Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Архива - Одсек локалне пореске администрације Верзија за штампу

Одлука о организацији Општинске управе општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 23/08 и „Службени гласник града Врања“ број 23/09, 15/10, 32/16 и 35/16). Престала да важи одлуком о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан бр. 06-90/12/17-IV/04 од 11.06.2017. године.Одсек локалне пореске администрације
Руководилац организационе једницеТомица Пешић
Контакт телефон017-390-501, локал 216 или 017-390-516, локал 216
E-mailporeska@vladicinhan.org.rs


Одсек Локалне пореске администрације у складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито:

 • води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа;
 • врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са Законом;
 • врши обезбеђивање наплате локалних јавних прихода у складу са Законом;
 • врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са Законом;
 • води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;
 • примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе;
 • води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима;
 • планира и спроводи обуку запослених;
 • пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи;
 • по службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију примену је надлежна Пореска управа;
 • обезбеђује примену прописа о остваривању права грађана о слободном приступу информација од јавног значаја;
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницима о којима води службену евиденцију;
 • обавља и друге послове у складу са законом.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 5.203.493