Веб сајт општине Владичин Хан
Јавни увиди за 2021. годину

Петак, 3. децембар 2021.


img


Општинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 73. став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019), оглашава


ЈАВНИ УВИД


У НАЦРТ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1, од 06.12.2021. до 21.02.2021. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова у Служби за инвестиције (међуспрат) и канцеларији број 8 и 9 (други спрат) Одељења за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове.ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1 (мала сала), 24.12.2021. године у 11,00 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.

Информације о предложеним решењима даваће представници Службе за урбанизам и Службе за инвестиције (који раде на пословима спровођења процедуре доношења планске документације и пословима издавања дозвола за изградњу објеката). По потреби биће обезбеђен представник обрађивача урбаностичког плана.

У току излагања Нацрта првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Владичин Хан на јавни, биће организована јавна презентација Нацрта планског документа, дана 08.12.2021.године, са почетком у 10 часова у Служби за инвестиције општине Владичин Хан.

Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, преко писарнице, најкасније до 23.12.2021. године.


Adobe readerПрве измене и допуне плана генералне регулације насеља Владичин Хан можете погледати овде.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Четвртак, 29. јул 2021.


img


Општинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


Урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде локације породичног стамбено-пословног објекта на кп.бр. 140/1 и 140/2 КО Владичин Хан


Јавна презентација урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњустамбено-пословног објекта на кп.бр. 140/1 и 140/2 КО Владичин Хан, који је израђен од стране Предузећа ВеЛеН ГРОУП доо Врање, на захтев инвеститора Спасић Милана, ул. Војводе Степе бр.133/3, Београд, организује се у трајању од седам дана у периоду од 30.07.2021. године закључно са 09.08.2021. године у просторијама Службе за инвестиције, Општина Владичон Хан, ул. Светосавска бр.1.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11.00 – 14.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Марија Андрејевић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 511.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити наинтернет адреси општине Владичин Хан, http://www.vladicinhan.org.rs/.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Четвртак, 29. јул 2021.


img


Општинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


Урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде локације породично стамбеног објекта на кп.бр. 787/1, 788/5 и дела кп.бр.1034/3 КО Владичин Хан


Јавна презентација урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњупородично стамбеног објекта на кп.бр. 787/1, 788/5 и дела кп.бр.1034/3 КО Владичин Хан, који је израђен од стране Предузећа ВеЛеН ГРОУП доо Врање, на захтев инвеститора Младеновић Горана, ул. Градимира Михајловића бр.23, Владичин Хан организује се у трајању од седам дана у периоду од 30.07.2021. године закључно са 09.08.2021. године у просторијама Службе за инвестиције, Општина Владичон Хан, ул. Светосавска бр.1.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11.00 – 14.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Марија Андрејевић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 511.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити наинтернет адреси општине Владичин Хан, http://www.vladicinhan.org.rs/.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Петак, 21. мај 2021.


img


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20 ), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)


ОГЛАШАВА


ЈАВНИ УВИД


у


НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ – ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ
Adobe readerЦео текст јавног увида можете погледати овде.


Adobe readerИзмене и допуне просторног плана можете погледати овде..


Adobe readerТематска карта 2-1.


Adobe readerТематска карта 2-2.


Adobe readerТематска карта 2-3.


Adobe readerТематска карта 3.УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Среда, 28. април 2021.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


Јавни увид у Нацрт ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН


На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)


ОГЛАШАВА


ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1, од 28.04.2021. до 28.05.2021. године, сваког радног дана од 08 до 14 часова у Служби за инвестиције (међуспрат) и канцеларији број 8 и 9 (други спрат) Одељења за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1 (мала сала), 02.06.2021. године у 11,00 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.

Информације о предложеним решењима даваће представници Службе за урбанизам и Службе за инвестиције (који раде на пословима спровођења процедуре доношења планске документације и пословима издавања дозвола за изградњу објеката).

У току излагања Просторног плана општине Владичин Хан на јавни увид биће организована јавна презентација нацрта планског документа, дана 17.05.2021.године, са почетком у 10 часова у малој сали општине Владичин Хан.

Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, преко писарнице,најкасније до 28.05.2021. године.ZIP[4.1 MB] Текстуални део плана, можете погледати овде.


ZIP[188.6 MB] Графички део плана, можете погледати овде.


ZIP[42.1 MB] Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину са осталом документацијом, можете погледати овде.УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Понедељак, 19. април 2021.


img


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чл. 50 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19 - др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19)


ОГЛАШАВА


ЈАВНИ УВИД


у


НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ


и


ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Adobe readerЦео текст јавног увида можете погледати овде.


Adobe readerНацрт просторног плана можете погледати овде..


Adobe readerИзвештај о стратешкој процени утицаја просторног плана можете погледати овде..


JPGГрафички прилог 1.


JPGГрафички прилог 2.


JPGГрафички прилог 3.


JPGГрафички прилог 4.


JPGГрафички прилог 5.


JPGГрафички прилог 6.УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Среда, 17. март 2021.


img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), чланом 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19)


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН


ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1, од 17.03.2021. до 01.04.2021. године, сваког радног дана у Служби за инвестиције (међуспрат) и канцеларији број 8 и 9 (други спрат) Одељења за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан, одржаће се у згради општине Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1 (мала сала), 06.04.2021. године у 11,00 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са поновљеним Нацртом плана у писаном облику, могу додатно образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Информације о предложеним решењима даваће представници Службе за урбанизам и Службе за инвестиције (који раде на пословима спровођења процедуре доношења планске документације и пословима издавања дозвола за изградњу објеката).

Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставеОдељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, преко писарнице,најкасније до 01.04.2021. године.Adobe reader[2.4 MB] Текстуални део плана, можете погледати овде.


Adobe reader[5.1 MB] Графички прилог 2 - план намене површина.


Adobe reader[5.3 MB] Графички прилог 3 - план регулације и нивелације са зонама градње.УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА
Преузето: