Веб сајт општине Владичин Хан

Уторак, 2. Април 2019.

Обавештење службе за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан

img


На основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину: „Изградња погона за производњу електричне енергије из обновљивих извора-отпадно дрво инвеститора „PYR ENERGY SRB doo“Суботица Сегедински пут 86. Суботица, ПИБ 109313432, МБ 21159964, заведен под број IV 501-25/2019-03 од 27.03.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.
Преузето: