Веб сајт општине Владичин Хан
Обрасци

MS WordЗахтев за издавање информације о локацији

MS WordЗахтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације

MS WordЗахтев за потврђивање урбанистичког пројекта

MS WordЗахтев за заузеће јавне површинеMS WordЗахтев за издавање локацијских услова

MS WordЗахтев за издавање грађевинске дозволе

MS WordЗахтев за измену грађевинске дозволе услед промене инвеститора

MS WordЗахтев за измену грађевинске дозволе због одступања у току изградње

MS WordЗахтев за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи

MS WordЗахтев за издавање привремене грађевинске дозволе

MS WordПријава радова

MS WordИзјава о завршетку израде темеља

MS WordИзјава о завршетку објекта у конструктивном смислу

MS WordЗахтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу заштите од пожара (у надлежности сектора за заштиту и спасавање – МУП Врање)

MS WordЗахтев за достављање пројекта за извођење органу, односно организацији за заштиту непокретних културних добара (у надлежности Завода за заштиту споменика културе Врање)

MS WordЗахтев за прикључење објекта на инфраструктуру

MS WordЗахтев за издавање употребне дозволе

Преузето: