонима функционера у Скупштини општине Владичин Хан
 • Доставља податке, списе и исправе на захтев надлежних органа Републике
 • Обавља послове штампања, умножавања и фотокопирања материјала за потребе Скупштине општине и њених радних тела
 • Обавља послове припреме информација за потребе интернет презентације, послове припреме информација и званичних саопштења за медије, а који се односе на рад Скупштине
 • Обавља послове протокола за потребе председника и заменика председника Скупштине општине
 • Обавља послове у вези са захтевима странака који се обраћају Скупштини општине и у вези пријема странака који се обраћају председнику Скупштине
 • Друге послове у складу са Законом, Статутом и Одлукама Скупштине општине


Секретар Скупштине

Секретар Скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и седница радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Сарађује са Општинским већем у контексту припреме материјала и организовање седница Скупштине општине и њених радних тела. Координира рад са органима општине и другим органима и организацијама у погледу израде и благовременог достављања материјала за седнице Скупштине и седнице радних тела. Стара се о изради и чувању записника са седница Скупштине. Стара се о чувању тонског записа са седнице Скупштине. Учествује у изради аката са седнице Скупштине општине и радних тела Скупштине. Помаже председнику и заменику председника Скупштине у припреми и вођењу седница. Стара се о благовременој достави закључака Скупштине. Пружа стручну помоћ одборницима, одборничким групама и омогућава им употребу службених гласила. Одговоран је за благовремено достављање података, списа и исправа када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине. Обавља и друге послове одређене Законом и актима Скупштине општине. За свој рад одговоран је Скупштини општине и председнику Скупштине општине.


Одлуке Скупштине општине Владичин Хан, можете погледати у посебном одељку.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 5.203.590