Веб сајт општине Владичин Хан
Скупштински сазив 2008-2012, стр. 3


Двадесет прва седница Скупштине

Одлука о изменама одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

Решење о избору члана Општинског већа Општине Владичин Хан

Решење о избору Заменика председника скупштине општине Владичин Хан

Решење о разрешењу Заменика председника скупштине општине Владичин Хан

 

Двадесет друга седница Скупштине

Одлука о измени одлуке о боравишној такси

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Владичин Хан

Одлука о образовању Одбора за безбедност Општине Владичин Хан

Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан

Одлука о изменама и допунама oдлуке о буџету за 2011. годину - посебне одредбе

Одлука о изменама и допунама oдлуке о буџету за 2011. годину - приходи

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2011. годину - расходи

 

Двадесет трећа седница Скупштине

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о организацији и начину обављања јавног превоза путника и ствари и ауто-такси превоза на територији Општине Владичин Хан

Одлука о ослобађању плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2011. годину

Одлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште за 2011. годину

Решење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад

Решење о именовању директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

Решење о измени решења о именовању чланова школског одбора основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

Одлука о буџету Општине Владичин Хан за 2012. годину, општи део

Одлука о буџету Општине Владичин Хан за 2012. годину - III Посебне одредбе


Двадесет четврта седница Скупштине

Одлука о ангажовању ревизора

Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2012. годину - Приходи

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2012. годину - Расходи

Посебне одредбе буџета


Преузето: