Веб сајт општине Владичин Хан
Обавештавање јавности 2019. г.

Среда, 19. јун 2019.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: „Производне хале-објекта прехрамбене индустрије и специјализованог складишта» инвеститора БЕЛАНОВА 2014 доо,Индустријска зона бб Владичин Хан, ПИБ 108231273, МБ 20957018, заведен под број IV 501-37/2019-03 од 12.06.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 9. мај 2019.


На основу члана 14. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


ОБАВЕШТЕЊЕ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 2. април 2019.


img


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Б е о г р а д


На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 2. април 2019.


На основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину: „Изградња погона за производњу електричне енергије из обновљивих извора-отпадно дрво инвеститора „PYR ENERGY SRB doo“Суботица Сегедински пут 86. Суботица, ПИБ 109313432, МБ 21159964, заведен под број IV 501-25/2019-03 од 27.03.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 11. фебруар 2019.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња котларнице на биомасу и гас са сушаром, капацитета 9,2мW«на кп.бр. 50/1 КО Владичин Хан инвеститора Нектар доо Бачка Паланка, Р.Ј. Владичин Хан,Новосадски пут 9 Бачка Паланка заведен под број IV 501-10/2019-03 од 08.02.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.
Преузето: