Веб сајт општине Владичин Хан
Скупштински сазив 2012-2016, стр. 2
12


Петнаеста седница Скупштине, 12.10.2013. године

Adobe readerРешење о измени Решења о именовању Комисије за именовање директора јавних предузећа Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа
Adobe readerРешење о избору чланова Општинског већа општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору Председнице скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору Заменика председника општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу Председника скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу Заменика председника општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу чланова Општинског већа општине Владичин Хан


Четрнаеста седница Скупштине, 19.09.2013. године

Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени и допуни одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о одобравању давања у закуп непокретности – земљишта у јавној својини означеног као кп. бр. 552 КО Полом
Adobe readerОдлука о комуналном редарству
Adobe readerОдлука о мерама за заштиту од буке на територији општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Adobe readerОдлука о престанку важења одлуке о оснивању Фонда за екологију општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку важења одлуке о оснивању Фонда за локални економски развој општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку важења одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку важења одлуке о оснивању Фонда за спорт и рекреацију општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени одлуке о локалним административним таксама
Adobe readerОдлуку о изменама и допунама одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2013. годину - ребаланс 2
Adobe readerРешење - сагласност на Статут ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerРешење - сагласност на Статут Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора Установе спортски центар „Куњак“ у Владичином Хану
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора Установе центар за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе центар за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе спортски центар „Куњак“ у Владичином Хану
Adobe readerРешење - сагласност на измене и допуне Статута Дечјег вртића „Пчелица“ Владичин Хан
Adobe readerРешење - сагласност на Статут ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење - сагласност на Статут ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан
Adobe readerРешење - сагласност на Статут ЈП Информативни пресс центар Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о образовању стручне Комисије за израду годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузеће за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузеће за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора ЈП Информативни пресс центар Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП Информативни пресс центар Владичин Хан
Adobe readerЗакључак - Локални акциони план за родну равноправност Општине Владичин Хан 2012-2015 године


Тринаеста седница Скупштине, 28.06.2013. године

Adobe readerОдлука о измени одлуке о оснивању Слободне зоне „ЈУГ - ВЛадичин Хан“
Adobe readerОдлука о установљењу и додели јавних признања Општине Владичин Хан


Дванаеста седница Скупштине, 07.05.2013. године

Adobe readerЗакључци


Једанаеста седница Скупштине, 29.04.2013. године

Adobe readerДекларација - Општина Владичин Хан без ГМО
Adobe readerОдлука о допуни одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Adobe readerОдлука о локалним административним таксама
Adobe readerОдлука о измени одлуке о давању на коришћење земљишта друштву са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном „ЈУГ-Владичин Хан“
Adobe readerОдлука о измени одлуке о држању животиња на територији Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени одлуке о оснивању Слободне зоне „Југ - Владичин Хан“ у Владичином Хану
Adobe readerОдлука о локалним комуналним таксама
Adobe readerОдлука о начину управљања дугом Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Владичин Хан
Adobe readerОдлука о одобравању посебних погодности приликом давања грађевинског земљишта у закуп изградње и коришћења објеката у границама Индустријске зоне и Слободне зоне ''Југ- Владичин Хан’’
Adobe readerОдлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerОдлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о усклађивљу оснивачког акта Јавног предузећа Информативни PRESS centar Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о усвајању Плана детаљне регулације Јовачких језера
Adobe readerОдлука о усвајању Плана детаљне регулације туристичке зоне Кукавица
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Управног одбора фонда за спорт и рекреацију општине Владичин Хан
Adobe readerЗакључак - за одбрану од поплава на водама II реда на територији Општине Владичин Хан за 2013. годину


Десета седница Скупштине, 10.04.2013. године

Adobe readerОдлука 06-40/1/2013-01 од 10.04.2013


Девета седница Скупштине, 30.03.2013. године

Adobe readerРешење о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Adobe readerОдлука о ангажовању предузећа за ревизију за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буцета Општине Владичии Хан за 2012. годину
Adobe readerОдлука о измени одлуке о радним телима Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени статута Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о социјалној заштити Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга на територији Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору члана Општинског већа општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о престанку функције члана Општинског већа општине Владичин Хан
Adobe readerСагласност на Статут Фонда за екологију
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Владичином Хану
Adobe readerРешење о именовању чланова Управног одбора дечјег вртића «Пчелица» у Владичином Хану
Adobe readerОдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2013. годину
Adobe readerЗакључак - Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владичин Хан за 2013. годину


Осма седница Скупштине, 22.01.2013. године

Adobe readerУговор о оснивању друштва са органиченом одговорношћу за управљање Слободном зоном Југ - Владичин Хан
Adobe readerОдлука о давању на коришћење земљишта ДОО за управљање Слободном зоном Југ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени одлуке о оснивању Слободне зоне Владичин Хан
Adobe readerОдлука о прихватању уговора за замену земљишта између Општине Влад. Хан и АД Бетоњерка
Adobe readerОдлука о приступању промени Статута општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о образовању Локалног савета запошљавања општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора ОШ Бранко Радичевић Владичин Хан
Adobe readerЗакључак о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о одређивању висине накнаде за коришћење стубова јавне расвете Општине Владичин Хан


Седма седница Скупштине, 26.12.2012.године

Adobe readerОдлукa о буџету Oпштине Владичин Хан за 2013. годину
Adobe readerОдлука о давању на коришћење кп. бр. 924/1 и 924/3 КО Владичин Хан УСЦ „Куњак“ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште за 2012. годину
Adobe readerОдлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлуку о укидању буџетског Фонда за заштиту и унапређење животне средине Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга на територији Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о давању сагласности на статут фонда за развој пољопривреде Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о давању сагласности на Статут јавног предузећа Информативни „PRESS CENTAR“ општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за екологију Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за екологију Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности Директора фонда за спорт и рекреацију Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о допуни решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације
Adobe readerРешење о измени решења о именовању Председника и чланова управног одбора Фонда за локални економски развој Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности Директора фонда за спорт и рекреацију Општине Владичин Хан
Adobe readerЗакључак о усвајању Стратегије одрживог развоја Општине Владичин Хан 2013 - 2018


Шеста седница Скупштине, 25.11.2012. године

Adobe readerОдлука о изменама и допунама одлуке о оснивању Слободне зоне „Југ Владичин Хан“ у Владичином Хану
Adobe readerOдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2012. годину (ребаланс 3)
Adobe readerОдлука о изради плана детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Прибој
Adobe readerОдлука о изради плана детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Стубал
Adobe readerОдлука о оснивању Фонда за екологију општине Владицин Хан
Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о прихватању Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном „Владичин Хан“
Adobe readerОдлука о изради стратешке процене утицаја плана на животну средину за КО Прибој
Adobe readerОдлука о изради стратешке процене утицаја плана за животну средину за КО Стубал
Adobe readerРешење о именовању представника Скупштине општине Владичин Хан за образовање радног тела за вршење надзора и реализаци уговора о поверавању послова сакупљања, одржавања и депновања смећа
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Управног одбора дечјег вртића „Пчелица“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору члана Општинског већа општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о престанку функције члана Општинског већа општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о сагласности на Статут Фонда за локални економски развој Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о сагласности на Статут Фонда за за спорт и рекреацију Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора спортског центра "Куњак" Владичин Хан


Пета седница Скупштине, 13.09.2012. године

Adobe readerOдлукa о изменама и допунама одлуке о буџету Oпштине Владичин Хан за 2012. годину (ребаланс 2)
Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о допуни одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени и допуни одлуке о изради Плана детаљне регулације строгог резервата природе Кукавица
Adobe readerОдлука о измени одлуке о изради стратешке процене утицаја плана на животну средину
Adobe readerРешење о измени и допуни решења о именовању председника и чланова управног одбора Фонда за локални економски развој општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Фонда за локални економски развој општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о образовању стручне комисије за израду годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Adobe readerРешење о сагласности на одлуку о измени и допуни Статута Фонда за локални економски развој Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о сагласности на одлуку о измени и допуни Статута Фонда за локални економски развој Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу директора Центра за социјални рад Владичин Хан


Четврта седница Скупштине, 17.08.2012. године

Adobe readerРешење о именовању чланова ОШ Вук Караџић Стубал
Adobe readerРепење о именовању вршиоца дужности директора Установе центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању в.д. Директора ЈП Дирекција
Adobe readerРешење о именовању в.д. директора ЈП ИПЦ
Adobe readerРешење о именовању в.д. директора ЈП за комунално уређење
Adobe readerРешење о именовању в.д. директора УСЦ Куњак
Adobe readerРешење о именовању сталних радних тела, комисија, савета
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану
Adobe readerРешење о разрешењу директора Установе центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу директора ЈП Дирекција
Adobe readerРешење о разрешењу директора ЈП ИПЦ
Adobe readerРешење о разрешењу директора ЈП за комунално уређење
Adobe readerРешење о разрешењу директора УСЦ Куњак


Трећа седница Скупштине, 06.08.2012. године

Adobe readerОдлуку о допуни одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о проглашењу ерозивних подручја и прописивању против ерозивних мера
Adobe readerОдлука о измени одлуке о оснивању фонда за локални економски развој Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о оснивању Слободне зоне «Југ Владичин Хан»
Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника СО Владичин Хан
Adobe readerОдлука о висини накнаде за коришћење обновљивих извор енергије на територији Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење - Сагласност на Статут ЈП Дирекција
Adobe readerРешење - Сагласност на Статут ЈП за комунално уређење
Adobe readerРешење - Сагласност на Статут УСЦ
Adobe readerРешење о именовану сталних радних тела, комисија, савета...
Adobe readerРешење о измени решења о именовању УО Фонда за ЛЕР
Adobe readerРешење о образовању Комисије за планове
Adobe readerЗакључак - Исправка грешке
Adobe readerЗакључак- Оперативни план за одбрану од поплава


Друга седница Скупштине, 17.07.2012. године

Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине
Adobe readerОдлука о радноправном статусу
Adobe readerРешење о измени решења о образовању општинског штаба за вранредне ситуације
Adobe readerЗакључак - Акциони план за запошљавање и предузетништво младих 2012-2014
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора ЈП „дирекција за грађевинско земљиште и путеве“ Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора Установе центар за социјални рад Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора Дома здравља Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора Фонда за локални економски развој Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора Фонда за развој пољопривреде Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора Фонда за спорт и рекреацију Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора ЈП „Информативни пресс центар“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора Установе спортски центар „Куњак“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу председника и чланова управног одбора Установе центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - Центар за социјални рад Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - Дом здравља Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - Фонд за локални економски развој Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - Фонд за спорт и рекреацију Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - ЈП „Информативни пресс центар“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - ЈП За комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - ЈП Дирекција
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - ЈП Водовод
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - СЦ Куњак
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - Дечији вртић "Пчелица"
Adobe readerРешење о именовању УО и НО - Фонд за развој пољопривреде


Конститутивна седница Скупштине, 04.07.2012.године

Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине
Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине
Adobe readerРешење о избору чланова Општинског већа
Adobe readerРешење о избору Председника Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору Председника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору Заменика председника општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору Заменика председника скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о постављењу секретара Скупштине општине Владичин Хан


12

Преузето: