Web Sajt opštine Vladičin Han
Odsek za lokalnu poresku administraciju
Odsek za lokalnu poresku administraciju
Rukovodilac organizacione jedniceTomica Pešić
Kontakt telefon017-390-501, lokal 216 ili 017-390-516, lokal 216
E-mailporeska@vladicinhan.org.rs


Odsek Lokalne poreske administracije vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na: prijem, obradu, kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava; donošenje rešavanja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje; evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije, u skladu sa propisima; naplatu i kontrolu svih izvornih lokalnih javnih prihoda koji obuhvataju porez na imovinu pravih i fizičkih lica, naknade koje se odnose na gradsko građevinsko zemljište, komunalnu taksu, boravišnu taksu i dr, kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije; obezbeđenje naplate poreske obaveze; poslove redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga; podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka; poslove prvenstvenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima; vođenje jedinstvenog poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode; primenu jedinstvenih standarda, definicija i klasifikacija i nomenklatura kodiranje podataka, pripremu metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda i izveštavanje u skladu sa obavljanjem poslova Odseka, pružanje stručne pomoći poreskim obveznicima pri primeni poreskih propisa, priprema simulacije i modela po pojedinim grupama obveznika na osnovu predloženog nacrta LPA.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno-tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblasti iz nadležnosti ovog Odseka.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ovih oblasti po nalogu načelnika Opštinske uprave i predsednika opštine.

Preuzeto: