Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Архива - Одељење за урбанизам Верзија за штампу

Одлука о организацији Општинске управе општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 23/08 и „Службени гласник града Врања“ број 23/09, 15/10, 32/16 и 35/16). Престала да важи одлуком о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан бр. 06-90/12/17-IV/04 од 11.06.2017. године.Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове
Руководилац организационе једницеЉиљана Мујагић
Контакт телефон017-390-508
E-mailurbanizam@vladicinhan.org.rs


Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове - обавља послове из урбанистичке , имовинско правне и стамбене области и то: доношење просторних и урбанистичких планова; прибављању мишљења од надлежног министарства о усаглашености генералних урбанистичких планова са прописима о планирању; давање мишљења на нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности Републике и Општине; спровођење урбанистичких планова; издавање обавештења о измени грађевинских парцела; издавање аката о условима за уређење локације; давање потврда о усклађености техничке документације са планским актима; уређење јавних површина путем одговарајућих планских докумената; проверу исправности техничке документације, припрему за доношење и спровођење урбанистичких планова; евидентирање бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са планским актима; издавање одобрења за градњу; технички прегледи, издавање употребних дозвола.

У решавању имовинско правних односа обавља послове експропријације, изузимање земљишта из поседа ранијих сопственика , израђује нацрте решења о давању у закуп грађевинског земљишта заинтересованим правним и физичким лицима, издаје тапије на непокретности у грађанској својини, стара се о обезбеђивању станова за потребе запослених у Општинској управи, предлаже решења о откупу станова у државној својини, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица из друштвених односно државних станова. Води евиденцију о имовини локалне самоуправе и предлаже начин коришћења или отуђења исте, спроводи поступак легализације бесправно саграђених објеката и покреће поступак за повраћај имовине локалне самоуправе.

Прати доношење програма и планова комуналних делатности на територији Општине и њихову реализацију у делу основне делатности; врши надзор над обављањем комуналне делатности; води регистар лица и зграда и одређује кућне бројеве; прати уређивање грађевинског земљишта у складу са програмима и прати одржавање стамбених зграда.

Одељење обавља послове везане за ванлинијски превоз путника и ствари; такси превоз; врши послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине и природних добара; заштиту од буке и вибрације, заштиту од јонизујућих зрачења; заштиту од основних и штетних материја.

Одељење врши послове инспекцијског надзора у области грађевинарства, заштите животне средине, комуналним делатностима и саобраћаја у складу са Законом и одлукама Скупштине општине.

Одељење врши послове државне управе у областима урбанистичког планирања, грађевинарства, саобраћаја, заштите животне средине и другим областима које Република повери општини.


Докуманта и остале информације Одељења за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове, можете погледати у посебном одељку.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 5.203.486