Веб сајт општине Владичин Хан

Среда, 19. Јуни 2019.

Обавештавање јавности о поднетом захтеву о процени утицаја на животну средину пројекта "Производне хале-објекта прехрамбене индустрије и специјализованог складишта“ на кп. 1033/4 КО Лепеница

img

На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: „Производне хале-објекта прехрамбене индустрије и специјализованог складишта» инвеститора БЕЛАНОВА 2014 доо,Индустријска зона бб Владичин Хан, ПИБ 108231273, МБ 20957018, заведен под број IV 501-37/2019-03 од 12.06.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Преузето: